CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VÀ DỊCH VỤ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Quyết định số 805/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-BVHTTDL, ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-CBQL ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ Văn hóa, Thể thao, Du lịch;

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trực thuộc Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, có chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 620/QĐ-CBQL ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trực thuộc Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện các hoạt động dịch vụ về văn hóa, thể thao và du lịch; quản lý, khai thác cơ sở vật chất được giao phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Nhà trường đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật.
2. Trung tâm có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng kế hoạch công tác tháng, quý, năm và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phê duyệt.
2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng:
a) Bồi dưỡng kiến thức đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương; kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ.
b) Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác do cấp có thẩm quyền giao và theo quy định của pháp luật.
3. Liên kết tổ chức các hoạt động dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực theo quy định của pháp luật.
4. Phối hợp với các Phòng chức năng quản lý, cấp bằng, chứng chỉ, chứng nhận các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được giao hoặc được ủy quyền cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.
5. Lập kế hoạch mua sắm, quản lý, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất và trang thiết bị được giao.
6. Làm đầu mối liên hệ, giao dịch với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
7. Quản lý sử dụng con dấu, quản lý nhân sự, thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi phân cấp quản lý của Trung tâm. Thực hiện công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà trường và pháp luật.
8. Thực hiện công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ; phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật và chương trình, kế hoạch của Bộ, Trường.
9. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và định kỳ theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.