CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Quyết định số 805/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-BVHTTDL, ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-CBQL ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Khoa lý luận cơ bản và quản lý VHTTDL;

Khoa Lý luận cơ bản và quản lý văn hóa, thể thao và du lịch có chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 621/QĐ-CBQL ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Điều 1. Chức năng
Khoa Lý luận cơ bản và quản lý văn hóa, thể thao và du lịch có chức năng giảng dạy; nghiên cứu khoa học; biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Nhà trường.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học, chuyên đề thuộc chuyên môn của Khoa.
2. Biên soạn giáo án, bài giảng môn học, chuyên đề thuộc chuyên môn của Khoa.
3.Tham gia biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu khi được giao.
4. Xây dựng ngân hàng câu hỏi, chấm thi, chấm kiểm tra, chấm tiểu luận theo kế hoạch được phê duyệt.
5. Xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của Khoa; tham gia nghiên cứu khoa học của Nhà trường;
6. Tham gia điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu và đề xuất phương thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đặc thù của ngành.
7. Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên.
8. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao.
9. Thực hiện công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ; phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật và chương trình, kế hoạch của Bộ, Trường.
10. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và định kỳ theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.