Ngoài ra chúng ta cũng có thể tham khảo thêm những dự án, căn hộ cao cấp tại đây để có cái nhìn tổng quan về thị trường bất động sản tại Tp. HCM như dự án Luxgarden, dự án 790tr Bình Tân can ho Green Town, Dự án tiêu chuẩn Nhật Bản căn hộ Ascent Lakeside, Ngoài ra, bán thêm dat nen Long Hung City, Hay du an Long Hung City giá từ Chủ đầu tư. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp thêm dự án mới Can ho Opal Tower sắp công bố, cũng như dự án opal city. Nếu quan tâm dự án trung tâm Quận 3 thì tham khảo ngay Grand Central. Xem thêm Luxriverview Quan 7, Green Town, cũng như là căn hộ Ascent Lakeside, Du an Sky Symphony, Can ho gia tot Chuyen dich vuhut be phot, thong cong, nao vet ho ga, thong tac cau cong, nha ve sinh uy tin gia re. Quy khach ha noi can hut be phot tai thanh xuan, ho ga, ham cau vui long lien he chung toi ,thong tac ve sinh,
Tin tức - Sự kiện / Bản tin "Quản lý VH,TT&DL"
XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
Ngày đăng: 10/07/2019
Nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới là thuật ngữ chúng ta được nghe nhiều trong những năm gần đây, từ khi có Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; từ khi có Quyết định số 491/QĐ- TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

 

1.Về các vấn đề chủ trương, chính sáchnêu lên trong văn kiện Đại Toàn quốlần thứ V của1):

Vấn đề "Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở" (ĐSVHCS) đã được nêu lên trong văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ V của Đảng (năm 1981): Một nhiệm vụ của cách mạng tư tưởng và văn hoá là đưa văn hoá thâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của nhân dân. Đặc biệt chú trọng xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, bảo đảm mỗi nhà máy, công trường, lâm trường, mỗi đơn vị lực lượng vũ trang, công an nhân dân, mỗi cơ quan, trường học, bệnh viện, cửa hàng, phường, ấp, hợp tác xã đều có đời sống văn hoá.

Cụ thể hoá chủ trương này Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng là (nay Chính phủ) đã ra Quyết định số 159/HĐBT ngày 19 tháng 12 năm 1983 nêu rõ: Từ nay đến 1985 phải đảm bảo cho phần lớn đơn vị cơ sở đều có hoạt động văn hoá, nhân dân lao động đựợc đọc báo, nghe đài, xem phim, xem nghệ thuật. Đặc biệt chú ý các vùng cao và biên giới. Theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, cần củng cố và xây dựng các cơ sở văn hoá ở cấp tỉnh và huyện: Nhà văn hoá, thư viện, rạp chiếu bóng, bảo tàng, triển lãm....ở phường, xã hay cụm kinh tế-kỹ thuật, từng bước xây dựng cơ sở văn hoá tuỳ theo thực tế cơ sở.

 Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VIII “...làm cho văn hóa thâm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đặc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa…”. Mục tiêu cụ thể - Nghị quyết số 33/NQ-TƯ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước Hội nghị BCHTW 9, khóa XI (6/2014):“Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách.”

Nguồn: internet

 

            Nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới là thuật ngữ chúng ta được nghe nhiều trong những năm gần đây, từ khi có Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; từ khi có Quyết định số 491/QĐ- TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

            Một trong các quan điểm về xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được xác định trong Nghị quyết số 26-NQ/TƯ, Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 7, khóa X xác định:

- Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước.

- Các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải được giải quyết đồng bộ, gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong mối quan hệ mật thiết giữa nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nông dân là chủ thể của quá trình phát triển, xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng các cơ sở công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị theo quy hoạch là căn bản; phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt.”

            Theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về 19 tiêu chí về Nông thôn mới. Tiêu chí số 16 về văn hóa đã chỉ ra “xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định của Bộ VHTTDL”.

