CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Căn cứ Quyết định số 805/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-BVHTTLD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-CBQL ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Đào tạo bồi dưỡng;

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng có chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 618/QĐ-CBQL ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Điều 1. Chức năng
Phòng Đào tạo, bồi dưỡng có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được phê duyệt.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi d¬ưỡng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi d¬ưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về:
a) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng: Bồi dưỡng kiến thức đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương; kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ.
b) Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác do cấp có thẩm quyền giao và theo quy định của pháp luật.
3. Liên kết tổ chức các hoạt động dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực theo quy định của pháp luật.
4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa ph¬ương tổ chức các lớp đào tạo, bồi d¬ưỡng theo kế hoạch được phê duyệt.
5. Điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đề xuất phương thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đặc thù của ngành.
6. Tham gia nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình, giáo trình và biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được phê duyệt.
7. Phối hợp với các Phòng chức năng quản lý, cấp bằng, chứng chỉ, chứng nhận các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được giao hoặc được ủy quyền cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.
8. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao.
9. Thực hiện công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ; phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật và chương trình, kế hoạch của Bộ, Trường.
10. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và định kỳ theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.