STT TÊN PHÒNG BAN LÃNH ĐẠO CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1  Phòng Hành chính, Tổng hợp Vương Hùng Tĩnh Trưởng phòng 024.3764.8984
Trần Thị Hằng Phụ trách kế toán 024. 3764.5560
Ma Kiều Ly Phó Trưởng phòng 024. 37920283
2  Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng Ngô Xuân Phương Trưởng phòng 024.3764.0103
Nguyễn Văn Nam Phó Trưởng phòng 024.3764.0103
Nguyễn Thị Nga Phó Trưởng phòng 024. 37.630.690
3 Phòng QLKH, Hợp tác quốc tế và Thông tin, Thư viện Phạm Thu Hà Trưởng phòng 024. 37.630.092
Hà Thị Bích Huyền Phó Trưởng phòng 024. 37.921.489
4 Khoa Lý luận cơ bản và Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Tuấn  Trưởng Khoa  024. 37.640.107
5 Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch  Lê T. Thanh Huyền  Giám đốc 028. 38.201.435
 Nguyễn Văn Diệp  Phó Giám đốc  028. 38.201.435