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới là một vấn đề không thể không quan tâm trong hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa, nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tình hình hội nhập, kinh tế thị trường, phát triển của đất nước hiện nay. Đây có thể nói là sự biểu hiện “2 mặt của một vấn đề” trong cùng một mục tiêu phát triển hướng vào đối tượng nông thôn, nông nghiệp, nông dân.Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là thực hiện một nhiệm vụ văn hóa hướng tới các kết quả hoạt động vì nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở các thôn, làng, xã trước khi có Chương trình mục tiêu quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới không nằm ngoài các nội dung xây dựng “làng văn hóa” thuộc nội dung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tuy nhiên khi đặt tiêu chí đó trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới thì nội dung văn hóa thuộc nội dung xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đảm bảo tính bền vững và gia tăng chất lượng đáp ứng nhu cầu của người dân sinh sống ở vùng nông thôn.

Các quan điểm, chính sách xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và xây dựng nông thôn mới là biểu hiện cụ thể của sự đổi mới tư duy, nhận thức sát hợp với yêu cầu thực tiễn hơn trong các “quốc sách” của Đảng và Nhà nước ta.Đó là một hướng tiếp cận lãnh đạo, quản lý văn hóa - xã hội, nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong bối cảnh và xu thế vận động mới của đất nước và là đòi hỏi tất yếu của tình hình thực tiễn đặt ra.

2. Đặc điểm đời sống, văn hóa cơ sở vùng dân tộc thiểu số với việc thực hiện các mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới

21. Đặc điểm đời sống ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số (DTTS)

         Đời sống văn hóa cơ sở là một loại quan niệm khi nhìn văn hóa dưới góc độ quản lý, nhằm thực hiện một mục tiêu về quan điểm, tác động của chính sách của một tổ chức chính trị, chính quyền hướng tới một đối tượng nhất định được xem là “cơ sở” mà ở đó có các nhóm chủ thể văn hóa nhất định.

         “Đời sống văn hóa cơ sở” của các tộc người thiểu số, các vùng miên núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ…là sự hiện diện, tồn tại và phát triển của đời sống kinh tế, vật chất, tinh thần trong toàn bộ hoạt động xã hội đáp ứng nhu cầu của con người. Theo quan niệm chung hiện nay ĐSVHCS gồm các yếu tố :Văn hóa vật thể, phi vật thể tồn tại ở mỗi cộng đồng - Cảnh quan văn hóa – văn hóa cá nhân ở mỗi cộng đồng – văn hóa của các “tế bào” trong mỗi cộng đồng (gia đình, nhà trường, đơn vị, cơ quan…). Nói cách khác ĐSVH là một bộ phận của đời sống xã hội, gồm tổng thể những yếu tố hoạt động văn hóa vật chất và tinh thần, những tác động qua lại lần nhau trong đới sống xã hội để tạo ra những quan hệ văn hóa trong cộng đồng, trực tiếp hình thành nhân cách và lối sống con người. ĐSVH bao gồm những nội dung không tách rời các lĩnh vực của đời sống xã hội và các yêu tố cơ bản tạo nên văn hóa.

         Do các yếu tố về địa lý, môi trường, trình độ phát triển, lịch sử, văn hóa và đời sống văn hóa nói chung ở “cơ sở” nói riêng của các tộc người thiểu số các vùng miền ở nước ta có những đặc điểm riêng:

            - Sự khác biệt và những giá trị tạo nên bản sắc về văn hóa vật thể (kiến trúc, ẩm thực, trang phục…), văn hóa phi vật thể (tôn giáo, tín ngương, lễ hội, nghệ thuật dân gian…) giàu  cá tính ở mỗi tộc người, vùng văn hóa.

            - Sự đa dạng về cảnh quan văn hóa của mỗi tộc người, vùng miền gắn với không gian tự nhiên, môi trường sinh thái nhân văn do các thế hệ tạo dựng qua hàng ngàn năm lịch sử (Tây Bắc, Miền Trung- Tây Nguyên, Tây Nam Bộ…).

            - Nếp sống, ứng xử xã hội trong đời sống gia đình, cộng đồng của các tộc người rất phong phí và đa dạng, phản ánh hệ quả các quan niệm sống của các tộc người trong quá trình phát triển xã hội gắn với các loại hình kinh tế và  lịch sử;

            - Lối sống, nếp sống của gia dình, dòng họ, công đồng tạo dựng nên tâm lý, nhân cách văn hóa của các cá nhân trong mỗi cộng đồng tộc người.

