Ngoài ra chúng ta cũng có thể tham khảo thêm những dự án, căn hộ cao cấp tại đây để có cái nhìn tổng quan về thị trường bất động sản tại Tp. HCM như dự án Luxgarden, dự án 790tr Bình Tân can ho Green Town, Dự án tiêu chuẩn Nhật Bản căn hộ Ascent Lakeside, Ngoài ra, bán thêm dat nen Long Hung City, Hay du an Long Hung City giá từ Chủ đầu tư. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp thêm dự án mới Can ho Opal Tower sắp công bố, cũng như dự án opal city. Nếu quan tâm dự án trung tâm Quận 3 thì tham khảo ngay Grand Central. Xem thêm Luxriverview Quan 7, Green Town, cũng như là căn hộ Ascent Lakeside, Du an Sky Symphony, Can ho gia tot Chuyen dich vuhut be phot, thong cong, nao vet ho ga, thong tac cau cong, nha ve sinh uy tin gia re. Quy khach ha noi can hut be phot tai thanh xuan, ho ga, ham cau vui long lien he chung toi ,thong tac ve sinh,
Tin tức - Sự kiện / Nghiên cứu trao đổi
Những vấn đề về văn hóa và phát triển văn hóa theo Di chúc Bác Hồ
Ngày đăng: 26/08/2019
50 năm qua, Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù như Người tự nhận chỉ là "mấy lời... phòng khi đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột..." đã trở thành một văn kiện chính trị hết sức quan trọng cho toàn Đảng, toàn dân ta. Bởi gửi gắm trong đó là hết thảy ham muốn và tâm nguyện trọn cuộc đời của Người – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

 

Ảnh tư liệu

Trong trái tim Hồ Chí Minh: Cách mạng, Tổ quốc, nhân dân là một và như một biểu tượng sáng ngời trong suốt cả cuộc đời của Bác. Bác ra đi tìm đường cứu nước cũng tất cả vì và cho biểu tượng đó. 24 năm đứng trên cương vị cao nhất của Đảng, của Nhà nước, Bác luôn tận tụy quên mình vì nước vì dân và khi đã ở tuổi "xưa nay hiếm", nhận thức rất rõ quy luật tự nhiên, quy luật sinh tồn của con người "Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa?", Bác viết Di chúc để lại cho muôn đời sau. Cái dấu hỏi, dấu lặng đó đã nói rõ tâm huyết, nỗi lòng của Bác. Có phải vị lãnh tụ nào cũng phải và cũng viết Di chúc đâu? Trong lịch sử các vĩ nhân của thời đại chúng ta, thời đại đấu tranh cho độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kiện "có một không hai" được biết đến. Đánh giá danh nhân văn hoá, ứng xử văn hóa, con người văn hóa phải xem việc làm này của Bác là một biểu hiện, ứng xử văn hóa biết bao nhiêu. Chúng ta gọi là Di chúc trong khi với tất cả sự khiêm nhường cao quý, Người chỉ gọi là một bức thư, là mấy lời để lại cho đồng bào đồng chí. Một bức thư và mấy lời để lại mà Người đã dồn tâm lực, trí lực của mình bốn năm liền, viết và sửa, đọc lại và nghiền ngẫm, trong đó có hai năm 1966 và 1967, Người suy nghĩ rất lâu mà không sửa một chữ nào, để năm sau - 1968, Người đã chữa, đã bổ sung bao điều ấp ủ từ lâu. Cho đến lần cuối cùng, bốn tháng trước khi mất, Người đã dành liên tục mười ngày liền đọc lại, sửa lại, hoàn thành một công việc hệ trọng, tổng kết một cuộc đời, một sự nghiệp để thanh thản ra đi. Khiêm nhường và chu đáo đến như vậy ở người mang tầm vóc vĩ nhân và cốt cách hiền triết thì trên đời này chỉ thấy ở Hồ Chí Minh.

50 năm đã qua kể từ ngày Bác đi xa, niềm xúc động vẫn vẹn nguyên khi chúng ta nhìn lại bút tích của Bác trên các bản Di chúc, dày đặc những dòng chữ chồng chéo lên nhau, gạch xoá, vòng xuống, vòng lên, mực xanh lẫn mực đỏ, cảm nhận được tinh thần trách nhiệm cao của Bác trước sự nghiệp cách mạng của dân tộc cũng như tấm lòng của Bác đối với cuộc sống hôm nay và mai sau của mỗi người dân. Di chúc là cương lĩnh xây dựng đất nước sau chiến tranh, thể hiện tầm nhìn văn hoá rộng lớn và trí tuệ văn hoá sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; dạt dào cảm xúc, chứa chan tình yêu và sự gắn bó sâu xa với con người, cuộc đời và thiên nhiên; là ánh sáng chỉ đường, là sức mạnh thôi thúc hành động, chẳng những đối với nhân dân ta mà còn đối với tất cả những ai đang đấu tranh cho tự do, độc lập, cho sự tiến bộ của loài người trên trái đất này.

1. Trên hành trình cách mạng của mình, Hồ Chí Minh đã chắt lọc, tổng hợp và kết tinh những giá trị văn hóa của Việt Nam với văn hóa phương Đông và phương Tây, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, mà cốt lõi là sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với tinh hoa, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Đến với chủ nghĩa Mác và quyết tâm đi theo con đường của Cách mạng tháng Mười, con đường của phong trào quốc tế vô sản, Hồ Chí Minh trở về nước lãnh đạo nhân dân Việt Nam "kiên quyết chiến đấu, tranh quyền thống nhất và độc lập cho nước nhà để cho văn hoá cũng như chính trị và kinh tế, tín ngưỡng, đạo đức đều được phát triển tự do"(1). Người thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thành lập Mặt trận đoàn kết dân tộc, tổ chức lực lượng vũ trang, vận động nhân dân đấu tranh giành độc lập vào năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, giải phóng các tầng lớp nhân dân lao động khỏi ách áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến, từng bước đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội để xóa bỏ tận gốc bóc lột, bất công và mở ra một thời đại mới cho nền văn hóa Việt Nam vốn có bề dày hàng nghìn năm lịch sử.

