CHỨC VỤ ĐẢNG HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI

CHI BỘ 1

Bí thư Vương Hùng Tĩnh 024.37648984
Chi ủy viên Nguyễn Đình Trọng 024.37648984

CHI BỘ 2

Bí thư Ngô Xuân Phương 024.37649710
Phó Bí thư Nguyễn Thị Nga 024.37640107
Chi ủy viên Nguyễn Văn Nam 024.37640103

CHI BỘ 3

Bí thư Phạm Thu Hà 024.37630092
Phó Bí thư Nguyễn Tuấn 024.37645422
Chi ủy viên Nguyễn T. Phương Dung 024.37630092

CHI BỘ 4

Bí thư Nguyễn Văn Diệp 028 3820 1435
Phó Bí thư Nguyễn T. Ánh Tuyết 028 3820 1435