CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

Căn cứ Quyết định số 805/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-CBQL ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Hành chính-Tổng hợp;

Phòng Hành chính – Tổng hợp có chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 617/QĐ-CBQL ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Điều 1. Chức năng
Phòng Hành chính, Tổng hợp có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, bộ máy; tổng hợp, hành chính, quản trị, thi đua, khen thưởng; công tác tài chính, kế toán theo đúng quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý viên chức và người lao động của Nhà trường.
2. Thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động của Nhà trường.
3. Thực hiện các quy trình, thủ tục quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, tiếp nhận, điều động của pháp luật.
4. Quản lý, lưu trữ hồ sơ viên chức và người lao động, hồ sơ nội vụ theo quy định.
5. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức của Nhà trường.
6. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
7. Thực hiện các thủ tục và trình cấp có thẩm quyền về cử viên chức, người lao động đi học, đi công tác trong và ngoài nước.
8. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm của Nhà trường trình Hiệu trưởng và giám sát, đôn đốc tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
9. Công tác Hành chính:
a) Đầu mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương.
b) Xây dựng các nội quy, quy chế, quy định chung của Trường trình Hiệu trưởng ban hành.
c) Theo dõi, tổng hợp và đôn đốc các Phòng chức năng, Khoa và Trung tâm triển khai thực hiện kế hoạch công tác chung của Nhà trường.
d) Theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp công tác Thi đua Khen thưởng.
đ) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; quản lý, sử dụng con dấu của Nhà trường theo quy định của pháp luật.
e) Quản lý việc cấp bằng, chứng chỉ, chứng nhận các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
f) Quản lý việc sử dụng văn phòng phẩm, in và nhân bản tài liệu phục vụ công tác chung của Nhà trường.
g) Soạn thảo văn bản, dự thảo các báo cáo, chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác sơ kết, tổng kết, triển khai kế hoạch công tác năm của Nhà trường.
h) Triển khai thực hiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp.
10. Công tác Tài chính, Kế toán
a) Xây dựng kế hoạch tài chính tháng, quý, năm trình Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt
b) Thu thập, xử lý và tổng hợp tình hình sử dụng tài chính, tình hình thu, chi hoạt động sự nghiệp và các nguồn kinh phí khác của Nhà trường theo quy định hiện hành của Nhà nước.
c) Thực hiện kiểm tra, giám sát, tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý tài chính, kế toán và các hợp đồng kinh tế theo quy định hiện hành của Nhà nước.
d) Quản lý tài chính, kế toán theo trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III.
e) Quản lý tài sản, thực hiện công tác kiểm kê, thanh lý tài sản, kiểm tra, giám sát việc mua sắm trang thiết bị; quản lý, bảo quản, lưu giữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.
f) Soạn thảo, sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt.
11. Công tác Quản trị:
a) Quản lý, sử dụng nhà cửa, đất đai và cơ sở vật chất khác theo quy định của pháp luật.
b) Tổ chức, thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất, phục vụ các hoạt động của Nhà trường.
c) Quản lý và sử dụng xe ôtô theo chế độ quy định.
d) Thực hiện công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.
đ) Quản lý, vận hành, điều phối, bảo dưỡng, sửa chữa đột xuất và định kỳ cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị.
12. Theo dõi công tác Dân quân tự vệ.
13. Thực hiện công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ; phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật và chương trình, kế hoạch của Bộ, Trường.
14 Quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao.
15. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và định kỳ theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.