CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRUNG TÂM TIN HỌC, NGOẠI NGỮ VÀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ;

Trung tâm Tin học, ngoại ngữ và Liên kết đào tạo, bồi dưỡng có chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 28/QĐ-CBQL ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch như sau:

Điều 1. Chức năng

Trung tâm Tin học, ngoại ngữ và Liên kết đào tạo, bồi dưỡng có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc theo kế hoạch được phê duyệt; trực tiếp khai thác, tổ chức các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và các dịch vụ khác với các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường theo quy định.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

  1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc, liên kết đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
  2. Tham mưu, đề xuất: mở rộng, phát triển thị trường; tư vấn chương trình; quảng bá, xúc tiến; lập đề án, dự án liên kết đào tạo, bồi dưỡng và các dịch vụ khác với các cá nhân tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
  3. Tham gia nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu, nội dung đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
  4. Tham gia khảo sát, xác định nhu cầu và đề xuất phương thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường theo quy định.
  5. Thực hiện công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và chương trình, kế hoạch của Bộ, Trường.
  6. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao.
  7. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và định kỳ.
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.