Ngành VHTTDL phải xác định tư tưởng Văn hóa còn thì dân tộc còn để đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp chống xâm lăng về văn hóa

17/04/2023 | 10:09

Sáng nay (11/4), tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội nghị

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa – Thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Đoàn Văn Việt.

Xác định rõ nhiệm vụ phát triển nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, ngày 25/10/2013, tại Hội nghị lần thứ 8 của BCH Trung ương Đảng khóa XI, Trung ương đã ban hành Nghị quyết 28 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với Chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là hai chiến lược cơ bản nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là chiến lược quốc gia mang tính tổng thể và bao trùm, là cơ sở quan trọng để xây dựng các chiến lược quốc gia chuyên ngành như quốc phòng, an ninh quốc gia, phát triển văn hóa và văn hóa đối ngoại… nhằm mục đích không ngừng nâng cao hơn nữa sức mạnh tổng hợp của đất nước, dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, sau 10 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, chúng ta lại càng nhận thức rõ hơn 6 nhiệm vụ và giải pháp cơ bản mà Nghị quyết đã nêu rõ, trong đó vấn đề về nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo vệ an ninh chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vấn đề về phát triển kinh tế gắn chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng an ninh.

Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 8 cũng xác định rõ nhiệm vụ phát triển nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tuyên truyền, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, vững mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng, 10 năm qua, bên cạnh việc tập trung thực hiện tập trung toàn diện 6 nhóm nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết, Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL đã chỉ đạo học tập, quán triệt Nghị quyết, xây dựng các kế hoạch để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh yếu tố xây dựng phát triển văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng báo cáo tại Hội nghị.

Nhắc lại lời dụ tướng sĩ của vua Quang Trung: “Đánh cho để dài tóc/ Đánh cho để đen răng…”, Bộ trưởng nhấn mạnh lời dụ ấy như muốn nhắc nhở thế hệ hôm nay bằng mọi giá phải giữ được hồn cốt của văn hóa dân tộc, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở Văn hóa còn thì dân tộc còn.

Tại Hội nghị, bên cạnh nhìn nhận toàn diện việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ đã nêu, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu dành thời gian để nghiên cứu, đánh giá sâu về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Văn hóa có vai trò tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện. Cùng với việc khẳng định những kết quả đạt được, rút ra được những bài học kinh nghiệm quý, Bộ trưởng cũng yêu cầu cần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém để xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, Bộ trưởng nêu rõ phải tiếp tục làm sâu sắc hơn quan điểm văn hóa phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân là chủ thể sáng tạo. Đội ngũ văn nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước.

Bộ trưởng một lần nữa khẳng định văn hóa Việt Nam là nền văn hóa hóa đặc biệt đa dạng với cộng đồng 54 dân tộc anh em. Tuy nhiên, sự đa dạng đó phải nằm trong chỉnh thể thống nhất, phát triển theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đúng với tinh thần Đảng ta đã xác định.

Về xây dựng môi trường văn hóa ở cấp cơ sở, Bộ trưởng đề nghị phải tiếp tục đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tiếp tục phối hợp với các Ban, Bộ, ngành, đặc biệt là Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam để xây dựng, phát triển môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí. Môi trường văn hóa trong doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh được phải tiếp tục được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ VHTTDL và Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tập trung triển khai.

Một trong những vấn đề Bộ trưởng đặc biệt quan tâm là siết chặt kiểm duyệt phim trên không gian mạng. Theo Bộ trưởng với những bộ phim có nội dung xuyên tạc lịch sử, vi phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam, Bộ VHTTDL phải nêu cao trách nhiệm, thẩm quyền trong việc cảnh báo, yêu cầu gỡ bỏ các phim vi phạm khỏi không gian mạng.

Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp để nâng cao nhận thức của người xem phim, để mỗi khán giả là một người xem phim thông thái, lan tỏa tinh thần yêu nước, bảo vệ chủ quyền; trực tiếp đứng lên đấu tranh, phản bác lại các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch chống phá Đảng.