            Các yếu tố trên đây tạo nên những đặc điểm trong đời sống của các cộng đồng dân cư (làng, bản, bon , buôn, plây, srốc…). dòng họ, gia đình (mẫu hệ, phụ hệ, song hệ), nó chi phối và tạo nên những lối sống rất đa dạng và phong phú trong đời sống ở cơ sở của các tộc người thiểu số ở nước ta trên khắp mọi miền đất nước.

Nguồn: internet

 

            2.2. Mối quan hệ giữa đặc điểm đời sống ở cơ sở vùng DTTS với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trên địa bàn

Đến đầu thế kỷ XXI này, Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam  trong lịch sử mang đặc điểm kinh tế, xã hôi, văn hóa gắn với tiến trình dựng nước và giữ nước. Nói Nông thôn mới là nói đến những vấn đề kinh tế nông nghiệp, đến các vấn đề văn hóa, xã hội của những người nông dân đồng bằng, trung du, miền núi và vùng dân tộc đã và đang là đối tượng tác động trong chiến lược phát triển đất nước hiện nay.Văn hóa Việt Nam trên một bình diện nhất định cơ bản là văn hóa làng xã- văn hóa nông thôn. Vấn đề văn hóa làng xã người Kinh vùng đồng bằng và các Dân tộc thiểu số khu vực trung du, miền núi...được tiếp cận trên nhiều góc độ. Văn hóa nông thôn là môt thành tố của văn hóa Việt Nam, là hệ quả của tư duy, lao động sáng tạo của cộng đồng các dân tộc đa số và thiểu trên lãnh thổ quốc gia tạo nên „cánh quan sinh thái nhân văn” - nơi cư trú, làm ăn, quan hệ xã hội, sinh hoạt văn hóa của người nông dân nơi thôn dã không như lối sống, làm ăn...của cư dân đô thị.

 Việc nhận thức về nông thôn mới, văn hóa nông thôn qua các giai đoạn có những khác biệt tùy từng góc nhìn. Trong điều kiện phát triển đất nước theo hướng Công nghiệp hóa, Đô thị hóa, Hội nhập quốc tế... hiện nay, nông thôn được quan niệm là:“ Khu vực dân cư tập trung chủ yếu làm nghề nông; phân biệt với thành thị” hoặc „là phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị các thành phố, thị xã, thị trấn được quản lý bởi cấp hành chính cơ sở là Uỷ ban nhân dân xã”. Nông thôn Việt Nam có những đặc điểm riêng so với các quốc gia trên thế giới. Nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta có những đặc điểm khác với nông thôn vùng đồng bằng. Nông thôn các vùng đồng bào DTTS địa bàn cư trú, sinh sống, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội…mang những đặc trưng gắn với đặc điểm của môi trường, điều kiện tự nhiên, loại hình hoạt động kinh tế, tập quán văn hóa xã hội hình thành từ lâu đời. Trình độ phát triển về kinh tế- xã hội nông thôn vùng DTTS phản ánh sự đa dạng về văn hóa, lối sống, sự phát triển không đồng đều về kinh tế-xã hội với những truyền thống, tập tục vừa mang những giá trị tích cực, vừa tồn tại những yếu tố hạn chế đến sự hội nhập, phát triển.

Tiêu chí về văn hóa trong  xây dựng nông thôn mới nói chung và  ở vùng đồng bào DTTS nói riêng không chỉ là “tiêu chí”cụ thể trong hệ thống các nhiệm vụ phấn đấu xây dựng nông thôn mới mà còn là sự phản ánh kết quả quả “mục tiêu”, “ý nghĩa” của sự phát triển nông thôn Việt Nam trong những năm đầu thế kỳ XXI. Việc xây dựng, thực hiện nhiệm vụ, tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào DTTS muốn đạt kết quả đề ra phải xuất phát từ thực tiễn “đặc điểm đời sống văn hóa cơ sở” của từng tộc người cư trú ở các khu vực văn hóa, địa lý (miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Miền Trung, Tây Nam Bộ…).    

2.3. Đặc điểm đời sống ở cơ sở vùng DTTS với việc thực hiện nội dung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn

            Nói “đời sống văn hóa cơ sở vùng DTTS” và mối quan hệ gắn với “xây dựng nông thôn mới” chỉ là sự nhận thức về đối tượng tác động của các chính sách văn hóa, kinh tế - xã hội đối với các chủ thể văn hóa mà phần chủ yếu là “nông dân”. Tuy nhiên các chính sách, chủ trương sẽ không đạt mục tiêu đề ra nếu không nhận biết được đặc điểm mối quan hệ giữa Văn hóa và Phát triển kinh tế- xã hội, Chủ thể văn hóa với Mục tiêu của các Chương tình mục tiêu quốc gia và Phát triển bền vững.

            Trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ…vấn đề xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới sẽ không có hiệu quả cao nếu như không nhận diện được đặc điểm văn hóa vùng, văn hóa tộc người.Phải thấy rằng, chính việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ 2010 đến nay là môi trưng thuận lợi cho việc thúc đẩy và nâng cao chất lượng của hoạt động Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên phạm vi toàn quốc. Trên một góc độ nhất định có thể thấy: Đời sống văn hóa cơ sở là mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới. Hai hoạt động này thực chất là nhằm hướng tới người dân, chủ thể văn hóa, chủ thể kinh tế-xã hội ở cơ sở với mục tiêu nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa hóa, phát triển bền vững  của các cộng đồng, dịa phương và quốc gia.

            Các tiêu chí xây đựng nông thôn mới khi áp dụng, triển khai vào vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu vùng xa nếu không nhận thức rõ các têu tố tự nhiên, môi trường, xã hội, văn hóa để lập kế hoạch đầu tư, triển khai cho phù hợp sẽ khó thực hiện được các tiêu chí đề ra. Hoặc nếu có thực hiện được thì cũng thiếu tính bền vững. Vì sao khi tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới, những người chỉ đạo lại đưa ra nhận định “Ngoài ra, có sự chênh lệch lớn về kết quả thực hiện xây dựng NTM giữa các vùng, miền. Trong khi số xã đạt tiêu chuẩn NTM Đông Nam Bộ là 34 %, ĐBSH là 23,5% thì miền núi phía Bắc và Tây Nguyên mới chỉ đạt khoảng 7%.”...Những kết quả chạy theo thành tích, huy động sức dân quá mức, không rõ đối tượng là Người nông dân các dân tộc đang ở khả năng và đặc điểm hấp thụ, tham gia vào quá trình triển khai các nội dung có gì thuận lơi, khó khăn trước, trong và sau khi hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn…là yếu tố dẫn đến sự chậm trễ, kém chất lượng, thiếu tính bền vững theo mục tiêu chương trình đề ra. 

3. Về định hướng phát huy và khắc phục

3.1.Trên bình diện tổng kết mang tính lý luận

- “Xây dựng nông thôn mới” và “xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” cần nhận thức đây không phải là “phong trào” ngắn hạn, nhất thời mà là nhiệm vụ chính trị có tính lâu dài, thường xuyên, phấn đấu và thực hiện bền bỉ, dày công. Nhận thức  này liên quan đến việc đầu tư, chỉ đạo không chỉ của “Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1013/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính Phủ) mà là của Đảng, Nhà nước, các Bộ ban ngành, chính quyền các cấp. Việc nôn nóng hoàn thành 19 tiêu chí (trong đó có tiêu chí 16 về Văn hóa) là không phù hợp với thực tiễn đời sống và sự phát triển lâu dài của người dân, cộng đồng các dân tộc ở nước ta.

- Cần nhận thức Chương trình “Xây dựng nông thôn mới” và hoạt động “xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” có tính đặc thù khác các chương trình kinh tế, xã hội khác về ý nghĩa chiến lược của nó, về đặc điểm Việt Nam của nó về văn hóa, kinh tế-xã hội, về đặc điểm trình độ phát triển của các thành phần dân tộc, dân cư. Các quan điểm, chính sách, chủ trương nóng vội, ngắn hạn..đều mang lại những hiệu quả “phản cảm” không đúng với bản chất vận động của nó.  

3.2.Trên bình diện thực tiễn gắn với đặc thù vùng DTTS

   - Từ Chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới” và “xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” với những kết quả ban đầu và không ít hạn chế, yếu kém cần tính đến việc cụ thể hóa các tiêu chí gắn với các vùng nông thôn để có kế hoạch triển khai phù hợp với từng vùng miền;

- Tạo cơ chế dầu tư, phối hợp, chỉ đạo, điều hành mang tính liên ngành ở cấp Trung ương và địa phương trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các “tiêu chí” gắn với đặc điểm văn hóa-xã hội, kinh tế, điều kiện tự nhiên của từng vùng miền.

- Chia sẻ kinh nghiệm giữa các vùng DTTS trong thực hiện các tiêu chí, tránh tâm lý thành tích, nóng vội trong thực hiện các tiêu chí. Đánh giá và rút ra bài học của các mô hình đã triển khai có kết quả gắn với các chủ thể văn hóa trong tiếp cận, chuyển đổi tham gia vào quá trình kinh tế-xã hội mới.

- Vùng DTTS và miền núi cần được “khoanh vùng” riêng về Đầu tư, về Thời gian trong quá trình thực hiện các tiêu chí.

Kết luận

            Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới nói chung và vùng DTTS nói riêng là một vấn đề phản ánh nhiều nội dung thực tiễn sinh động từ phía phương thức triển khai và từ phía đối tượng thụ hưởng  và tham gia vào quá trình biến các nhiệm vụ, mục tiêu thành hiện thực. Văn hóa, tập quán, lối sống các tộc người thiểu số các vùng, miền là một trong những thực tiễn có ý nghĩa chi phối đến kết quả và tính bền vững của “đời sống văn hóa” ở cơ sở, của “tiêu chí văn hóa” ở các vùng nông thôn. Đây là vấn đề có tính mới trên phương diện lý luận về quan điểm, chủ trương trong giải quyết các vấn đề văn hóa trong phát triển ở các quốc gia nông nghiệp trong xu thế toàn cầu hóa và tác động của văn minh công nghiệp. Nông dân- nông thôn - nông nghiệp vùng DTTS nước ta trong quá trình trên là một khu vực đặc thù. Tính đặc thù cần  được quán triệt trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ “xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” gắn với “xây dựng nông thôn mới” thì các mục tiêu mới thực sự là của dân và mới mang tính bền vững.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

-         Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2014 và phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2015,  Hà Nội, ngày  16  tháng  5  năm 2014.

-         Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (Ban hành theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ).

-         Chính phủ: Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTƯ Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

-         Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

-         Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ V (năm 1981)

-         Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyêt Hôi nghị lần thứ 5, BCHTW, khóa VIII (năm 1998) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

-         Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết số 33/NQ-TƯ, Hội nghị BCHTW 9, khóa XI (6/2014) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

-         Hội đồng Bộ trưởng: Quyết định số 159/HĐBT ngày 19 tháng 12 năm 1983

-         Thủ tướng Chính phủ: Quyết định  số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

 

