Ngoài ra chúng ta cũng có thể tham khảo thêm những dự án, căn hộ cao cấp tại đây để có cái nhìn tổng quan về thị trường bất động sản tại Tp. HCM như dự án Luxgarden, dự án 790tr Bình Tân can ho Green Town, Dự án tiêu chuẩn Nhật Bản căn hộ Ascent Lakeside, Ngoài ra, bán thêm dat nen Long Hung City, Hay du an Long Hung City giá từ Chủ đầu tư. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp thêm dự án mới Can ho Opal Tower sắp công bố, cũng như dự án opal city. Nếu quan tâm dự án trung tâm Quận 3 thì tham khảo ngay Grand Central. Xem thêm Luxriverview Quan 7, Green Town, cũng như là căn hộ Ascent Lakeside, Du an Sky Symphony, Can ho gia tot Chuyen dich vuhut be phot, thong cong, nao vet ho ga, thong tac cau cong, nha ve sinh uy tin gia re. Quy khach ha noi can hut be phot tai thanh xuan, ho ga, ham cau vui long lien he chung toi ,thong tac ve sinh,
Tin tức - Sự kiện / Bản tin "Quản lý VH,TT&DL"
Chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực văn hóa đối với các dân tộc người thiểu số
Ngày đăng: 25/08/2020
Lúc sinh thời, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: Thực chất của vấn đề dân tộc là văn hóa và cán bộ. Giải quyết vấn đề dân tộc ở nước ta suy cho cùng là làm cho các dân tộc được sống trong hòa bình, tự do, được nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Ai là thành phần có vai trò quan trọng trước mắt và lâu dài đối với sự phát triển của các dân tộc thiểu số nói chung và văn hóa nói riêng nếu như không phải là đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Văn hóa là quan điểm, là nội dung chính sách, là hệ quả kiểm chứng thước đo của các loại hình chính sách (kinh tế, xã hội, môi trường, cán bộ, an ninh, quốc phòng....) của Đảng và Nhà nước đối với các dân tộc thiểu số. Vì lẽ đó mà chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực văn hóa có một v

1. Chính sách văn hóa đối với các tộc người thiểu số - nội dung cơ bản của chính sách dân tộc

Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc: Đó là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Cộng đồng 54 dân tộc (1 dân tộc đa số và 53 dân tộc thiểu số) sống trên đất nước ta đều có những giá trị văn hóa mang các sắc thái riêng được bổ sung cho nhau, làm phong phú cho nền văn hóa Việt Nam. Các thành tựu văn hóa của các dân tộc anh em góp phần củng cố sự thống nhất dân tộc - cơ sở để giữ vững sự bình đẳng  và đại đoàn kết các dân tộc và phát huy tính đa dạng văn hóa của các dân tộc anh em.

Ảnh internet

Trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ dành độc lập dân tộc, trong xây dựng đất nước thời bình, hội nhập và phát triển toàn cầu hóa hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn ý thức và coi trọng văn hóa quốc gia, văn hóa tộc người trong phát triển. Đồng thời với các quan điểm, chính sách giải quyết các vấn đề quân sự, kinh tế, ngoại giao… thì văn hóa được nhìn nhận với tư cách là “soi đường cho quốc dân đi” (Hồ Chí Minh). Văn hóa các dân tộc thiểu số là một bộ phận của văn hóa quốc gia, là kho vốn vô giá tạo dựng đặc điểm văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Văn hóa các dân tộc thiểu số là tài nguyên tạo nên động lực tinh thần mạnh mẽ trong công cuộc bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay. Qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt trong thời kỳ đối mới từ 1986 đến nay Đảng và Nhà nước đã ngày càng có những chính sách cụ thể sát hợp về văn hóa các dân tộc thiểu số trong phát triển.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng gần đây tiếp tục khẳng định và làm rõ: “Trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội đều phải đề cao nhân tố văn hoá, con người. Mọi hoạt động văn hoá, từ bảo tồn, phát huy các di sản lịch sử, văn hoá; phát triển văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản đến bảo tồn, phát huy văn hoá các dân tộc thiểu số, văn hoá tôn giáo, xây dựng thiết chế văn hoá,... đều phải phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hoá, con người.”

53 dân tộc thiểu số với kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể độc đáo, phong phú và đa dạng bao gồm: Kiến trúc, trang phục, ẩm thực, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, dân ca, dân nhạc, dân vũ,… có thể xem văn hóa các dân tộc thiểu số như “bức tranh thổ cẩm” được chính đồng bào thêu dệt tinh tế và tươi màu rực rỡ bởi những nét văn hóa đậm đà bản sắc của chính cộng đồng dân tộc mình. Đời sống kinh tế ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian 15 năm qua đã từng bước được nâng cao do có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua các cơ chế chính sách đặc thù, tuy vậy vùng miền núi và dân tộc thiểu số tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung của cả nước, kết cấu hạ tầng còn nhiều yếu kém. Mặc dù đời sống kinh tế của đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn so với mặt bằng chung của cả nước, song 53 dân tộc thiểu số với rất nhiều nét văn hóa đặc sắc, phong phú từ đó góp phần tạo nên đời sống  văn hóa bản sắc và sinh động.

2. Những chính sách cơ bản về văn hóa

Nghị quyết “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” mà Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII (1998) là Nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, chỉ đạo quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa cũng như công tác bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số ở nước ta. Có thể khẳng định rằng, trong 15 năm qua các nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết đã được đồng bộ triển khai và đạt được những hiệu quả rất đáng khích lệ. Đối với công tác bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số cũng có những bước tiến quan trọng trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự giao lưu và giao thoa văn hóa cũng diễn ra mạnh mẽ, nhưng vẫn đảm bảo tiên tiến, đậm đà bản sắc.

Trong thời ký đổi mới, vấn đề văn hóa quốc gia nói chung và văn hóa các dân tộc thiểu số nói riêng được Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII định hướng và tạo nên luông sinh khí mới chấn hưng các giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc. Các bộ, ban ngành chức năng, chính quyền các cấp đã triển khai, cụ thể các quan điểm, nhiệm vụ thành nhiều chính sách văn hóa cụ thể nói chung và ở vùng dân tộc thiểu số nói riêng. Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch) đã cụ thể thành những nhiệm vụ trọng tâm về công tác văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số miền núi thể hiện qua hệ thống văn bản trọng tâm trong từng giai đoạn. Các vấn đề chính sách được tập trung vào các vấn đề:

-  Công tác Văn hóa - Thông tin, Đề án xe văn hóa - thông tin lưu động tổng hợp, Công tác văn hóa thông tin biên giới, bờ biển, vùng Tây Nguyên, vùng đổng băng sông Cửu Long, 6 tỉnh đặc biệt khó khăn  miền núi phía Bắc;

- Đề án Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

- Xây dựng huyện điểm ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số;

- Bảo tồn làng, bản buôn các dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn;

- Đề án bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số;

- Phủ sóng phát thanh, truyền hình vùng dân tộc thiểu số;

- Bảo tồn tiếng nói chữ viết các dân tộc;

- Đưa các ấn phẩm, hoạt động văn hóa vào vùng đồng bào các dân tộc;

- Thành lập các hội nghiên cứu, bảo tồn văn hóa, văn nghệ các dân tộc;

- Thành lập các thiết chế văn hóa, bảo tàng Văn hóa các dân tộc;

- Phát triển du lịch văn hóa vùng đồng bào các dân tộc thiểu số;

- Đào tạo tri thức, nguồn lực con người các dân tộc thiểu số;

- Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở vùng dân tộc thiểu số…

- Coi  trọng và phát huy vai trò của người dân - chủ thể của văn hóa.

Nhìn chung các chính sách văn hóa trên được các Bộ ban ngành, cơ quan Trung ương, chính quyển các cấp quan tâm triển khai và mang lại hiệu quả quan trọng, tạo nên diện mạo mới của văn hóa các dân tộc thời kỳ đổi mới với những thành quả được đánh giá trong văn kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và các địa phương. Tuy nhiên bên cạnh đó đồng thời cũng đặt ra những vấn đề cần được quan tâm tâm trong giai đoạn mới.

3. Vấn đề đặt ra

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số còn nhiều thực trạng cần được khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, trong đó có thể nêu lên một số thực trạng cấp bách như sau:

Việc điều tra, nắm bắt thực trạng về di sản văn hóa các tộc người thiểu số và vùng miền chưa thường xuyên, chưa kịp thời đầy đủ, chưa xây dựng được bản đồ quy hoạch, kế hoạch bảo tồn, phát huy, phát triển văn hóa các tộc người và vùng miền sát thực cho từng giai đoạn nên còn mang tính định hướng chung, thiếu tính định lượng cụ thể…

Chưa thể chế hóa những chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước trong công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống các tộc thiểu số, đặc biệt là những dân tộc có số dân rất ít hoặc ở những  vùng đặc biệt khó khăn đang có nguy cơ cao bị đồng hóa, mất bản sắc…

Có nhiều di sản văn hoá đặc sắc của các tộc thiểu số chưa được nghiên cứu, lập hồ sơ để tôn vinh công nhận là là di sản cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia; đa số nghệ nhân của các tộc thiểu số chưa được quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để phát huy trong việc  bảo tồn những di sản văn hóa mà họ là người nắm giữ nên nhiều giá trị truyền thống  nằm trong những “di sản sống”  đó lần lượt mất đi theo năm tháng…

