CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VÀ DỊCH VỤ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ;

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch có chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 29/QĐ-CBQL ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa,thể thao và du lịch như sau:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trực thuộc Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch,có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện các hoạt động dịch vụ về văn hoá, thể thao và du lịch; quản lý, khai thác cơ sở vật chất được giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm có con dấu và mở tài khoản tại ngân hàng theo các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch công tác tháng, quý, năm và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịchphê duyệt.

2. Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức pháp luật và kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương, kiến thức và kỹ năng theo vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

3. Đào tạo, bồi dưỡng:

a) Kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

b) Kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên ngành cho lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp vụ và tương đương;

c) Kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn chức danh công chức xã theo chuyên môn nghiệp vụ và các đối tượng khác do cấp có thẩm quyền giao.

4. Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tiếng dân tộc, tin học, công nghệ truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

5. Tổ chức thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo kế hoạch của Nhà trường. Liên kết với các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

6. Tổ chức, liên kết tổ chức các hoạt động dịch vụ và sự kiện về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

7. Phối hợp với các phòng chức năng quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

8. Lập kế hoach mua sắm, quản lý, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất và trang thiết bị được giao tại 35 Trần Quốc Toản, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh theo phân cấp.

9. Làm đầu mối liên hệ, giao dịch với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

10. Quản lý sử dụng con dấu, quản lý nhân sự, thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi phân cấp quản lý của Trung tâm. Thực hiện công tác tài chính kế toán theo quy định của pháp luật và Nhà trường.

11. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về thực hiện nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.