Trong tiến trình hình thành và phát triển hơn 45 năm qua, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của nhiều thế hệ lãnh đạo Bộ, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý các lĩnh vực  văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên phạm vi cả nước, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành ngang tầm với công cuộc đổi mới. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy những thành tích đã đạt được, Nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Ngành góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ và Nhà nước giao.

Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu đặt ra nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành mang tính chuyên nghiệp có đủ năng lực xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại thực hiện các mục tiêu, nội dung chiến lược phát triển của ngành về Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt thì việc đổi mới phương thức, nội dung đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường và Bộ là yêu cầu bức thiết, khách quan đặt ra.

Đổi mới phương thức, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng giai đoạn phát triển, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý ngành vừa hồng, vừa chuyên, nhanh nhạy trong xử lý tình huống và thích nghi với mọi điều kiện, hoàn cảnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong xu thế phát triển của đất nước. Đây cũng chính là định hướng phát triển của Nhà trường trong tương lai.