Tài liệu Bồi dưỡng công chức Văn hóa – Xã hội xã

12/04/2021 | 8:00

Bộ tài liệu Bồi dưỡng kiến thức cho công chức Văn hóa – Xã hội xã do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch biên soạn với sự đầu tư của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ tài liệu Bồi dưỡng kiến thức cho công chức Văn hóa – Xã hội xã do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch biên soạn với sự đầu tư của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Đây là bộ tài liệu được biên soạn dựa trên bộ tài liệu Bồi dưỡng công chức Văn hóa – Xã hội xã năm 2012 theo Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/2009/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Thủ tướng Chính phủ. Bộ tài liệu năm 2012 gồm 20 chuyên đề trong đó có 5 chuyên đề kiến thức chung và 15 chuyên đề kỹ năng, Sau 5 năm từ 2012 đến nay, lần này bộ tài liệu được tiến hành nghiên cứu biên soạn hoàn thiện với 20 chuyên đề trong đó có 5 chuyên đề kiến thức chung và 15 chuyên đề kỹ năng.

STT                                                                                                          TÊN CHUYÊN ĐỀ TRANG
                                          PHẦN 1. KIẾN THỨC CHUNG
1 Chuyên đề 1. Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch trong thời kỳ đổi mới 1
2 Chuyên đề 2. Vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 22
3 Chuyên đề 3. Quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch 42
4 Chuyên đề 4. Khái quát văn hóa khu vực đồng bằng và miền núi 65
5 Chuyên đề 5. Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã 91
                                        PHẦN 2. KỸ NĂNG TÁC NGHIỆP
6 Chuyên đề 6. Quy trình xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn xã 119
7 Chuyên đề 7. Kỹ năng giao tiếp hành chính của công chức văn hóa – xã hội xã 133
8 Chuyên đề 8. Kỹ năng xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình, làng, thôn, ấp văn hoá trên địa bàn xã 165
9 Chuyên đề 9. Kỹ năng quản lý, hướng dẫn tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn xã 185
10 Chuyên đề 10. Kỹ năng quản lý và hướng dẫn tổ chức hoạt động trong các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã 194
11 Chuyên đề 11. Kỹ năng quản lý và hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động, trang trí khánh tiết trên địa bàn xã 213
12 Chuyên đề 12. Kỹ năng quản lý, hướng dẫn tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn xã 243
13 Chuyên đề 13. Kỹ năng quản lý, hướng dẫn, tổ chức phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn xã 261
14 Chuyên đề 14. Kỹ năng quản lý, hướng dẫn bảo vệ, khai thác giá trị di sản văn hóa trên địa bàn xã 283
15 Chuyên đề 15. Kỹ năng quản lý, hướng dẫn và tổ chức công tác gia đình trên địa bàn xã 309
16 Chuyên đề 16. Kỹ năng xây dựng kịch bản chương trình hội nghị và các sự kiện hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn xã 328
17 Chuyên đề 17. Kỹ năng quản lý và hướng dẫn các dịch vụ văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn xã 348
18 Chuyên đề 18. Kỹ năng kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm hành chính về hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã 371
19 Chuyên đề 19. Kỹ năng thống kê, phân tích, tổng hợp số liệu, soạn thảo và quản lý văn bản về hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn xã 394
20 Chuyên đề 20. Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đối với công chức văn hóa – xã hội xã hiện nay 423

Thông tin liên hệ: Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

Số điện thoại: 024. 3792 1489

Bài viết liên quan

Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước phần Văn hóa dùng cho công chức Văn hóa – xã hội phường, thị trấn

Tài liệu “Bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước phần Văn hóa dùng cho công chức Văn hóa – xã hội phường, thị trấn” được biên soạn trên cơ sở kết quả khảo sát tại một số địa phương đại diện các vùng miền về nhu cầu cần trang bị, bổ sung kiến thức, kỹ năng tác nghiệp cho những người trực tiếp làm công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn phường, thị trấn.

Xem thêm

Tài liệu chuyên sâu về Lễ hội và quản lý lễ hội

Bộ tài liệu Bồi dưỡng kiến thức cho công chức Văn hóa – Xã hội xã do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch biên soạn với sự đầu tư của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem thêm

Tài liệu chuyên sâu về Xây dựng và tổ chức hoạt động thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở

Tài liệu chuyên sâu về Xây dựng và tổ chức hoạt động thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch biên soạn với sự đầu tư của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem thêm

Tài liệu chuyên sâu về văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Bộ tài liệu chuyên sâu về văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch biên soạn với sự đầu tư của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem thêm