PGS. TS. LÊ NGỌC THẮNG

Các tin khác
DU XUÂN KON TUM - (14/01/2020)
Chuyên cung cấp, thiết kế, thi công cảnh quan sân vườn, chau composite, chậu composite, chậu cây kiểng, chau cay kieng, chậu cây cảnh, chau cay canh, cham soc san vuon, chăm sóc sân vườn, thiết kế cảnh quan, thiet ke canh quan, công ty cảnh quan, công ty thiết kế cảnh quan, cong ty canh quan, cong ty thiet ke canh quan, thi công sân vườn, thiet ke san vuon dep, thiết kế sân vườn đẹp, san vuon, thiết kế sân vườn, sân vườn đẹp, san vuon dep, thiet ke san vuon, sân vườn, vườn đẹp, vuon dep, tiểu cảnh sân vườn, thiet ke canh quan, thiết kế sân vườn biệt thự, sân vườn biệt thự, thiet ke san vuon biet thu, tieu canh san vuon, thi cong san vuon, thiet ke thi cong san vuon, thiết kế thi công sân vườn, san vuon biet thu, thiết kế hồ cá koi, hồ cá koi nhật bản, ho ca koi nhat ban, ho ca koi, hồ cá koi, ho ca koi dep, hồ cá koi đẹp, thiet ke ho ca koi, thi công hồ cá koi, thi cong ho ca koi, vuon treo, vườn treo, vườn treo tường, vườn trên tường, vườn thẳng đứng, vườn đứng, vuon thang dung, tường cây xanh, tường cây, trồng cây trên tường, vườn tường, vuon tuong, trong cay tren tuong, tường cây xanh, tuong cay xanh, thi công vườn đứng, thi cong vuon dung, thiết kế quán cafe sân vườn, thiet ke quan cafe san vuon, thiet ke cafe san vuon, thiet ke cafe san vuon dep uy tín, chất lượng, giá rẻ nhất tphcm.
Công ty làm bảng hiệu giá rẻ HCM. Xưởng lam bang hieu đẹp hcm. Công ty in standee giá rẻ hà nội hcm. Cong ty in viet nhat giá rẻ hcm. Công ty in việt nhật giá rẻ HCM Công ty in phú quốc giá rẻ HCM Công ty quảng cáo phú quốc giá rẻ HCM Công ty in hiflex giá rẻ HCM Bán thi công backdrop giá rẻ HCM Làm in backdrop giá rẻ HCM Cung cap cho thue backdrop giá rẻ HCM Xuong in backdrop giá rẻ HCM Xuong máy in hiflex giá rẻ HCM Xuong máy in pp giá rẻ HCM Xuong máy in decal giá rẻ HCM Xuong máy in bạt giá rẻ HCM Ban máy in kỹ thuật số giá rẻ HCM Cung Cap máy in khổ lớn giá rẻ HCM Xuong may in hiflex giá rẻ HCM Xuong may in pp giá rẻ HCM Xuong may in decal giá rẻ HCM Xuong may in bat giá rẻ HCM Xuong may in ky thuat so giá rẻ HCM Xuong may in kho lon giá rẻ HCM
Dịch vụ làm đẹp, spa lam dep chất lượng với ưu đãi thường xuyên
Bí quyết Chăm Sóc Da - Dưỡng Da hiệu quả tại nhà. Chia sẻ Cách cham soc da cải thiện làn da đơn giản từ các nguyên liệu tự nhiên, dễ tìm.
Cách điều trị mụn triệt để, dieu tri mun tận gốc công nghệ Blue Light tại trexanhspa.vn, đặc trị các loại mụn không để lại sẹo và vết thâm
Triệt lông vĩnh viễn với New Elight OPT tại trexanhspa.vn. Dịch vụ triet long vinh vien hiệu quả 100%, không đau, tiết kiệm 50% chi phí, bảo hành trọn đời
Tắm trắng toàn thân theo chuẩn Hàn Quốc, tam trang toan than mang lại hiệu quả trắng da đến 90%, giải pháp tắm trắng da an toàn mà tiết kiệm
Chuyên cung cấp các loại giày da bảo hộ lao động, khẩu trang 3m, thang dây thoát hiểm, khau trang 3m, thang day thoat hiem, mặt nạ chống độc, găng tay bảo hộ lao động, kinh bao ho lao dong, dây đai an toàn, gang tay bao ho, day dai an toan, găng tay bảo hộ, gang tay bao ho lao dong, mat na chong doc, kính bảo hộ lao động, quan ao cong nhan, khau trang hoat tinh, thiết bị phòng sạch, ủng bảo hộ lao động, nut tai chong on, day an toan, dây an toàn, khẩu trang hoạt tính, quần áo công nhân, đồng phục công nhân, ung bao ho lao dong, nút bịt tai chống ồn, nút tai chống ồn, dong phuc cong nhan, găng tay cao su, gang tay cao su, mu bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, thiet bi phong sach, nón bảo hộ lao động, bịt tai chống ồn, non bao ho lao dong, nut bit tai chong on, mat na phong doc, mặt nạ phòng độc, giày bảo hộ lao động, bit tai chong on, giay bao ho, giày bảo hộ, giay bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động, khau trang y te, ao bao ho lao dong, khẩu trang y tế, khau trang hoat tinh, máy sấy công nghiệp, may say cong