Ngay sau khi cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh lập tức đặt ra vấn đề phải sớm xây dựng được nền văn hóa mới với những yêu cầu: "Phải triệt để tẩy trừ mọi di tích thuộc địa và ảnh hưởng nô dịch của văn hoá đế quốc. Đồng thời phát triển những truyền thống tốt đẹp của văn hoá dân tộc và hấp thụ những cái mới của văn hoá tiến bộ thế giới, để xây dựng một nền văn hoá Việt Nam có tính dân tộc, khoa học và đại chúng"(2). Cuộc cách mạng văn hóa, xây dựng nền văn hóa mới do Người khởi xướng và lãnh đạo được tiến hành với hàng loạt các chủ trương và biện pháp, từ cuộc vận động diệt giặc dốt thông qua các phong trào thanh toán nạn mù chữ, phong trào Bình dân học vụ đến các cuộc vận động Đời sống mới, Sửa đổi lối làm việc, từ yêu cầu phát triển nền giáo dục và y tế quốc dân đến từng bước gây dựng phong trào văn nghệ nhân dân... Tất cả cùng theo phương châm "văn hóa phải phục vụ sản xuất tiết kiệm, phục vụ nhân dân, phục vụ đoàn kết, phục vụ Tổ quốc" (3).

Coi văn hóa là một mặt hợp thành toàn bộ đời sống xã hội, Hồ Chí Minh khẳng định văn hoá tồn tại và phát triển trong mối liên hệ biện chứng với các yếu tố kinh tế và chính trị và chịu sự quy định của kinh tế và chính trị. Người viết: "Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn hoá. Vì sao không nói phát triển văn hoá và kinh tế? Tục ngữ ta có câu: Có thực mới vực được đạo; vì thế kinh tế phải đi trước"(4). Không chỉ thấy vai trò quyết định của kinh tế và chính trị đối với văn hoá, Hồ Chí Minh còn thấy được vai trò to lớn của văn hoá đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội: "Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá"(5). Chính vì vậy, Người đòi hỏi "văn hoá phải thiết thực phục vụ nhân dân, góp phần vào việc nâng cao đời sống vui tươi, lành mạnh của quần chúng. Vì vậy, nội dung văn hoá phải có ý nghĩa giáo dục... Văn hoá phải gắn liền với lao động sản xuất"(6). Văn hoá còn là một mặt trận để đấu tranh chính trị, "không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị" (7). Như vậy, Hồ Chí Minh một mặt coi trọng vai trò quyết định của kinh tế, chính trị tới văn hoá, đồng thời Người cũng thấy được vai trò to lớn tác động trở lại của văn hoá đối với kinh tế, chính trị và xã hội, văn hóa là cơ sở và là động lực tinh thần cho sự phát triển vững chắc của mọi mặt đời sống xã hội, cho sự tiến bộ của xã hội.

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bút viết những dòng đầu tiên của Tài liệu tuyệt đối bí mật (Di chúc) vào một ngày tháng 5/1965, khi mà lịch sử lại đặt dân tộc ta trước một thử thách cực kỳ nghiêm trọng: Mỹ ồ ạt đưa 50 vạn quân vào miền Nam, chuyển chiến lược chiến tranh đặc biệt sang chiến tranh cục bộ. Hậu phương lớn miền Bắc thì phải tiếp tục chống lại cuộc chiến tranh phá hoại ngày càng ác liệt nhằm biến nơi đây trở về thời kỳ đồ đá của đế quốc Mỹ. Thời điểm đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rõ hơn ai hết tình hình sức khỏe của mình và sự nghiệp cách mạng lâu dài, gian khổ mà dân tộc cần phải vượt qua. Nhưng Người đã viết: "Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam, Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà''. Trong những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh sửa chữa, bổ sung bản Di chúc sau đó, đoạn văn này không hề thay đổi. Đến bản cuối cùng (tháng 5/1969), ý tưởng này được đưa thêm vào đoạn mở đầu Di chúc: "Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn". Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lại viết như vậy. Đây là sự tài tình của Người trong nghệ thuật tuyên truyền bởi nói ngay về công cuộc chống Mỹ, cứu nước là nói trúng vào tâm lý của những người Việt Nam yêu nước bấy giờ. Đây cũng chính là một trong "Năm điểm lớn xây dựng nền văn hóa dân tộc" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra từ năm 1943 (8): biện pháp xây dựng "tâm lý", xây dựng "tinh thần độc lập tự cường", cũng có nghĩa là sự giáo dục, định hướng để hun đúc nên tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự chủ, tự cường - cơ sở nền tảng bảo đảm cho sự đoàn kết, đồng thuận dân tộc, điều kiện để tạo nên sức mạnh bảo vệ độc lập dân tộc, chống lại mọi sự xâm lược, phá hoại từ bên ngoài. Qua việc từ "nhất định'' được sử dụng tới 5 lần, lại nhấn mạnh ''đó là một điều chắc chắn'', cho thấy suy nghĩ của Người về một chân lý, một thắng lợi tất yếu phải giành được của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến đầy gian khổ khó khăn này. Đó là niềm tin chính trị sắt đá của lãnh tụ Hồ Chí Minh, một niềm tin được xây dựng trên cơ sở nắm vững lý luận khoa học Mác- Lênin, cùng với sự từng trải trong thực tiễn đấu tranh cách mạng của Người đem lại. Đó là niềm tin của một nhà hiền triết phương Đông, thấu hiểu sâu sắc phép biện chứng duy vật, thế giới quan cách mạng, cũng là niềm tin của một vị lãnh tụ, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới vào con người, vào Đảng, vào quần chúng nhân dân, vào thế hệ trẻ Việt Nam,...Niềm tin chính trị ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc bấy giờ là trụ cột tinh thần, là nhân tố cốt lõi cũng cố niềm tin vững chắc cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vào sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, luôn đau đáu nỗi niềm trăn trở làm sao phải xây dựng Đảng, củng cố Đảng thật trong sạch, vững mạnh, thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, đày tớ trung thành của nhân dân, dễ hiểu tại sao trong bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại "trước hết nói về Đảng" mà cụ thể là về văn hoá Đảng. Văn hoá Đảng là một bộ phận của văn hoá dân tộc; là nơi hội tụ, kết tinh, biểu hiện tập trung nhất của văn hoá, trí tuệ dân tộc; là thước đo trình độ trưởng thành của Đảng và là nhân tố quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo, khả năng cầm quyền của Đảng. Từ góc độ văn hóa, Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đoàn kết chính là giá trị, là sức mạnh và cũng là hạt nhân quan trọng của văn hóa Đảng: "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta", "nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác". Đối với Người, văn hóa Đảng chính là trí tuệ, lương tâm và sự trong sạch của Đảng, xây dựng văn hoá Đảng, để Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh, là danh dự và lương tâm của dân tộc là trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên. Để làm được điều đó, "trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình" và mỗi cán bộ, đảng viên phải "thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư". Đồng thời, Hồ Chí Minh nhấn mạnh "Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng" cho đoàn viên và thanh niên, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Cụm từ "đạo đức cách mạng" được sử dụng đến hai lần và cả hai lần đều được in nghiêng cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới vấn đề này. Coi văn hóa đạo đức là nội dung bên trong của lối sống nên Hồ Chí Minh coi trọng việc giáo dục, tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng. Một khi cán bộ, đảng viên thấm nhuần đạo đức cách mạng tất yếu sẽ đoàn kết và "giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Có đạo đức mới đoàn kết tốt; thực hiện đoàn kết tốt, chặt chẽ là đảng viên đã thấm nhuần đạo đức cách mạng, sẽ làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản trước hết là ở những giá trị đạo đức của nó, ở phẩm chất đạo đức và nhân cách của những người cộng sản. Một nền văn hóa có những con người có đạo đức, nhân cách, có lối sống cao đẹp như vậy thì những cái xấu, cũ kỹ, hư hỏng nhất định sẽ bị quét sạch.

Quan tâm đến con người với ý nghĩa là chủ thể sáng tạo của mọi giá trị văn hoá, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tâm huyết chăm lo phần "công việc đối với con người" và đây cũng phần nội dung được viết dài nhất trong Di chúc. Trong bản thảo tháng 5/1968, Hồ Chí Minh vạch ra những dự kiến về việc xây dựng đất nước sau chiến tranh, có tính đến từng đối tượng cụ thể: thương binh, gia đình liệt sĩ, bộ đội, thanh niên xung phong, phụ nữ, nông dân. Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm để ghi nhận sự hi sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối với những người đã dũng cảm hi sinh một phần xương máu của mình hay đối với cha mẹ, vợ con của thương binh và liệt sĩ, Người căn dặn "phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn", "phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét". Đối với những chiến sĩ trẻ tuổi và thanh niên xung phong ưu tú thì cần cho đi học thêm các ngành, các nghề để đào tạo thành "đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta". Đối với phụ nữ, "phải có kế hoạch thiết thực đề bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ" để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo.

Có thể thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng những lời lẽ rất chí tình, với sự đồng cảm sâu sắc từng đối tượng được nêu trên, và đặc biệt là Người đã đánh giá đúng tinh thần thái độ và sự đóng góp của họ vào công cuộc kháng chiến cứu nước. Đặc biệt, thấm nhuần đạo lý văn hoá truyền thống của dân tộc "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", Người đề nghị miễn thuế nông nghiệp một năm cho đồng bào nông dân "để cho đồng bào hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất" sau nhiều năm liên tục ra sức góp của, góp người, vui lòng chịu đựng mọi khó khăn gian khổ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngay cả với những người được coi là nạn nhân của chế độ xã hội cũ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng mong muốn "Nhà nước phải dùng vừa giáo dục, vừa phải dùng pháp luật để cải tạo họ, giúp họ trở nên những người lao động lương thiện". Quan điểm này thể hiện rõ lòng nhân ái, đức hiếu sinh, văn hoá khoan dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nó cũng chứng tỏ, sự nghiệp cách mạng mà chúng ta tiến hành thực sự là "chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi". Đó là một cuộc cách mạng chính nghĩa và nhân văn, xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân, hợp với lòng dân, hợp với xu thế của thời đại và thực sự là cuộc hành trình đến những giá trị văn hóa đích thực nhất.

3. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được công bố cách đây 50 năm, nghĩa là chúng ta đã có 50 năm thực hiện Di chúc của Người. 50 năm qua, Đảng và Nhà nước ta lãnh đạo toàn dân thực hiện Di chúc và đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa: Giành độc lập và thống nhất trọn vẹn cho đất nước; tạo dựng được hình ảnh một đất nước Việt Nam vững vàng, ổn định về chính trị, vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới thành công, đưa kinh tế phát triển liên tục với tốc độ khá cao, cải thiện một bước đáng kể đời sống vật chất - vǎn hoá của nhân dân, có vị trí uy tín quốc tế ngày càng lớn trong khu vực và trên thế giới, ngày càng đậm nét. Những kết quả quan trọng đó có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, khẳng định trí tuệ và bản lĩnh của Đảng ta, dân tộc ta, khẳng định chúng ta đang đi theo đúng con đường mà Bác đã lựa chọn.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của văn hóa, quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển nền văn hóa của dân tộc, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã đề ra đường lối, chủ trương, chính sách về văn hóa, được thể hiện thông qua các chỉ thị, nghị quyết, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) "Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", … góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách của con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Văn hóa đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đúng mức trong các chính sách kinh tế - xã hội; quan hệ biện chứng giữa văn hóa với con người và những đặc trưng của văn hóa, đặc tính của con người Việt Nam được xác định đầy đủ hơn; vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và trách nhiệm của các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân, đặc biệt của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa được đề cao. Hệ thống thể chế, thiết chế văn hóa từng bước được tăng cường. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, từng vùng, miền được kế thừa và có bước khởi sắc, nhất là trong điều kiện hội nhập, giao lưu văn hóa với thế giới. Nhiều di sản văn hóa được bảo tồn, tôn tạo; xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày càng mở rộng. Văn học, nghệ thuật có bước phát triển mới; nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống được quan tâm đầu tư gìn giữ; nhiều tác phẩm về đề tài cách mạng và kháng chiến, về công cuộc đổi mới có chất lượng tốt. Truyền thông đại chúng phát triển nhanh cả về loại hình, quy mô, lực lượng, phương tiện và có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với đời sống xã hội. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã khơi dậy được nhiều giá trị nhân văn trong cộng đồng; giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa có nhiều sắc thái mới, v.v. Bởi vậy, những năm qua, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, "bước đầu hình thành những giá trị mới về con người với các phẩm chất về trách nhiệm xã hội, ý thức công dân, dân chủ, chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên" (9).

Đặc biệt, nhận thức được tầm quan trọng của văn hoá Đảng, trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta nhiều lần đề cập đến vấn đề này và xem đây là "nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh". Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đã khẳng định: Để xây dựng và phát triển văn hóa trong xã hội, trước hết "phải xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy nhà nước... Văn hóa đạo đức và lối sống lành mạnh phải được thể hiện trước hết trong mọi tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể, trong cán bộ, viên chức nhà nước, trong từng đảng viên"(10). 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước khẳng định: "Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh"(11), trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân. Nhất quán quan điểm nêu trên, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII tiếp tục khẳng định: "Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế. Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể, coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh (12). Trong đó, cần tập trung xây dựng văn hóa trong các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, trong hệ thống chính trị; đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng; xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; xây dựng và thực hiện tốt các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Tự hào về những thành tựu đạt được, song chúng ta cũng đang đứng trước những khó khăn, thử thách không nhỏ: "đời sống văn hóa, tinh thần ở nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu; khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa với đô thị và trong các tầng lớp nhân dân chậm được rút ngắn. Môi trường văn hóa còn tồn tại những biểu hiện thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục; tệ nạn xã hội và một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đạt hiệu quả chưa cao" (13). Bên cạnh đó, "hệ thống thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động văn hóa còn thiếu và yếu, có nơi xuống cấp, thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng thấp. Tình trạng nhập khẩu, quảng bá, tiếp thu dễ dãi, thiếu chọn lọc sản phẩm văn hóa nước ngoài đã tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa của một bộ phận nhân dân, nhất là lớp trẻ (14). Đáng chú ý là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, mất dân chủ, vô trách nhiệm trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang làm vẩn đục văn hóa trong Đảng, làm tổn hại uy tín, thanh danh của Đảng, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, làm phương hại tới năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đó chính là những biểu hiện suy thoái về văn hóa, sự yếu kém và thiếu hụt năng lực văn hóa, sự lệch chuẩn văn hóa của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đây là vấn đề hệ trọng liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Thực tế, sự suy thoái về đạo đức, lối sống nếu không ngăn chặn kịp thời, chẳng những gây tổn thương nặng nề cho văn hóa mà còn làm suy giảm sự phát triển kinh tế - xã hội, đe dọa trực tiếp tới sự ổn định và bền vững của chế độ chính trị. Chúng ta càng thấy thấm thía hơn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc về nhiệm vụ hàng đầu là xây dựng và chỉnh đốn đối với Đảng cầm quyền là làm cho Đảng "phải xứng đáng là người lãnh đạo, đầy tớ thật trung thành của nhân dân", phải làm cho đảng viên "thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư". Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; nghiêm túc vận dụng những lời răn dạy trong Di chúc của Người; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng Ðảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thật sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội của đất nước, giữ vững niềm tin yêu của nhân dân.

ThS.Vũ Thị Kim Yến-Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Chú thích:

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập (xuất bản lần thứ ba), Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, H.2011, t.5, tr.157

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.173

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.603

(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.470

(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.458

(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.470

(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.246

(8) Năm điểm lớn xây dựng nền văn hóa dân tộc: "1. Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường; 2. Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng; 3. Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội; 4. Xây dựng chính trị: dân quyền; 5. Xây dựng kinh tế"(Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.3, tr.458).

(9) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H.2016, tr.123

(10) Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

(11) Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

(12) Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, trang 53

(13) Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, trang 125

(14) Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, trang 125

                                                                                                                                                                        Theo: bvhttdl.gov.vn

Các tin khác
Chuyên cung cấp, thiết kế, thi công cảnh quan sân vườn, chau composite, chậu composite, chậu cây kiểng, chau cay kieng, chậu cây cảnh, chau cay canh, cham soc san vuon, chăm sóc sân vườn, thiết kế cảnh quan, thiet ke canh quan, công ty cảnh quan, công ty thiết kế cảnh quan, cong ty canh quan, cong ty thiet ke canh quan, thi công sân vườn, thiet ke san vuon dep, thiết kế sân vườn đẹp, san vuon, thiết kế sân vườn, sân vườn đẹp, san vuon dep, thiet ke san vuon, sân vườn, vườn đẹp, vuon dep, tiểu cảnh sân vườn, thiet ke canh quan, thiết kế sân vườn biệt thự, sân vườn biệt thự, thiet ke san vuon biet thu, tieu canh san vuon, thi cong san vuon, thiet ke thi cong san vuon, thiết kế thi công sân vườn, san vuon biet thu, thiết kế hồ cá koi, hồ cá koi nhật bản, ho ca koi nhat ban, ho ca koi, hồ cá koi, ho ca koi dep, hồ cá koi đẹp, thiet ke ho ca koi, thi công hồ cá koi, thi cong ho ca koi, vuon treo, vườn treo, vườn treo tường, vườn trên tường, vườn thẳng đứng, vườn đứng, vuon thang dung, tường cây xanh, tường cây, trồng cây trên tường, vườn tường, vuon tuong, trong cay tren tuong, tường cây xanh, tuong cay xanh, thi công vườn đứng, thi cong vuon dung, thiết kế quán cafe sân vườn, thiet ke quan cafe san vuon, thiet ke cafe san vuon, thiet ke cafe san vuon dep uy tín, chất lượng, giá rẻ nhất tphcm.
Công ty làm bảng hiệu giá rẻ HCM. Xưởng lam bang hieu đẹp hcm. Công ty in standee giá rẻ hà nội hcm. Cong ty in viet nhat giá rẻ hcm. Công ty in việt nhật giá rẻ HCM Công ty in phú quốc giá rẻ HCM Công ty quảng cáo phú quốc giá rẻ HCM Công ty in hiflex giá rẻ HCM Bán thi công backdrop giá rẻ HCM Làm in backdrop giá rẻ HCM Cung cap cho thue backdrop giá rẻ HCM Xuong in backdrop giá rẻ HCM Xuong máy in hiflex giá rẻ HCM Xuong máy in pp giá rẻ HCM Xuong máy in decal giá rẻ HCM Xuong máy in bạt giá rẻ HCM Ban máy in kỹ thuật số giá rẻ HCM Cung Cap máy in khổ lớn giá rẻ HCM Xuong may in hiflex giá rẻ HCM Xuong may in pp giá rẻ HCM Xuong may in decal giá rẻ HCM Xuong may in bat giá rẻ HCM Xuong may in ky thuat so giá rẻ HCM Xuong may in kho lon giá rẻ HCM
Dịch vụ làm đẹp, spa lam dep chất lượng với ưu đãi thường xuyên
Bí quyết Chăm Sóc Da - Dưỡng Da hiệu quả tại nhà. Chia sẻ Cách cham soc da cải thiện làn da đơn giản từ các nguyên liệu tự nhiên, dễ tìm.
Cách điều trị mụn triệt để, dieu tri mun tận gốc công nghệ Blue Light tại trexanhspa.vn, đặc trị các loại mụn không để lại sẹo và vết thâm
Triệt lông vĩnh viễn với New Elight OPT tại trexanhspa.vn. Dịch vụ triet long vinh vien hiệu quả 100%, không đau, tiết kiệm 50% chi phí, bảo hành trọn đời
Tắm trắng toàn thân theo chuẩn Hàn Quốc, tam trang toan than mang lại hiệu quả trắng da đến 90%, giải pháp tắm trắng da an toàn mà tiết kiệm
Chuyên cung cấp các loại giày da bảo hộ lao động, khẩu trang 3m, thang dây thoát hiểm, khau trang 3m, thang day thoat hiem, mặt nạ chống độc, găng tay bảo hộ lao động, kinh bao ho lao dong, dây đai an toàn, gang tay bao ho, day dai an toan, găng tay bảo hộ, gang tay bao ho lao dong, mat na chong doc, kính bảo hộ lao động, quan ao cong nhan, khau trang hoat tinh, thiết bị phòng sạch, ủng bảo hộ lao động, nut tai chong on, day an toan, dây an toàn, khẩu trang hoạt tính, quần áo công nhân, đồng phục công nhân, ung bao ho lao dong, nút bịt tai chống ồn, nút tai chống ồn, dong phuc cong nhan, găng tay cao su, gang tay cao su, mu bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, thiet bi phong sach, nón bảo hộ lao động, bịt tai chống ồn, non bao ho lao dong, nut bit tai chong on, mat na phong doc, mặt nạ phòng độc, giày bảo hộ lao động, bit tai chong on, giay bao ho, giày bảo hộ, giay bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động, khau trang y te, ao bao ho lao dong, khẩu trang y tế, khau trang hoat tinh, máy sấy công nghiệp, may say cong nghiep, nut tai chong on, bịt tai chống ồn, nút tai chống ồn, bit tai chong on, tu say cong nghiep, máy sấy nông sản, may say nong san, tủ sấy công nghiệp, mặt nạ chống độc, mat na chong doc, dây đai an toàn, mat na phong doc, day an toan, mặt nạ phòng độc, day dai an toan, dây an toàn, giay bao ho, mu bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, khau trang 3m, bao tay bao ho lao dong, gang tay bao ho lao dong, gang tay lao dong, găng tay bảo hộ, găng tay bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ, găng tay bảo hộ lao động, tủ sấy thực phẩm, máy sấy rau quả, may say thuc pham, máy sấy cá khô, máy sấy cá khô, máy sấy trái cây, máy sấy trái cây, thiết bị sấy, sấy nông sản, tủ sấy công nghiệp, máy sấy hoa quả giá rẻ, điện trở công nghiệp, máy sấy khô hoa quả chất lượng, giá rẻ hàng đầu việt nam.
