THÔNG BÁO: Tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2014

01/04/2014 | 9:07

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH    TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ   VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Số: 78/TB-CBQL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2014     […]

Đọc thêm
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2014

14/01/2014 | 8:46

TT Tên lớp Địa điểm Thời gian khai giảng I Lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 1 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 3 2 Lớp Trung cấp Chính trị – Hành chính khóa […]

Đọc thêm
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2014

10/01/2014 | 6:20

TT Tên lớp Địa điểm Thời gian khai giảng I Lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 1 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 3 2 Lớp Trung cấp Chính trị – Hành chính khóa […]

Đọc thêm
Contact Me on Zalo
0355 389 866