Tọa đàm khoa học 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

01/11/2018 | 8:42

Ngày 1/11/2018, Khoa Lý luận cơ bản và Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức buổi Tọa đàm khoa học cho 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do Khoa làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Tham dự buổi Tọa đàm có đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Quyền Hiệu trưởng Nhà trường; Chủ tịch Hội đồng Khoa học, các thành viên trong Hội đồng cùng chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu của 2 đề tài.

Trong chương trình Tọa đàm, Hội đồng khoa học đã nghe Th. S Hoàng Thị Lâm với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi cho Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên; chuyên viên chính; Tình hình, nhiệm vụ của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị – hành chính tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch và Th. S Đồng Quang Thái với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi cho môn học Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, môn học Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa thuộc Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị – hành chính tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch” trình bày tóm tắt nội dung đề tài nghiên cứu bao gồm: Cơ sở lý luận thực tiễn triển khai đề tài; Thực trạng và kết quả thu được của đề tài là ngân hàng câu hỏi phục vụ việc thi, kiểm tra các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trường cùng hệ thống các quy trình và cách thức sử dụng bộ ngân hàng câu hỏi.

TS Nguyễn Quang Hùng – Q. Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐKH Nhà trường phát biểu kết luận

Các thành viên của 2 đề tài đã được nghe những ý kiến góp ý hết sức thiết thực, thẳng thắn và cần thiết nhằm hoàn thiện nội dung của 2 đề tài để có thể đưa vào áp dụng thực tế khi nghiệm thu. Phát biểu kết luận buổi Tọa đàm, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng, đồng chí Nguyễn Quang Hùng chỉ ra một số nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện của từng đề tài. Bên cạnh đó, yêu cầu chủ nhiệm đề tài đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để đề tài có thể tổ chức nghiệm thu đúng thời hạn đề ra.

Trung tâm TTTV

Bài viết liên quan

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ

Chiều ngày 24/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới” do TS. Đinh Thị Cẩm Lê – Giảng viên Khoa Lý luận cơ bản và Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu cấp Bộ  đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới”

Sáng ngày 22/11/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới” do TS. Phạm Thị Như Quỳnh làm Chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKHCN cấp Bộ

Chiều ngày 3/10/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới” do TS. Đinh Thị Cẩm Lê, làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới”

Sáng ngày 30/9/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức buổi Tự đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới” do TS. Phạm Thị Như Quỳnh làm Chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Quảng Bình năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 14/6/2022 đến ngày 16/6/2022, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Quảng Bình.

Xem thêm