Tọa đàm khoa học 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

01/11/2018 | 8:42

Ngày 1/11/2018, Khoa Lý luận cơ bản và Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức buổi Tọa đàm khoa học cho 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do Khoa làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Tham dự buổi Tọa đàm có đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Quyền Hiệu trưởng Nhà trường; Chủ tịch Hội đồng Khoa học, các thành viên trong Hội đồng cùng chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu của 2 đề tài.

Trong chương trình Tọa đàm, Hội đồng khoa học đã nghe Th. S Hoàng Thị Lâm với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi cho Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên; chuyên viên chính; Tình hình, nhiệm vụ của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị – hành chính tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch và Th. S Đồng Quang Thái với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi cho môn học Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, môn học Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa thuộc Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị – hành chính tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch” trình bày tóm tắt nội dung đề tài nghiên cứu bao gồm: Cơ sở lý luận thực tiễn triển khai đề tài; Thực trạng và kết quả thu được của đề tài là ngân hàng câu hỏi phục vụ việc thi, kiểm tra các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trường cùng hệ thống các quy trình và cách thức sử dụng bộ ngân hàng câu hỏi.

TS Nguyễn Quang Hùng – Q. Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐKH Nhà trường phát biểu kết luận

Các thành viên của 2 đề tài đã được nghe những ý kiến góp ý hết sức thiết thực, thẳng thắn và cần thiết nhằm hoàn thiện nội dung của 2 đề tài để có thể đưa vào áp dụng thực tế khi nghiệm thu. Phát biểu kết luận buổi Tọa đàm, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng, đồng chí Nguyễn Quang Hùng chỉ ra một số nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện của từng đề tài. Bên cạnh đó, yêu cầu chủ nhiệm đề tài đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để đề tài có thể tổ chức nghiệm thu đúng thời hạn đề ra.

Trung tâm TTTV

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ năm 2024 – 2025 Tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Từ ngày 21 – 25/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức công tác khảo sát, điều tra trong kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2024 – 2025 “Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện” do TS. Phạm Quế Anh làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Xem thêm

Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm 2024

Sáng ngày 9/4/2024, Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm thực hiện năm 2024 với sự chủ trì của TS. Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 – 2025 tại tỉnh Quảng Ninh

Từ ngày 13 – 16/3/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin về thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng, nhu cầu về đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao, cũng như xây dựng sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh, do TS. Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm