PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP:                           024.37648.984

PHÒNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG:                               0989.059.087

TRUNG TÂM ĐTBDNV-DV VHTTDL                           0969.636.988

PHÒNG QLKH, HTQT VÀ TTTV:                                 024.37630.092

KHOA LLCB VÀ QLVHTTDL:                                      024.37640.107