Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ

12/03/2022 | 15:18

Ngay sau năm đầu tiên tập trung cho công tác phát hiện các “điểm nghẽn” để hoàn thiện thể chế, năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định chủ đề công tác đó là “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ”. Việc chọn hai chủ đề này cho thấy ngành VHTTDL đã thấm nhuần sâu sắc những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ - Ảnh 1.

Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của văn hóa phải ngang hàng với kinh tế và chính trị, xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Những quan điểm này một lần nữa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11/2021.

Tại Hội nghị này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc cần phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa: Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo các giá trị văn hóa mới. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa…

Quán triệt tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII về văn hóa và chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, trong năm 2022, Bộ VHTTDL đã xác định xây dựng môi trường văn hóa cơ sở khi chọn đây là chủ đề đầu tiên và quan trọng của năm công tác. Trong đó, Bộ xác định xây dựng môi trường văn hóa bắt nguồn từ cơ sở, gia đình, làng thôn ấp bản, cơ quan đơn vị doanh nghiệp để làm sao tạo được sự đồng bộ để xây dựng được môi trường văn hóa thực sự văn minh hiện đại, phong phú đa dạng.

Có thể thấy rằng, văn hóa là lĩnh vực rất rộng và không thể thấy được hiệu quả trong ngắn hạn. Vì vậy, để thực hiện thành công những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII, Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030, Bộ đã xác định chọn từ những việc làm thiết thực nhất, sát với thực tiễn nhất và gần dân nhất.

Trong chuyến công tác mới đây tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trực tiếp đến khảo sát các thiết chế văn hóa, thăm các nghệ nhân của làng tranh Dân gian Đông Hồ, nghệ nhân dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Ông tâm sự với các nghệ nhân: “mục đích của đoàn công tác là được khảo sát, tiếp cận thực tiễn, “nhìn tận mắt, sờ tận tay” để đổi mới cách tiếp cận, cách làm, chuyển từ tư duy làm văn hóa sang quản lý văn hóa, phát hiện các “điểm nghẽn” để xây dựng cơ chế chính sách bám sát thực tiễn”. Đây cũng chính là những “chất liệu quý” để ngành Văn hóa thực hiện các Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030 cũng như Chương trình mục tiêu về chấn hưng văn hóa mà Đảng, Nhà nước đang giao cho Bộ.

Việc tạo chuyển biến từ cơ sở, từ những gì thực tiễn và sát với nhân dân nhất cũng chính là sự thấm nhuần bài học “Lấy dân làm gốc” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh khi đúc rút qua thực tiễn. Người dạy cán bộ: “Quan tâm đến đời sống của quần chúng thì quần chúng sẽ theo ta, ta được lòng dân thì ta không sợ gì cả, nếu không được lòng dân thì ta không thể làm tốt công tác”. Người chủ trương: “Cách làm là dựa vào Lực lượng của dân, Tinh thần của dân, để gây Hạnh phúc cho dân”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trong chuyến công tác tại tỉnh Bắc Ninh

Để thực hiện tốt những mục tiêu đã đề ra cụ thể, bên cạnh với chuyển biến tư duy từ làm văn hóa sang quản lý về văn hóa, Bộ cũng xác định tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, phẩm chất, trình độ, năng lực ngang tầm để biến những chỉ tiêu, kế hoạch, nội dung, giải pháp được xác định trở thành hiện thực sinh động.

Chọn chủ đề về công tác cán bộ không chỉ cho thấy Bộ VHTTDL coi đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng mà còn thể hiện sự quán triệt sâu sắc những tinh thần mà Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII đã đề ra về công tác cán bộ. Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XII, trên cơ sở quán triệt, thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ. Theo đó, Đảng xác định công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”.

Trong bài viết mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng tiếp tục nhấn mạnh: Công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là một trong những phương hướng đã được Đại hội Đảng khóa XIII xác định.

Ngày 14/3/2022 tới đây, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động chủ đề năm công tác 2022 “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ”.

Việc chọn quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm nơi tổ chức Lễ phát động cho thấy quyết tâm, quan điểm xuyên suốt mà ngành VHTTDL đã thực hiện trong những năm qua và thời gian tới. Đây cũng như lời khẳng định của Ngành VHTTDL sẽ tiếp tục học tập làm theo lời Bác, tiếp tục đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội mà Bác và Đảng ta đã lựa chọn để xây dựng nền văn hóa của chúng ta tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Với việc chọn “đúng và trúng” chủ đề công tác của năm, cùng với việc quán triệt sâu sắc những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII về văn hóa và công tác cán bộ, tiếp nối phương châm “Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến” mà Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã đề ra, kỳ vọng rằng, ngành VHTTDL sẽ hoàn thành các mục tiêu, lộ trình đã đề ra, từng bước khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước đã dành cho toàn ngành./.

Theo bvhttdl.gov.vn

https://bvhttdl.gov.vn/quan-triet-sau-sac-quan-diem-cua-chu-tich-ho-chi-minh-trong-xay-dung-moi-truong-van-hoa-co-so-va-cong-tac-can-bo-20220310135340772.htm

Bài viết liên quan

Khám phá “Hành trình theo dấu chân Bác Hồ” qua tem và bưu ảnh

Sáng 21/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức Triển lãm “Hành trình theo dấu chân Bác Hồ” qua sưu tập tem và bưu ảnh.

Xem thêm

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển toàn diện trong công cuộc đổi mới hiện nay

Ngay từ giữa thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã có cái nhìn khoa học và hiện đại về phát triển xã hội, trong đó có những vấn đề mà nhiều lý thuyết phát triển ngày nay đang đặt ra như phát triển toàn diện, phát triển bền vững, phát triển nhân văn. Những vấn đề về mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và xã hội, vật chất và tinh thần… đã được Hồ Chí Minh đề cập sâu sắc trong quan niệm và thể hiện sinh động trong thực tiễn Người lãnh đạo xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Xem thêm

Hội nghị giới thiệu, tuyên truyền giá trị tác phẩm của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng ngày 16/05/2023, Đảng ủy Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị giới thiệu, tuyên truyền giá trị tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động Nhà trường tham dự.

Xem thêm

Hội nghị sơ kết việc thực hiện “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 59-HD/ĐU ngày 3/4/2023 của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023. Sáng ngày 16/05/2023, Đảng ủy Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023.

Xem thêm

Xây dựng phong cách làm việc dân chủ cho đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, coi đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, khâu “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Người thường xuyên căn dặn cán bộ phải rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, trong đó phong cách làm việc dân chủ được Người đặc biệt coi trọng. Trong giai đoạn hiện nay, việc tiếp tục vận dụng sáng tạo, hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách làm việc dân chủ của cán bộ rất cần thiết, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng.
Xây dựng phong cách làm việc dân chủ cho đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh – Ảnh 1.

Xem thêm