Những gì đã làm tốt, ngành VHTTDL phải phát huy, theo đuổi đến cùng

Sau khi nghe các tham luận tại Hội nghị, phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương các kết quả mà Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

“Trải qua 4.000 năm lịch sử, Văn hóa là một trong những lĩnh vực có nhiều đóng góp vào công cuộc củng cố khối sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới “ánh sáng” soi rọi của văn hóa, người dân chung sức, đồng lòng, hết mình phụng sự sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi giai đoạn” – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Về các nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Bộ VHTTDL phải tiếp tục quan tâm, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra. Quan trọng nhất là làm sao để các quan điểm, mục tiêu, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 8 được thực hiện đồng bộ, toàn diện, sâu sắc; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển VHTTDL với đảm bảo quốc phòng – an ninh.

“Những gì đã làm tốt, ngành VHTTDL phải phát huy, theo đuổi đến cùng. Nhiệm vụ nào chưa làm tốt phải nghiêm túc nhìn nhận, đưa ra giải pháp khắc phục” – ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ.

Đối với lĩnh vực văn hóa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ngành VHTTDL phải xác định tư tưởng Văn hóa còn thì dân tộc còn để đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp chống xâm lăng về văn hóa; bảo vệ an ninh tư tưởng – văn hóa. Thực hiện xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phải làm thực chất, không hô hào khẩu hiệu; xây dựng được thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong và ngoài nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, phải huy động được sức mạnh trí tuệ của đội ngũ văn nghệ sĩ, đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với du lịch, cần phải tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người, các di tích lịch sử, chiến khu cách mạng… thông qua công tác thông tin đối ngoại để thu hút khách du lịch, nhất là khách quốc tế. Từ đó, du lịch trở thành nguồn lực kinh tế mạnh mẽ, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Về lĩnh vực thể thao, ngành VHTTDL phải nêu bật các giải pháp nêu cao tinh thần của cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; đẩy mạnh phát triển TDTT trong quần chúng để thể hiện tinh thần thượng võ, tự tôn dân tộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, trong đó, tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tiếp thu, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị. Bộ trưởng nhấn mạnh, những kết quả đạt được của ngành VHTTDL trong thực hiện Nghị quyết đến từ việc toàn ngành nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; trực tiếp là Bộ Chính trị và các đồng chí lãnh đạo.

“Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, ngành văn hóa đã có sự chủ động phối hợp để tạo ra sức mạnh tổng hợp; ngày càng nhận thức đúng hơn về trách nhiệm của mình. Toàn ngành chuyển tư duy từ làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa, bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tiếp thu các chỉ đạo của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Từ những gợi mở của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị, Bộ trưởng khẳng định Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ những công việc phải làm trong thời gian tới.

“Trên tinh thần không say sưa, chủ quan với những kết quả đã làm được, Bộ VHTTDL sẽ cụ thể hóa kế hoạch triển khai Nghị quyết thành hành động cụ thể; thực hiện tốt các nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục tham mưu đúng, tham mưu trúng; có kế hoạch ngắn, trung và dài hạn cũng như triển khai nhiều giải pháp để làm rõ hơn nội hàm về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, gắn với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Theo Bvhttdl

https://bvhttdl.gov.vn/nganh-vhttdl-phai-xac-dinh-tu-tuong-van-hoa-con-thi-dan-toc-con-de-dat-ra-cac-nhiem-vu-giai-phap-chong-xam-lang-ve-van-hoa-20230411164915065.htm

Bài viết liên quan

Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II năm 2024

Chiều ngày 15/5/2024, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II/2024 bằng hình thức chiếu phim tư liệu lịch sử “Hồ Chí Minh – Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình” dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Quế Anh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem thêm

Trao quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý VHTTDL

Ngày 17/4/2024, Ban chấp hành Đảng ủy Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Lễ Trao Quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý VHTTDL nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xem thêm

Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Sinh hoạt Liên chi bộ quý I năm 2024

Chiều ngày 29/3/2024, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý I/2024 bằng hình thức chiếu phim tư liệu lịch sử “Việt Nam – Tổ quốc nhìn từ biển” dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Quế Anh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem thêm

Trao quyết định chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường Cán bộ quản lý VHTTDL

Ngày 27/3/2024, Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao quyết định chỉ định chức danh Bí thư Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý VHTTDL, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Phạm Quế Anh – Ủy viên BCH Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem thêm

Chi bộ 3 tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên

Ngày 26/02/2024, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý VHTTDL đã tổ chức buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ và công bố quyết định phát thẻ Đảng cho đảng viên thuộc Chi bộ.

Xem thêm