CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VHTTDL

STT

NỘI DUNG

ĐỐI TƯỢNG

THỜI LƯỢNG

 ĐTBD THEO TIÊU CHUẨN NGẠCH, CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
1 Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương Cán bộ lãnh đạo quản lý cấp Cục, Vụ và tương đương và các cán bộ trong diện quy hoạch. 2 tháng
2 Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính – Trưởng  phòng, Phó trưởng phòng và tương đương, cán bộ dự nguồn các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các Bộ, ngành, doanh nghiệp.

– Cán bộ, công chức, viên chức chuẩn bị thi nâng ngạch, nâng bậc lên chuyên viên chính;

– Các đối tượng khác có nhu cầu.

– Đã có chứng chỉ chuyên viên

4 tuần
3 Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương trong các cơ quan, đơn vị chưa có chứng chỉ chuyên viên;

– Công chức, viên chức ngạch cán sự và tương đương có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và chuẩn bị thi ngạch chuyên viên.

– Các đối tượng khác có nhu cầu.

4 tuần
4 Bồi dưỡng cho lãnh đạo, quản lý cấp phòng – Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương, cán bộ dự nguồn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 04 tuần
5 Lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính Cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ 6 tháng

12 tháng

 BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 
1 Lớp BD kiến thức Hội nhập quốc tế – Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

– Lãnh đạo các Sở VHTTDL; Sở VH&TT; Sở Du lịch.

5 ngày
2 Lớp BDKT về văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp – Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ VHTTDL.

– Lãnh đạo các Sở văn hóa, Sở VH&TT; Sở Du lịch.

– Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Thể thao, Trung tâm Xúc tiến Du lịch thuộc Sở.

– Lãnh đạo PHòng Hành chính, Tổng hợp các đơn vị trực thuộc Bộ.

 

5 ngày

3 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về Gia đình – Lãnh đạo Sở phụ trách công tác gia đình.

– Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ phụ trách công tác gia đình.

– Chuyên viên công tác gia đình.

7 ngày
4 Lớp Bồi dưỡng công chức xã chức danh văn hóa – xã hội Công chức văn hóa – xã hội cấp xã 5 ngày
5 Lớp Bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa Công chức văn hóa – xã hội xã

3-5 ngày

BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
1 Lớp Bồi dưỡng Tiếng anh B1 (Theo TT 01/2014/TT-BGDĐT) Cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ 3 tháng
2 Lớp Bồi dưỡng Tiếng anh A2 (Theo TT 01/2014/TT-BGDĐT) Cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ 3 tháng
3 Lớp Bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành VHTTDL Cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ 3 tháng

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng ĐTBD: 0989.059.087

Trung tâm THNN&LKĐTBD: 0969.636.988

Trung tâm BDNV và DVVHTTDL (tại TP. HCM): 0908.924.745