BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Tiến sĩ Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Thủy – Phó Hiệu trưởng