Dịch vụ vệ sinh cầu cống, đào hầm, rác thải, vệ sinh công nghiệp, nao vet ho ga, vet ho ga, vét hố ga, nạo vét hố ga, rut ham cau, rút hầm cầu, rut ham cau gia re, hut ham cau, hút hầm cầu, rut ham cau hcm, hút hầm cầu hcm,
Chuyên in ấn, thiết kế thi công quảng cáo, Cong ty in, dich vu in, in bang ron, in bang ron gia re, in decal, in decal gia re, in decal gia re hcm, in decal giay, in co phuon, treo bang ron gia re, treo bang ron, standee, in standee, in folder, in poster, in lich tet, in lich tet gia re, in bao thu, in bao thu gia re, in to roi, in to roi gia re, in to roi gia re hcm, in catalogue, in catalogue tphcm, in catalogue gia re, in ky thuat so, in ky thuat so gia re, in ky thuat so kho lon, lam bang hieu, thi cong bang hieu, lam ban hieu led, lam ban hieu alu, in card visit, in card visit hcm, in card visit gia re, in name card, in name card gia re, in danh thiep, in phieu thu, in phieu chi, in tem nhan, in tem nhan gia re, in tem nhan tphcm, ke standee, ke x, ke chu x, standee, in backdrop, in backdrop gia re, in hiflex, in hiflex gia re, in hiflex gia re hcm, in pp, in pp gia re, in pp gia re hcm, lam bang hieu, thi cong bang hieu, thi cong backdrop, in canvas, in vai silk, in brochure, in bao bi giay, in tui giay tại tphcm và các tỉnh lân cận.
thong cong nghet, thong cong nghet gia re, thông cống nghẹt, thông cống nghẹt giá rẻ, thong cong nghet quan 1, thong cong nghet quan 10, thong cong nghet quan 11, thong cong nghet quan 12, thong cong nghet quan 2, thong cong nghet quan 3, thong cong nghet quan 4, thong cong nghet quan 5, thong cong nghet quan 6, thong cong nghet quan 7, thong cong nghet quan 8, thong cong nghet quan 9, thong cong nghet quan binh thanh, thong cong nghet quan go vap, thong cong nghet quan phu nhuan, thong cong nghet quan tan binh, thong cong nghet quan tan phu, thong cong nghet quan thu duc, rut ham cau quan 1, rut ham cau quan 10, rut ham cau quan 11, rut ham cau quan 12, rut ham cau quan 2, rut ham cau quan 3, rut ham cau quan 4, rut ham cau quan 5, rut ham cau quan 6, rut ham cau quan 7, rut ham cau quan 8, rut ham cau quan 9, rut ham cau quan binh thanh, rut ham cau quan go vap, rut ham cau quan phu nhuan, rut ham cau quan tan binh, rut ham cau quan tan phu, rut ham cau quan thu duc chất lượng giá rẻ nhất, thi công nhanh gọn.
Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử giá rẻ, tham tu tu ha noi, tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, tham tu tai ha noi, tham tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, dich vu thue tham tu o ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội, dich vu tham tu ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tu ha noi, van phong tham tu uy tin ha noi, tham tu tu o ha noi, thám tử hà nội, văn phòng thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử tư tại hà nội, thue tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, tham tu tu gia re, công ty thám tử tại hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, van phong tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu gia re, văn phòng thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, van phong tham tu tai ha noi, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, cong ty tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, thám tử tư hà nội uy tín, van phong tham tu tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử, cong ty tham tu uy tin nhat, tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu thue tham tu, công ty thám tử tư, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu, công ty thám tử, thám tử tư, thám tử tư, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty dich vu tham tu, thue tham tu, cong ty tham tu uy tin, thue tham tu tu, cong ty tham tu tu, thuê thám tử tư, cong ty tham tu, dich vu tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu chuyen nghiep, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, thám tử tư chuyên nghiệp, công ty dịch vụ thám tử tư chất lượng, uy tín, bảo mật an toàn tuyệt đối.
balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai luôn là sản phẩm chất lượng, bảo hành 1 đổi 1.