Việc phục dựng một số sinh hoạt văn hóa truyền thống (lễ hội…) của các dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương theo kiểu “sân khấu hóa” tuy có tạo ra được không khí và dư luận trong quần chúng về việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa nhưng lại có thể  làm biến dạng, méo mó phần nào giá trị của di sản…

Việc giới thiệu, quảng bá văn hóa các dân tộc thiểu số theo nhiều mô hình, cấp độ  tuy có lúc có nơi được chú ý, người dân hoan nghênh, phấn khởi nhưng khi có một vài ý kiến cho rằng “quá nhiều” lễ hội lại bị “co” lại khiến không ít người băn khoăn về số phận của những di sản đã và đang có nguy cơ bị lãng quên… Nhiều giá trị văn hóa truyền thống chưa được giới thiệu quảng bá để  trả về với chủ thể sáng tạo ra nó là đồng bào các dân tộc nên việc phát huy tác dụng xã hội còn hạn chế…

Việc sử dụng, phát huy và xây dựng đội ngũ cán bộ làm văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số, nhất là cán bộ  người các tộc thiểu số tuy có được chú ý hơn nhưng chưa đáp ứng nhu cầu của phong trào, chưa theo quy hoạch lâu dài và ổn định;

Việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở vùng dân tộc thiểu số có nhiều cố gắng, mức hưởng thụ của đồng bào về văn hóa được cải thiện nhưng còn nhiều hạn chế  về mặt bằng về hưởng thụ văn hóa; các thiết chế văn hóa truyền thống chưa được nghiên cứu để bảo tồn, phát huy

Một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp đề ra, có lúc, có nơi chưa thống nhất, đồng bộ nên nhiều phong trào thiếu tính thiết thực, chưa thật sự thấm sâu vào các lĩnh vực đời sống xã hội.

Vùng dân tộc và miền núi, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung của cả nước, kết cấu hạ tầng còn nhiều yếu kém, một số tập tục lạc hậu có xu hướng phát triển. Bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số chưa được phát huy đúng mức, mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào còn thấp.

Nguồn lực đầu tư để bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số mỏng, mang tính bình quân, dàn trải, phân tán, nhỏ giọt thiếu kịp thời, tập trung, đồng bộ. Một số chủ trương, kế hoạch, dự án đã xây dựng và phê duyệt không được thực hiện hoặc chậm  tiên độ, không  đến nơi đến chốn, hiệu quả không cao.

Nhiều di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số chưa được nghiên cứu, đánh giá một cách bài bản, thống nhất, chưa được tôn vinh xứng đáng;

Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động văn hoá ở vùng dân tộc thiểu số còn quá nghèo nàn, lạc hậu.

Phong trào văn hoá, văn nghệ ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số chưa phát triển đồng đều cả về số lượng và chất lượng. Nhiều lúc, nhiều nơi hoạt động cầm chừng do thiếu cán bộ có kinh nghiệm tổ chức và hiểu biết nghiệp vụ, chưa có sự hỗ trợ cần thiết của Nhà nước nên khó phát triển bền vững.

Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở đa số chưa được quy hoạch, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nên trình độ còn hạn chế, hiệu quả công tác chưa cao.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở vùng dân tộc thiểu số, xây dựng làng, bản, buôn, phum, sóc, thôn, gia đình văn hóa còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng chưa cao do nhiều nguyên nhân: nghèo, địa bàn khó khăn, phức tạp, còn dập khuôn, máy móc, cứng nhắc, các tiêu chí chưa chú ý đến đặc điểm văn hóa truyền thống, thiếu vận dụng linh hoạt sáng tạo cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng, từng dân tộc…

Ảnh internet

          Kết luận

          Chính sách văn hóa đối với các dân tộc thiểu số ở nước ta là một bộ phận quan trọng, tất yếu của việc xây dựng, bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên trong xu thế, vận động, phát triển của đất nước các vấn đề chính sách không chỉ được soi sáng bởi các quan điểm của Đảng mà còn chịu tác động của nhiều yêu tố văn hóa, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế. Đây cũng là thực trạng đặt ra nhiều vấn về lý luận và thực tiến cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với ngành Khoa học xã hội và Nhân văn, của viện Hàn lâm KHXH và cơ quan ban ngành hữu quan. Vấn đề cần được sự quan tâm hợp tác nghiên cứu cùa các nhà khoa học và quản lý trong những năm tới với cái nhìn đổi mới trong tư duy quản lý khoa học, hợp tác nghiên cứu mới có được những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra./.

PGS. TS. Lê Ngọc Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Chuyên cung cấp, thiết kế, thi công cảnh quan sân vườn, chau composite, chậu composite, chậu cây kiểng, chau cay kieng, chậu cây cảnh, chau cay canh, cham soc san vuon, chăm sóc sân vườn, thiết kế cảnh quan, thiet ke canh quan, công ty cảnh quan, công ty thiết kế cảnh quan, cong ty canh quan, cong ty thiet ke canh quan, thi công sân vườn, thiet ke san vuon dep, thiết kế sân vườn đẹp, san vuon, thiết kế sân vườn, sân vườn đẹp, san vuon dep, thiet ke san vuon, sân vườn, vườn đẹp, vuon dep, tiểu cảnh sân vườn, thiet ke canh quan, thiết kế sân vườn biệt thự, sân vườn biệt thự, thiet ke san vuon biet thu, tieu canh san vuon, thi cong san vuon, thiet ke thi cong san vuon, thiết kế thi công sân vườn, san vuon biet thu, thiết kế hồ cá koi, hồ cá koi nhật bản, ho ca koi nhat ban, ho ca koi, hồ cá koi, ho ca koi dep, hồ cá koi đẹp, thiet ke ho ca koi, thi công hồ cá koi, thi cong ho ca koi, vuon treo, vườn treo, vườn treo tường, vườn trên tường, vườn thẳng đứng, vườn đứng, vuon thang dung, tường cây xanh, tường cây, trồng cây trên tường, vườn tường, vuon tuong, trong cay tren tuong, tường cây xanh, tuong cay xanh, thi công vườn đứng, thi cong vuon dung, thiết kế quán cafe sân vườn, thiet ke quan cafe san vuon, thiet ke cafe san vuon, thiet ke cafe san vuon dep uy tín, chất lượng, giá rẻ nhất tphcm.
Công ty làm bảng hiệu giá rẻ HCM. Xưởng lam bang hieu đẹp hcm. Công ty in standee giá rẻ hà nội hcm. Cong ty in viet nhat giá rẻ hcm. Công ty in việt nhật giá rẻ HCM Công ty in phú quốc giá rẻ HCM Công ty quảng cáo phú quốc giá rẻ HCM Công ty in hiflex giá rẻ HCM Bán thi công backdrop giá rẻ HCM Làm in backdrop giá rẻ HCM Cung cap cho thue backdrop giá rẻ HCM Xuong in backdrop giá rẻ HCM Xuong máy in hiflex giá rẻ HCM Xuong máy in pp giá rẻ HCM Xuong máy in decal giá rẻ HCM Xuong máy in bạt giá rẻ HCM Ban máy in kỹ thuật số giá rẻ HCM Cung Cap máy in khổ lớn giá rẻ HCM Xuong may in hiflex giá rẻ HCM Xuong may in pp giá rẻ HCM Xuong may in decal giá rẻ HCM Xuong may in bat giá rẻ HCM Xuong may in ky thuat so giá rẻ HCM Xuong may in kho lon giá rẻ HCM
Dịch vụ làm đẹp, spa lam dep chất lượng với ưu đãi thường xuyên
Bí quyết Chăm Sóc Da - Dưỡng Da hiệu quả tại nhà. Chia sẻ Cách cham soc da cải thiện làn da đơn giản từ các nguyên liệu tự nhiên, dễ tìm.
Cách điều trị mụn triệt để, dieu tri mun tận gốc công nghệ Blue Light tại trexanhspa.vn, đặc trị các loại mụn không để lại sẹo và vết thâm
Triệt lông vĩnh viễn với New Elight OPT tại trexanhspa.vn. Dịch vụ triet long vinh vien hiệu quả 100%, không đau, tiết kiệm 50% chi phí, bảo hành trọn đời
Tắm trắng toàn thân theo chuẩn Hàn Quốc, tam trang toan than mang lại hiệu quả trắng da đến 90%, giải pháp tắm trắng da an toàn mà tiết kiệm
Chuyên cung cấp các loại giày da bảo hộ lao động, khẩu trang 3m, thang dây thoát hiểm, khau trang 3m, thang day thoat hiem, mặt nạ chống độc, găng tay bảo hộ lao động, kinh bao ho lao dong, dây đai an toàn, gang tay bao ho, day dai an toan, găng tay bảo hộ, gang tay bao ho lao dong, mat na chong doc, kính bảo hộ lao động, quan ao cong nhan, khau trang hoat tinh, thiết bị phòng sạch, ủng bảo hộ lao động, nut tai chong on, day an toan, dây an toàn, khẩu trang hoạt tính, quần áo công nhân, đồng phục công nhân, ung bao ho lao dong, nút bịt tai chống ồn, nút tai chống ồn, dong phuc cong nhan, găng tay cao su, gang tay cao su, mu bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, thiet bi phong sach, nón bảo hộ lao động, bịt tai chống ồn, non bao ho lao dong, nut bit tai chong on, mat na phong doc, mặt nạ phòng độc, giày bảo hộ lao động, bit tai chong on, giay bao ho, giày bảo hộ, giay bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động, khau trang y te, ao bao ho lao dong, khẩu trang y tế, khau trang hoat tinh, máy sấy công nghiệp, may say cong nghiep, nut tai chong on, bịt tai chống ồn, nút tai chống ồn, bit tai chong on, tu say cong nghiep, máy sấy nông sản, may say nong san, tủ sấy công nghiệp, mặt nạ chống độc, mat na chong doc, dây đai an toàn, mat na phong doc, day an toan, mặt nạ phòng độc, day dai an toan, dây an toàn, giay bao ho, mu bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, khau trang 3m, bao tay bao ho lao dong, gang tay bao ho lao dong, gang tay lao dong, găng tay bảo hộ, găng tay bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ, găng tay bảo hộ lao động, tủ sấy thực phẩm, máy sấy rau quả, may say thuc pham, máy sấy cá khô, máy sấy cá khô, máy sấy trái cây, máy sấy trái cây, thiết bị sấy, sấy nông sản, tủ sấy công nghiệp, máy sấy hoa quả giá rẻ, điện trở công nghiệp, máy sấy khô hoa quả chất lượng, giá rẻ hàng đầu việt nam.
Dịch vụ vệ sinh cầu cống, đào hầm, rác thải, vệ sinh công nghiệp, nao vet ho ga, vet ho ga, vét hố ga, nạo vét hố ga, rut ham cau, rút hầm cầu, rut ham cau gia re, hut ham cau, hút hầm cầu, rut ham cau hcm, hút hầm cầu hcm,
Chuyên in ấn, thiết kế thi công quảng cáo, Cong ty in, dich vu in, in bang ron, in bang ron gia re, in decal, in decal gia re, in decal gia re hcm, in decal giay, in co phuon, treo bang ron gia re, treo bang ron, standee, in standee, in folder, in poster, in lich tet, in lich tet gia re, in bao thu, in bao thu gia re, in to roi, in to roi gia re, in to roi gia re hcm, in catalogue, in catalogue tphcm, in catalogue gia re, in ky thuat so, in ky thuat so gia re, in ky thuat so kho lon, lam bang hieu, thi cong bang hieu, lam ban hieu led, lam ban hieu alu, in card visit, in card visit hcm, in card visit gia re, in name card, in name card gia re, in danh thiep, in phieu thu, in phieu chi, in tem nhan, in tem nhan gia re, in tem nhan tphcm, ke standee, ke x, ke chu x, standee, in backdrop, in backdrop gia re, in hiflex, in hiflex gia re, in hiflex gia re hcm, in pp, in pp gia re, in pp gia re hcm, lam bang hieu, thi cong bang hieu, thi cong backdrop, in canvas, in vai silk, in brochure, in bao bi giay, in tui giay tại tphcm và các tỉnh lân cận.
thong cong nghet, thong cong nghet gia re, thông cống nghẹt, thông cống nghẹt giá rẻ, thong cong nghet quan 1, thong cong nghet quan 10, thong cong nghet quan 11, thong cong nghet quan 12, thong cong nghet quan 2, thong cong nghet quan 3, thong cong nghet quan 4, thong cong nghet quan 5, thong cong nghet quan 6, thong cong nghet quan 7, thong cong nghet quan 8, thong cong nghet quan 9, thong cong nghet quan binh thanh, thong cong nghet quan go vap, thong cong nghet quan phu nhuan, thong cong nghet quan tan binh, thong cong nghet quan tan phu, thong cong nghet quan thu duc, rut ham cau quan 1, rut ham cau quan 10, rut ham cau quan 11, rut ham cau quan 12, rut ham cau quan 2, rut ham cau quan 3, rut ham cau quan 4, rut ham cau quan 5, rut ham cau quan 6, rut ham cau quan 7, rut ham cau quan 8, rut ham cau quan 9, rut ham cau quan binh thanh, rut ham cau quan go vap, rut ham cau quan phu nhuan, rut ham cau quan tan binh, rut ham cau quan tan phu, rut ham cau quan thu duc chất lượng giá rẻ nhất, thi công nhanh gọn.
Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử giá rẻ, tham tu tu ha noi, tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, tham tu tai ha noi, tham tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, dich vu thue tham tu o ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội, dich vu tham tu ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tu ha noi, van phong tham tu uy tin ha noi, tham tu tu o ha noi, thám tử hà nội, văn phòng thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử tư tại hà nội, thue tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, tham tu tu gia re, công ty thám tử tại hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, van phong tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu gia re, văn phòng thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, van phong tham tu tai ha noi, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, cong ty tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, thám tử tư hà nội uy tín, van phong tham tu tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử, cong ty tham tu uy tin nhat, tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu thue tham tu, công ty thám tử tư, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu, công ty thám tử, thám tử tư, thám tử tư, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty dich vu tham tu, thue tham tu, cong ty tham tu uy tin, thue tham tu tu, cong ty tham tu tu, thuê thám tử tư, cong ty tham tu, dich vu tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu chuyen nghiep, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, thám tử tư chuyên nghiệp, công ty dịch vụ thám tử tư chất lượng, uy tín, bảo mật an toàn tuyệt đối.
balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai luôn là sản phẩm chất lượng, bảo hành 1 đổi 1.
Chuyên xây dựng, sửa chữa nhà ở tphcm, công ty hàng đầu tphcm về xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi gọi ngay chúng tôi khi có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà cấp 4, nhà trọ. dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau
Chuyen thi cong lap dat phong net, thanh ly phong net, bao tri phong net, cung cap linh kien phong net, ban ghe phong net, ghe phong net, ghe phong game, ban phong net, tu van lap dat phong net, lap dat phong net, chuyen lap dat phong net, lap dat phong net, thanh ly phong net uy tin gia re nhat tphcm
Chuyên thiết kế thi công hạ tầng xây dựng, chống thấm, sơn sửa nhà ở sửa cửa cuốn, sua cua cuon, sửa nhà, sua nha, sua nha gia re, sửa nhà giá rẻ, sua nha tron goi, sửa nhà trọn gói, sua chua nha, sửa chữa nhà, dich vu sua nha, sửa nhà cấp 4, sua nha cap 4, cải tạo nhà, cai tao nha, dịch vụ sửa chữa nhà, dich vu sua chua nha, sua nha chung cu, sửa nhà chung cư, sua chua nha tphcm, sửa chữa nhà tphcm, sua nha dep, sửa nhà đẹp, cải tạo nhà cũ, cai tao nha cu, sua chua nha dep, sửa chữa nhà trọn gói, sua chua nha gia re, sửa nhà chuyên nghiệp, sửa chữa nhà tphcm, dịch vụ sửa nhà tphcm, sua chua chung cu, sua nha gia re tphcm, dich vu sua chua nha tai tphcm, sua chua nha pho, sửa chữa nhà phố, sua chua nha hcm, dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói, sơn nhà, son nha, son nha dep, sơn nhà đẹp, dich vu son nha, dịch vụ sơn nhà, son tuong nha, dịch vụ sơn nhà giá rẻ, sơn sửa nhà, dịch vụ sơn nhà tphcm, làm mái tôn, thi công mái tôn, lam mai ton, chống thấm nhà xưởng, chong tham, chống thấm, chống thấm nhà, chong tham dot, chong tham nha ve sinh, chong tham nha, chong tham tuong, chong tham san thuong, chong dot mai ton, chống thấm nhà vệ sinh, chong tham dot, chống thấm tường, chong tham nha ve sinh, dịch vụ chống thấm, chống thấm trần nhà, dich vu chong tham, thi công chống thấm, cong ty chong tham uy tín giá rẻ chuyên nghiệp hcm.
thanh lý đồ cũ, thanh ly cong ty, thanh ly hang cu, thanh lý hàng cũ, thanh ly hang cu sai gon, thanh ly hang cu hcm, dich vu thanh ly, thanh ly may lanh, thu mua may lanh, thu mua may lanh cu, thu mua máy lạnh, thanh lý máy lạnh, thanh ly tu lanh, thanh ly tu dong, thanh ly tu mat, thanh ly may giat, thanh ly dien lanh, thu mua laptop cu, thu mua laptop cu hcm, thu mua iphone, thu mua ipad, thanh ly laptop, thanh ly laptop cu, thanh ly iphone, thanh ly ipad, thanh ly loa, thanh lý loa, thanh lý loa máy tính, thanh lý màn hình máy tính, thanh ly may tinh ban, thanh lý máy tính bàn, thanh ly phong net, Thanh lý bàn ghế, thanh ly ban ghe, thanh ly ban ghe cu, thanh lý bàn ghế cũ, thanh lý bàn ghế cũ hcm, thanh ly ban ghe go, thanh lý bàn ghế gỗ cũ, thanh ly ban ghe nha hang, thanh lý bàn ghế nhà hàng, thanh ly ban ghe phong khach, thanh lý bàn ghế phòng khách, thanh lý bàn ghế sofa, thanh ly ban ghe van phong, thanh lý bàn ghế văn phòng, thanh lý bàn ghế văn phòng cũ, thanh lý bàn làm việc, thanh lý bàn văn phòng, thanh lý bộ bàn ghế phòng khách, thanh ly ghe giam doc, thanh lý ghế gỗ, thanh lý ghế quán nét, thanh ly ghe salon, thanh lý sofa, thanh lý ghế văn phòng hcm, thanh ly van phong, thanh lý văn phòng, thanh lý văn phòng hcm, thanh ly ban ghe van phong, thanh lý bàn ghế văn phòng, thanh lý bàn ghế văn phòng cũ, thanh lý bàn văn phòng, thanh lý đồ văn phòng, thanh lý tủ văn phòng, thanh lý thiết bị văn phòng, thanh ly do dung van phong, thanh lý đồ dùng văn phòng, thanh lý máy tính văn phòng, thanh ly noi that van phong, thanh lý nội thất, thanh ly noi that, thanh lý đồ dùng gia đình, thanh ly do noi that, thanh lý đồ nội thất, thanh lý đồ nội thất gia đình, thanh lý đồ bếp, thanh ly do dung gia dinh, thanh ly do go noi that, thanh lý khách sạn, thanh ly khach san, thanh ly nha hang, thanh lý nhà hàng, thanh lý nhà hàng quán ăn, thanh ly nha hang quan an, thanh lý đồ dùng nhà hàng, thanh ly do dung nha hang, thanh lý đồ dùng quán cafe, thanh ly do dung quan café, thanh lý đồ bán cafe, thanh ly do ban café, thanh lý phòng karaoke, thanh ly phong karaoke, thanh lý quán ăn, thanh ly quan an, thanh lý quán bar, thanh ly quan bar, thanh ly quan cafe, thanh lý quán cafe, thanh lý quán karaoke, thanh ly quan karaoke, thanh ly quay bar, thanh lý quầy bar, thanh ly quay bar café, thanh lý quầy bar cafe, thanh lý shop thời trang, thanh ly shop thoi trang, thanh ly cua hang, thanh lý cửa hàng, thanh lý cửa hàng điện thoại, thanh ly cua hang dien thoai, thanh ly cua hang quan ao, thanh lý cửa hàng quần áo, thanh ly tu ban hang, thanh lý tủ bán hàng, thanh lý tủ cũ, thanh ly tu cu, thanh lý tủ bếp cũ, thanh ly tu bep cu, thanh ly tu kinh, thanh lý tủ kính, thanh ly tu quan ao cu, thanh lý tủ quần áo cũ, thanh lý ô tô, thanh ly o to, thanh lý ô tô cũ, thanh ly o to cu, thanh lý xe máy cũ, thanh ly xe may cu, thanh ly hang ton kho, thanh lý hàng tồn kho, thanh lý nhà xưởng, thanh ly nha xuong, thanh lý máy móc xưởng gỗ, thanh ly may moc xuong go, thanh ly may nen khi, thanh lý máy nén khí, thanh ly xuong co khi, thanh lý xưởng cơ khí, may lanh cu, máy lạnh cũ, ban may lanh cu, bán máy lạnh cũ, bao tri may lanh, bảo trì máy lạnh, ve sinh may lanh, vệ sinh máy lạnh, thu mua may lanh, thu mua may lanh cu, may lanh cu toshiba, may lanh cu panasonic, may lanh cu hitachi, may lanh cu lg, may lanh cu reetech, may lanh cu sharp, may lanh cu national, laptop cu sony vaio, laptop cu dell, laptop cu asus, laptop cu acer, laptop cu hp, laptop cu lenovo, laptop cu toshiba, macbook cu, thu mua may lanh cu, thu mua máy lạnh cũ, sua may lanh quan 1, sửa máy lạnh quận 1, sua may lanh quan 2, sửa máy lạnh quận 2, sua may lanh quan 3, sửa máy lạnh quận 3, sua may lanh quan 4, sửa máy lạnh quận 4, sua may lanh quan 5, sửa máy lạnh quận 5, sua may lanh quan 6, sửa máy lạnh quận 6, sua may lanh quan 7, sửa máy lạnh quận 7, sua may lanh quan 8, sửa máy lạnh quận 8, sua may lanh quan 9, sửa máy lạnh quận 9, sua may lanh quan 10, sửa máy lạnh quận 10, sua may lanh quan 11, sửa máy lạnh quận 11, sua may lanh quan 12, sửa máy lạnh quận 12, sửa máy lạnh quận thủ đức, sua may lanh quan thu duc, sửa máy lạnh quận bình thạnh, sua may lanh quan binh thanh, sửa máy lạnh quận tân bình, sua may lanh quan tan binh, sửa máy lạnh quận tân phú, sua may lanh quan tan phu, sửa máy lạnh quận phú nhuận, sua may lanh quan phu nhuan, sửa máy lạnh quận bình tân, sua may lanh quan binh tan, sửa máy lạnh quận hóc môn, sua may lanh, sua chua may lanh, sửa máy lạnh, sửa chữa máy lạnh, ve sinh may lanh, vệ sinh máy lạnh, bảo trì máy lạnh, bao tri may lanh, ve sinh may lanh quan 1, vệ sinh máy lạnh quận 1, ve sinh may lanh quan 2, vệ sinh máy lạnh quận 2, ve sinh may lanh quan 3, vệ sinh máy lạnh quận 3, ve sinh may lanh quan 4, vệ sinh máy lạnh quận 4, ve sinh may lanh quan 5, vệ sinh máy lạnh quận 5, ve sinh may lanh quan 6, vệ sinh máy lạnh quận 6, ve sinh may lanh quan 7, vệ sinh máy lạnh quận 7, ve sinh may lanh quan 8, vệ sinh máy lạnh quận 8, ve sinh may lanh quan 9, vệ sinh máy lạnh quận 9, ve sinh may lanh quan 10, vệ sinh máy lạnh quận 10, ve sinh may lanh quan 11, vệ sinh máy lạnh quận 11, ve sinh may lanh quan 12, vệ sinh máy lạnh quận 12, ve sinh may lanh quan thu duc, vệ sinh máy lạnh quận thủ đức, ve sinh may lanh quan binh thanh, vệ sinh máy lạnh quận bình thạnh, ve sinh may lanh quan tan binh, vệ sinh máy lạnh quận tân bình, ve sinh may lanh quan tan phu, vệ sinh máy lạnh quận tân phú, ve sinh may lanh quan phu nhuan, vệ sinh máy lạnh quận phú nhuận, ve sinh may lanh quan binh tan, vệ sinh máy lạnh quận bình tân, ve sinh may lanh quan hoc mon, vệ sinh máy lạnh quận hóc môn, dich vu may lanh, dịch vụ máy lạnh, ve sinh may lanh quan 1, vệ sinh máy lạnh quận 1, ve sinh may lanh quan 2, vệ sinh máy lạnh quận 2, ve sinh may lanh quan 3, vệ sinh máy lạnh quận 3, ve sinh may lanh quan 4, vệ sinh máy lạnh quận 4, ve sinh may lanh quan 5, vệ sinh máy lạnh quận 5, ve sinh may lanh quan 6, vệ sinh máy lạnh quận 6, ve sinh may lanh quan 7, vệ sinh máy lạnh quận 7, ve sinh may lanh quan 8, vệ sinh máy lạnh quận 8, ve sinh may lanh quan 9, vệ sinh máy lạnh quận 9, ve sinh may lanh quan 10, vệ sinh máy lạnh quận 10, ve sinh may lanh quan 11, vệ sinh máy lạnh quận 11, ve sinh may lanh quan 12, vệ sinh máy lạnh quận 12, ve sinh may lanh quan thu duc, vệ sinh máy lạnh quận thủ đức, ve sinh may lanh quan binh thanh, vệ sinh máy lạnh quận bình thạnh, ve sinh may lanh quan tan binh, vệ sinh máy lạnh quận tân bình, ve sinh may lanh quan tan phu, vệ sinh máy lạnh quận tân phú, ve sinh may lanh quan phu nhuan, vệ sinh máy lạnh quận phú nhuận, ve sinh may lanh quan binh tan, vệ sinh máy lạnh quận bình tân, ve sinh may lanh quan hoc mon, vệ sinh máy lạnh quận hóc môn
Chuyên thanh lý laptop, máy ảnh, iphone, ipad tại tphcm. Công ty hàng đầu tphcm về dịch vụ thu mua laptop cu, thu mua may anh, thu mua máy ảnh, thu mua may anh cu, thu mua máy ảnh cũ, mua máy ảnh cũ giá cao, thu mua iphone, thu mua ipad, thu mua iphone cũ giá cao, thu mua ipad cũ giá cao, thu mua may tinh bang, thu mua máy tính bảng, thu mua máy tính bảng cũ giá cao, thu mua may tinh bang cu gia cao, thu mua macbook, thu mua macbook cũ giá cao, thu mua macbook cu gia cao uy tín, đến tận nơi thu mua mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.
20/11
Thư viện ảnh
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN
Thăm dò ý kiến nâng cấp website Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch