CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ THÔNG TIN, THƯ VIỆN

Căn cứ Quyết định số 805/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-BVHTTLD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-CBQL ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng QLKHHTQT&TTTV;

Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin, Thư viện có chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 619/QĐ-CBQL ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Điều 1. Chức năng
Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin, Thư viện có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ, môi trường, hợp tác quốc tế; lưu giữ, quản lý thông tin, tư liệu, các ấn phẩm (sách, báo, tạp chí…); tổ chức khai thác, sử dụng, phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động khác có liên quan của Nhà trường.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, công nghệ, môi trường, hợp tác quốc tế, thông tin, thư viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Tham mưu thành lập Hội đồng Khoa học, Hội đồng Thẩm định bài giảng.
3. Quản lý, theo dõi, tổ chức thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ, môi trường và thẩm định bài giảng.
4. Tổ chức xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được giao.
5. Tổ chức hoặc tham gia các Hội nghị, Hội thảo khoa học theo kế hoạch được giao.
6. Phối hợp với các phòng chức năng mở rộng và thực hiện quan hệ hợp tác quốc tế về xây dựng, phát triển chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm hội nhập quốc tế, trao đổi chuyên gia và các hoạt động khác phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và phát triển nhân lực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định và tổ chức thực hiện các công việc có liên quan.
7. Thu thập, bổ sung, phát triển nguồn thông tin, tư liệu, tài liệu đáp ứng nhu cầu về thông tin phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu cho công chức, viên chức, người lao động và học viên của Nhà trường.
8. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tư liệu, tài liệu; ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng hệ thống tra cứu thông tin, xây dựng, quản lý các cơ sở dữ liệu, các bộ sưu tập; khai thác nguồn thông tin, tư liệu, tài liệu và các dịch vụ Thông tin, Thư viện.
9. Tổ chức quản lý, khai thác và duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử (Website) của Nhà trường.
10. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao.
11. Thực hiện công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ; phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật và chương trình, kế hoạch của Bộ, Trường.
12. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và định kỳ theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.