Chuyên xây dựng, sửa chữa nhà ở tphcm, công ty hàng đầu tphcm về xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi gọi ngay chúng tôi khi có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà cấp 4, nhà trọ. dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau
Chuyen thi cong lap dat phong net, thanh ly phong net, bao tri phong net, cung cap linh kien phong net, ban ghe phong net, ghe phong net, ghe phong game, ban phong net, tu van lap dat phong net, lap dat phong net, chuyen lap dat phong net, lap dat phong net, thanh ly phong net uy tin gia re nhat tphcm
Chuyên thiết kế thi công hạ tầng xây dựng, chống thấm, sơn sửa nhà ở sửa cửa cuốn, sua cua cuon, sửa nhà, sua nha, sua nha gia re, sửa nhà giá rẻ, sua nha tron goi, sửa nhà trọn gói, sua chua nha, sửa chữa nhà, dich vu sua nha, sửa nhà cấp 4, sua nha cap 4, cải tạo nhà, cai tao nha, dịch vụ sửa chữa nhà, dich vu sua chua nha, sua nha chung cu, sửa nhà chung cư, sua chua nha tphcm, sửa chữa nhà tphcm, sua nha dep, sửa nhà đẹp, cải tạo nhà cũ, cai tao nha cu, sua chua nha dep, sửa chữa nhà trọn gói, sua chua nha gia re, sửa nhà chuyên nghiệp, sửa chữa nhà tphcm, dịch vụ sửa nhà tphcm, sua chua chung cu, sua nha gia re tphcm, dich vu sua chua nha tai tphcm, sua chua nha pho, sửa chữa nhà phố, sua chua nha hcm, dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói, sơn nhà, son nha, son nha dep, sơn nhà đẹp, dich vu son nha, dịch vụ sơn nhà, son tuong nha, dịch vụ sơn nhà giá rẻ, sơn sửa nhà, dịch vụ sơn nhà tphcm, làm mái tôn, thi công mái tôn, lam mai ton, chống thấm nhà xưởng, chong tham, chống thấm, chống thấm nhà, chong tham dot, chong tham nha ve sinh, chong tham nha, chong tham tuong, chong tham san thuong, chong dot mai ton, chống thấm nhà vệ sinh, chong tham dot, chống thấm tường, chong tham nha ve sinh, dịch vụ chống thấm, chống thấm trần nhà, dich vu chong tham, thi công chống thấm, cong ty chong tham uy tín giá rẻ chuyên nghiệp hcm.
thanh lý đồ cũ, thanh ly cong ty, thanh ly hang cu, thanh lý hàng cũ, thanh ly hang cu sai gon, thanh ly hang cu hcm, dich vu thanh ly, thanh ly may lanh, thu mua may lanh, thu mua may lanh cu, thu mua máy lạnh, thanh lý máy lạnh, thanh ly tu lanh, thanh ly tu dong, thanh ly tu mat, thanh ly may giat, thanh ly dien lanh, thu mua laptop cu, thu mua laptop cu hcm, thu mua iphone, thu mua ipad, thanh ly laptop, thanh ly laptop cu, thanh ly iphone, thanh ly ipad, thanh ly loa, thanh lý loa, thanh lý loa máy tính, thanh lý màn hình máy tính, thanh ly may tinh ban, thanh lý máy tính bàn, thanh ly phong net, Thanh lý bàn ghế, thanh ly ban ghe, thanh ly ban ghe cu, thanh lý bàn ghế cũ, thanh lý bàn ghế cũ hcm, thanh ly ban ghe go, thanh lý bàn ghế gỗ cũ, thanh ly ban ghe nha hang, thanh lý bàn ghế nhà hàng, thanh ly ban ghe phong khach, thanh lý bàn ghế phòng khách, thanh lý bàn ghế sofa, thanh ly ban ghe van phong, thanh lý bàn ghế văn phòng, thanh lý bàn ghế văn phòng cũ, thanh lý bàn làm việc, thanh lý bàn văn phòng, thanh lý bộ bàn ghế phòng khách, thanh ly ghe giam doc, thanh lý ghế gỗ, thanh lý ghế quán nét, thanh ly ghe salon, thanh lý sofa, thanh lý ghế văn phòng hcm, thanh ly van phong, thanh lý văn phòng, thanh lý văn phòng hcm, thanh ly ban ghe van phong, thanh lý bàn ghế văn phòng, thanh lý bàn ghế văn phòng cũ, thanh lý bàn văn phòng, thanh lý đồ văn phòng, thanh lý tủ văn phòng, thanh lý thiết bị văn phòng, thanh ly do dung van phong, thanh lý đồ dùng văn phòng, thanh lý máy tính văn phòng, thanh ly noi that van phong, thanh lý nội thất, thanh ly noi that, thanh lý đồ dùng gia đình, thanh ly do noi that, thanh lý đồ nội thất, thanh lý đồ nội thất gia đình, thanh lý đồ bếp, thanh ly do dung gia dinh, thanh ly do go noi that, thanh lý khách sạn, thanh ly khach san, thanh ly nha hang, thanh lý nhà hàng, thanh lý nhà hàng quán ăn, thanh ly nha hang quan an, thanh lý đồ dùng nhà hàng, thanh ly do dung nha hang, thanh lý đồ dùng quán cafe, thanh ly do dung quan café, thanh lý đồ bán cafe, thanh ly do ban café, thanh lý phòng karaoke, thanh ly phong karaoke, thanh lý quán ăn, thanh ly quan an, thanh lý quán bar, thanh ly quan bar, thanh ly quan cafe, thanh lý quán cafe, thanh lý quán karaoke, thanh ly quan karaoke, thanh ly quay bar, thanh lý quầy bar, thanh ly quay bar café, thanh lý quầy bar cafe, thanh lý shop thời trang, thanh ly shop thoi trang, thanh ly cua hang, thanh lý cửa hàng, thanh lý cửa hàng điện thoại, thanh ly cua hang dien thoai, thanh ly cua hang quan ao, thanh lý cửa hàng quần áo, thanh ly tu ban hang, thanh lý tủ bán hàng, thanh lý tủ cũ, thanh ly tu cu, thanh lý tủ bếp cũ, thanh ly tu bep cu, thanh ly tu kinh, thanh lý tủ kính, thanh ly tu quan ao cu, thanh lý tủ quần áo cũ, thanh lý ô tô, thanh