Tài liệu chuyên sâu về Lễ hội và quản lý lễ hội

12/04/2021 | 7:59

Bộ tài liệu Bồi dưỡng kiến thức cho công chức Văn hóa – Xã hội xã do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch biên soạn với sự đầu tư của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ tài liệu gồm 5 chuyên đề chuyên sâu về Lễ hội và quản lý lễ hội, trong đó có 2 chuyên đề kiến thức chung và 3 chuyên đề kỹ năng quản lý lễ hội.

         TT                                   Tên Chuyên đề      Trang
PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG
Chuyên đề 1 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về lễ hội ở nước ta         3
Chuyên đề 2 Quản lý hoạt động lễ hội ở nước ta hiện nay       32
PHẦN 2. CÁC KỸ NĂNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ LỄ HỘI
Chuyên đề 3 Tổ chức và quản lý lễ hội       71
Chuyên đề 4 Xã hội hóa trong hoạt động lễ hội     111
Chuyên đề 5 Kỹ năng xây dựng kịch bản lễ hội     138

 

Thông tin liên hệ: Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

Số điện thoại: 024. 3792 1489

Bài viết liên quan

Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước phần Văn hóa dùng cho công chức Văn hóa – xã hội phường, thị trấn

Tài liệu “Bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước phần Văn hóa dùng cho công chức Văn hóa – xã hội phường, thị trấn” được biên soạn trên cơ sở kết quả khảo sát tại một số địa phương đại diện các vùng miền về nhu cầu cần trang bị, bổ sung kiến thức, kỹ năng tác nghiệp cho những người trực tiếp làm công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn phường, thị trấn.

Xem thêm

Tài liệu Bồi dưỡng công chức Văn hóa – Xã hội xã

Bộ tài liệu Bồi dưỡng kiến thức cho công chức Văn hóa – Xã hội xã do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch biên soạn với sự đầu tư của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem thêm

Tài liệu chuyên sâu về Xây dựng và tổ chức hoạt động thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở

Tài liệu chuyên sâu về Xây dựng và tổ chức hoạt động thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch biên soạn với sự đầu tư của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem thêm

Tài liệu chuyên sâu về văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Bộ tài liệu chuyên sâu về văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch biên soạn với sự đầu tư của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem thêm