Sinh hoạt chuyên đề Liên chi bộ quý II năm 2023

12/07/2023 | 15:27

  Ngày 12/7/2023, tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, Đảng bộ Nhà trường tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II với chuyên đề “Tăng cường công tác dân vận tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch”.

              Buổi Sinh hoạt chuyên đề có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong BCH Đảng ủy; toàn thể đảng viên của 4 Chi bộ và quần chúng của Nhà trường. Buổi Sinh hoạt được tổ chức bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, với điểm cầu trực tuyến ở Tp. Hồ Chí Minh dành cho Chi bộ 4.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt liên Chi bộ

            Trong buổi Sinh hoạt liên chi bộ này, các đồng chí đảng viên đã được nghe chuyên đề “Tăng cường công tác dân vận tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch” do đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy trình bày. Qua nội dung chuyên đề, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong sự nghiệp phát triển bền vững Đất nước và Nhà trường trong tình hình mới với quan điểm “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử”. Trước yêu cầu thực tiễn của thời kỳ mới, Đảng ta luôn khẳng định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ đó, những năm qua, công tác dân vận trong Đảng bộ Nhà trường đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, triển khai nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận, tạo sự đồng thuận cao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

 Đ/c Nguyễn Quang Hùng – Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL,

Bí thư Đảng ủy Nhà trường trình bày nội dung chuyên đề tại buổi Sinh hoạt 

            Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, Đảng ủy Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc thường xuyên phối hợp Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, chỉ đạo của Ngành về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với thực hiện nhiệm vụ phục hồi và phát triển hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường sau đại dịch COVID-19; gắn việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận của cơ quan, đơn vị với việc triển khai nhiệm vụ chính trị để có những đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên trong thực hiện công tác dân vận. Nhất là việc thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

            Phong trào thi đua “dân vận khéo” được triển khai thực hiện trong toàn Trường, gắn với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động Nhà trường.

            Trong phần kết luận, đồng chí Bí thư Đảng ủy mong muốn sau buổi Sinh hoạt chuyên đề này, mỗi cán bộ, đảng viên trong Nhà trường có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác dân vận cũng như trách nhiệm cá nhân trong thực hiện công tác dân vận nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững Nhà trường./.

Thanh Tâm

Bài viết liên quan

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương lớp DN32

Chiều ngày 16/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp DN32 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II năm 2024

Chiều ngày 15/5/2024, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II/2024 bằng hình thức chiếu phim tư liệu lịch sử “Hồ Chí Minh – Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình” dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Quế Anh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 5 năm 2024

Chiều ngày 14/05/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp H2, A12; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp A2, L3; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp TN3, A4, H16 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024

Chiều ngày 10/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp LV11 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Triển lãm “Chiến thắng Điện Biên Phủ – Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại” tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

Ngày 6/5, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức triển lãm tư liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ – Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại”.

Xem thêm