ly o to, thanh lý ô tô cũ, thanh ly o to cu, thanh lý xe máy cũ, thanh ly xe may cu, thanh ly hang ton kho, thanh lý hàng tồn kho, thanh lý nhà xưởng, thanh ly nha xuong, thanh lý máy móc xưởng gỗ, thanh ly may moc xuong go, thanh ly may nen khi, thanh lý máy nén khí, thanh ly xuong co khi, thanh lý xưởng cơ khí, may lanh cu, máy lạnh cũ, ban may lanh cu, bán máy lạnh cũ, bao tri may lanh, bảo trì máy lạnh, ve sinh may lanh, vệ sinh máy lạnh, thu mua may lanh, thu mua may lanh cu, may lanh cu toshiba, may lanh cu panasonic, may lanh cu hitachi, may lanh cu lg, may lanh cu reetech, may lanh cu sharp, may lanh cu national, laptop cu sony vaio, laptop cu dell, laptop cu asus, laptop cu acer, laptop cu hp, laptop cu lenovo, laptop cu toshiba, macbook cu, thu mua may lanh cu, thu mua máy lạnh cũ, sua may lanh quan 1, sửa máy lạnh quận 1, sua may lanh quan 2, sửa máy lạnh quận 2, sua may lanh quan 3, sửa máy lạnh quận 3, sua may lanh quan 4, sửa máy lạnh quận 4, sua may lanh quan 5, sửa máy lạnh quận 5, sua may lanh quan 6, sửa máy lạnh quận 6, sua may lanh quan 7, sửa máy lạnh quận 7, sua may lanh quan 8, sửa máy lạnh quận 8, sua may lanh quan 9, sửa máy lạnh quận 9, sua may lanh quan 10, sửa máy lạnh quận 10, sua may lanh quan 11, sửa máy lạnh quận 11, sua may lanh quan 12, sửa máy lạnh quận 12, sửa máy lạnh quận thủ đức, sua may lanh quan thu duc, sửa máy lạnh quận bình thạnh, sua may lanh quan binh thanh, sửa máy lạnh quận tân bình, sua may lanh quan tan binh, sửa máy lạnh quận tân phú, sua may lanh quan tan phu, sửa máy lạnh quận phú nhuận, sua may lanh quan phu nhuan, sửa máy lạnh quận bình tân, sua may lanh quan binh tan, sửa máy lạnh quận hóc môn, sua may lanh, sua chua may lanh, sửa máy lạnh, sửa chữa máy lạnh, ve sinh may lanh, vệ sinh máy lạnh, bảo trì máy lạnh, bao tri may lanh, ve sinh may lanh quan 1, vệ sinh máy lạnh quận 1, ve sinh may lanh quan 2, vệ sinh máy lạnh quận 2, ve sinh may lanh quan 3, vệ sinh máy lạnh quận 3, ve sinh may lanh quan 4, vệ sinh máy lạnh quận 4, ve sinh may lanh quan 5, vệ sinh máy lạnh quận 5, ve sinh may lanh quan 6, vệ sinh máy lạnh quận 6, ve sinh may lanh quan 7, vệ sinh máy lạnh quận 7, ve sinh may lanh quan 8, vệ sinh máy lạnh quận 8, ve sinh may lanh quan 9, vệ sinh máy lạnh quận 9, ve sinh may lanh quan 10, vệ sinh máy lạnh quận 10, ve sinh may lanh quan 11, vệ sinh máy lạnh quận 11, ve sinh may lanh quan 12, vệ sinh máy lạnh quận 12, ve sinh may lanh quan thu duc, vệ sinh máy lạnh quận thủ đức, ve sinh may lanh quan binh thanh, vệ sinh máy lạnh quận bình thạnh, ve sinh may lanh quan tan binh, vệ sinh máy lạnh quận tân bình, ve sinh may lanh quan tan phu, vệ sinh máy lạnh quận tân phú, ve sinh may lanh quan phu nhuan, vệ sinh máy lạnh quận phú nhuận, ve sinh may lanh quan binh tan, vệ sinh máy lạnh quận bình tân, ve sinh may lanh quan hoc mon, vệ sinh máy lạnh quận hóc môn, dich vu may lanh, dịch vụ máy lạnh, ve sinh may lanh quan 1, vệ sinh máy lạnh quận 1, ve sinh may lanh quan 2, vệ sinh máy lạnh quận 2, ve sinh may lanh quan 3, vệ sinh máy lạnh quận 3, ve sinh may lanh quan 4, vệ sinh máy lạnh quận 4, ve sinh may lanh quan 5, vệ sinh máy lạnh quận 5, ve sinh may lanh quan 6, vệ sinh máy lạnh quận 6, ve sinh may lanh quan 7, vệ sinh máy lạnh quận 7, ve sinh may lanh quan 8, vệ sinh máy lạnh quận 8, ve sinh may lanh quan 9, vệ sinh máy lạnh quận 9, ve sinh may lanh quan 10, vệ sinh máy lạnh quận 10, ve sinh may lanh quan 11, vệ sinh máy lạnh quận 11, ve sinh may lanh quan 12, vệ sinh máy lạnh quận 12, ve sinh may lanh quan thu duc, vệ sinh máy lạnh quận thủ đức, ve sinh may lanh quan binh thanh, vệ sinh máy lạnh quận bình thạnh, ve sinh may lanh quan tan binh, vệ sinh máy lạnh quận tân bình, ve sinh may lanh quan tan phu, vệ sinh máy lạnh quận tân phú, ve sinh may lanh quan phu nhuan, vệ sinh máy lạnh quận phú nhuận, ve sinh may lanh quan binh tan, vệ sinh máy lạnh quận bình tân, ve sinh may lanh quan hoc mon, vệ sinh máy lạnh quận hóc môn
Chuyên thanh lý laptop, máy ảnh, iphone, ipad tại tphcm. Công ty hàng đầu tphcm về dịch vụ thu mua laptop cu, thu mua may anh, thu mua máy ảnh, thu mua may anh cu, thu mua máy ảnh cũ, mua máy ảnh cũ giá cao, thu mua iphone, thu mua ipad, thu mua iphone cũ giá cao, thu mua ipad cũ giá cao, thu mua may tinh bang, thu mua máy tính bảng, thu mua máy tính bảng cũ giá cao, thu mua may tinh bang cu gia cao, thu mua macbook, thu mua macbook cũ giá cao, thu mua macbook cu gia cao uy tín, đến tận nơi thu mua mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.
20/11
Thư viện ảnh
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN
Thăm dò ý kiến nâng cấp website Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch