Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước phần Văn hóa dùng cho công chức Văn hóa – xã hội phường, thị trấn

12/04/2021 | 8:03

Tài liệu “Bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước phần Văn hóa dùng cho công chức Văn hóa – xã hội phường, thị trấn” được biên soạn trên cơ sở kết quả khảo sát tại một số địa phương đại diện các vùng miền về nhu cầu cần trang bị, bổ sung kiến thức, kỹ năng tác nghiệp cho những người trực tiếp làm công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn phường, thị trấn.

Tài liệu “Bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước phần Văn hóa dùng cho công chức Văn hóa – xã hội phường, thị trấn” do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch biên soạn với sự đầu tư của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tài liệu được biên soạn trên cơ sở kết quả khảo sát tại một số địa phương đại diện các vùng miền về nhu cầu cần trang bị, bổ sung kiến thức, kỹ năng tác nghiệp cho những người trực tiếp làm công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn phường, thị trấn. Tài liệu nhằm cung cấp kiến thức, thông tin, dữ liệu làm cơ sở cho giảng viên nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch cho công chức Văn hóa – xã hội trên địa bàn phường, thị trấn; đồng thời còn là nguồn tài liệu tham khảo giá trị cho học viên, các cá nhân, đơn vị có nhu cầu. Thời lượng tổ chức học tập toàn bộ chương trình là 120 tiết (tương đương 15 ngày học).

Tập tài liệu gồm các chuyên đề sau:

TT TÊN CHUYÊN ĐỀ TRANG
I Phần 1. Kiến thức chung
1 Quản lý nhà nước về Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch 1
2 Văn hóa, văn minh đô thị và vị trí, vai trò của công chức Văn hóa – xã hội phường, thị trấn 41
3 Vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 71
4 Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn phường, thị trấn 95
II Phần 2. Kỹ năng tác nghiệp
1 Kỹ năng quản lý, hướng dẫn tổ chức các dịch vụ văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 117
2 Kỹ năng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị 148
3 Kỹ năng quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động trong thiết chế văn hóa 177
4 Kỹ năng quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, tổ chức sự kiện, trang trí khánh tiết 204
5 Kỹ năng quản lý, hướng dẫn tổ chức hoạt động văn nghệ 247
6 Kỹ năng quản lý, hướng dẫn tổ chức hoạt động thể dục, thể thao quần chúng 278
7 Kỹ năng quản lý, hướng dẫn bảo vệ, khai thác giá trị di sản văn hóa trên địa bàn phường, thị trấn. 313
8 Kỹ năng quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác gia đình trên địa bàn phường, thị trấn 345
9 Kỹ năng giao tiếp hành chính 371
10 Kỹ năng soạn thảo văn bản, thống kê, phân tích số liệu 415
11 Công tác xã hội hóa trong hoạt động văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch trên địa bàn phường, thị trấn 441

Thông tin liên hệ: Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

Số điện thoại: 024. 3792 1489

Bài viết liên quan

Tài liệu Bồi dưỡng công chức Văn hóa – Xã hội xã

Bộ tài liệu Bồi dưỡng kiến thức cho công chức Văn hóa – Xã hội xã do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch biên soạn với sự đầu tư của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem thêm

Tài liệu chuyên sâu về Lễ hội và quản lý lễ hội

Bộ tài liệu Bồi dưỡng kiến thức cho công chức Văn hóa – Xã hội xã do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch biên soạn với sự đầu tư của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem thêm

Tài liệu chuyên sâu về Xây dựng và tổ chức hoạt động thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở

Tài liệu chuyên sâu về Xây dựng và tổ chức hoạt động thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch biên soạn với sự đầu tư của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem thêm

Tài liệu chuyên sâu về văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Bộ tài liệu chuyên sâu về văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch biên soạn với sự đầu tư của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem thêm