nghiep, nut tai chong on, bịt tai chống ồn, nút tai chống ồn, bit tai chong on, tu say cong nghiep, máy sấy nông sản, may say nong san, tủ sấy công nghiệp, mặt nạ chống độc, mat na chong doc, dây đai an toàn, mat na phong doc, day an toan, mặt nạ phòng độc, day dai an toan, dây an toàn, giay bao ho, mu bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, khau trang 3m, bao tay bao ho lao dong, gang tay bao ho lao dong, gang tay lao dong, găng tay bảo hộ, găng tay bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ, găng tay bảo hộ lao động, tủ sấy thực phẩm, máy sấy rau quả, may say thuc pham, máy sấy cá khô, máy sấy cá khô, máy sấy trái cây, máy sấy trái cây, thiết bị sấy, sấy nông sản, tủ sấy công nghiệp, máy sấy hoa quả giá rẻ, điện trở công nghiệp, máy sấy khô hoa quả chất lượng, giá rẻ hàng đầu việt nam.
Dịch vụ vệ sinh cầu cống, đào hầm, rác thải, vệ sinh công nghiệp, nao vet ho ga, vet ho ga, vét hố ga, nạo vét hố ga, rut ham cau, rút hầm cầu, rut ham cau gia re, hut ham cau, hút hầm cầu, rut ham cau hcm, hút hầm cầu hcm,
Chuyên in ấn, thiết kế thi công quảng cáo, Cong ty in, dich vu in, in bang ron, in bang ron gia re, in decal, in decal gia re, in decal gia re hcm, in decal giay, in co phuon, treo bang ron gia re, treo bang ron, standee, in standee, in folder, in poster, in lich tet, in lich tet gia re, in bao thu, in bao thu gia re, in to roi, in to roi gia re, in to roi gia re hcm, in catalogue, in catalogue tphcm, in catalogue gia re, in ky thuat so, in ky thuat so gia re, in ky thuat so kho lon, lam bang hieu, thi cong bang hieu, lam ban hieu led, lam ban hieu alu, in card visit, in card visit hcm, in card visit gia re, in name card, in name card gia re, in danh thiep, in phieu thu, in phieu chi, in tem nhan, in tem nhan gia re, in tem nhan tphcm, ke standee, ke x, ke chu x, standee, in backdrop, in backdrop gia re, in hiflex, in hiflex gia re, in hiflex gia re hcm, in pp, in pp gia re, in pp gia re hcm, lam bang hieu, thi cong bang hieu, thi cong backdrop, in canvas, in vai silk, in brochure, in bao bi giay, in tui giay tại tphcm và các tỉnh lân cận.
thong cong nghet, thong cong nghet gia re, thông cống nghẹt, thông cống nghẹt giá rẻ, thong cong nghet quan 1, thong cong nghet quan 10, thong cong nghet quan 11, thong cong nghet quan 12, thong cong nghet quan 2, thong cong nghet quan 3, thong cong nghet quan 4, thong cong nghet quan 5, thong cong nghet quan 6, thong cong nghet quan 7, thong cong nghet quan 8, thong cong nghet quan 9, thong cong nghet quan binh thanh, thong cong nghet quan go vap, thong cong nghet quan phu nhuan, thong cong nghet quan tan binh, thong cong nghet quan tan phu, thong cong nghet quan thu duc, rut ham cau quan 1, rut ham cau quan 10, rut ham cau quan 11, rut ham cau quan 12, rut ham cau quan 2, rut ham cau quan 3, rut ham cau quan 4, rut ham cau quan 5, rut ham cau quan 6, rut ham cau quan 7, rut ham cau quan 8, rut ham cau quan 9, rut ham cau quan binh thanh, rut ham cau quan go vap, rut ham cau quan phu nhuan, rut ham cau quan tan binh, rut ham cau quan tan phu, rut ham cau quan thu duc chất lượng giá rẻ nhất, thi công nhanh gọn.
Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử giá rẻ, tham tu tu ha noi, tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, tham tu tai ha noi, tham tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, dich vu thue tham tu o ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội, dich vu tham tu ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tu ha noi, van phong tham tu uy tin ha noi, tham tu tu o ha noi, thám tử hà nội, văn phòng thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử tư tại hà nội, thue tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, tham tu tu gia re, công ty thám tử tại hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, van phong tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu gia re, văn phòng thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, van phong tham tu tai ha noi, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, cong ty tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, thám tử tư hà nội uy tín, van phong tham tu tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử, cong ty tham tu uy tin nhat, tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu thue tham tu, công ty thám tử tư, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu, công ty thám tử, thám tử tư, thám tử tư, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty dich vu tham tu, thue tham tu, cong ty tham tu uy tin, thue tham tu tu, cong ty tham tu tu, thuê thám tử tư, cong ty tham tu, dich vu tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu chuyen nghiep, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, thám tử tư chuyên nghiệp, công ty dịch vụ thám tử tư chất lượng, uy tín, bảo mật an toàn tuyệt đối.
balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai luôn là sản phẩm chất lượng, bảo hành 1 đổi 1.
Chuyên xây dựng, sửa chữa nhà ở tphcm, công ty hàng đầu tphcm về xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi gọi ngay chúng tôi khi có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà cấp 4, nhà trọ. dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau
Chuyen thi cong lap dat phong net, thanh ly phong net, bao tri phong net, cung cap linh kien phong net, ban ghe phong net, ghe phong net, ghe phong game, ban phong net, tu van lap dat phong net, lap dat phong net, chuyen lap dat phong net, lap dat phong net, thanh ly phong net uy tin gia re nhat tphcm
Chuyên thiết kế thi công hạ tầng xây dựng, chống thấm, sơn sửa nhà ở sửa cửa cuốn, sua cua cuon, sửa nhà, sua nha, sua nha gia re, sửa nhà giá rẻ, sua nha tron goi, sửa nhà trọn gói, sua chua nha, sửa chữa nhà, dich vu sua nha, sửa nhà cấp 4, sua nha cap 4, cải tạo nhà, cai tao nha, dịch vụ sửa chữa nhà, dich vu sua chua nha, sua nha chung cu, sửa nhà chung cư, sua chua nha tphcm, sửa chữa nhà tphcm, sua nha dep, sửa nhà đẹp, cải tạo nhà cũ, cai tao nha cu, sua chua nha dep, sửa chữa nhà trọn gói, sua chua nha gia re, sửa nhà chuyên nghiệp, sửa chữa nhà tphcm, dịch vụ sửa nhà tphcm, sua chua chung cu, sua nha gia re tphcm, dich vu sua chua nha tai tphcm, sua chua nha pho, sửa chữa nhà phố, sua chua nha hcm, dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói, sơn nhà, son nha, son nha dep, sơn nhà đẹp, dich vu son nha, dịch vụ sơn nhà, son tuong nha, dịch vụ sơn nhà giá rẻ, sơn sửa nhà, dịch vụ sơn nhà tphcm, làm mái tôn, thi công mái tôn, lam mai ton, chống thấm nhà xưởng, chong tham, chống thấm, chống thấm nhà, chong tham dot, chong tham nha ve sinh, chong tham nha, chong tham tuong, chong tham san thuong, chong dot mai ton, chống thấm nhà vệ sinh, chong tham dot, chống thấm tường, chong tham nha ve sinh, dịch vụ chống thấm, chống thấm trần nhà, dich vu chong tham, thi công chống thấm, cong ty chong tham uy tín giá rẻ chuyên nghiệp hcm.
thanh lý đồ cũ, thanh ly cong ty, thanh ly hang cu, thanh lý hàng cũ, thanh ly hang cu sai gon, thanh ly hang cu hcm, dich vu thanh ly, thanh ly may lanh, thu mua may lanh, thu mua may lanh cu, thu mua máy lạnh, thanh lý máy lạnh, thanh ly tu lanh, thanh ly tu dong, thanh ly tu mat, thanh ly may giat, thanh ly dien lanh, thu mua laptop cu, thu mua laptop cu hcm, thu mua iphone, thu mua ipad, thanh ly laptop, thanh ly laptop cu, thanh ly iphone, thanh ly ipad, thanh ly loa, thanh lý loa, thanh lý loa máy tính, thanh lý màn hình máy tính, thanh ly may tinh ban, thanh lý máy tính bàn, thanh ly phong net, Thanh lý bàn ghế, thanh ly ban ghe, thanh ly ban ghe cu, thanh lý bàn ghế cũ, thanh lý bàn ghế cũ hcm, thanh ly ban ghe go, thanh lý bàn ghế gỗ cũ, thanh ly ban ghe nha hang, thanh lý bàn ghế nhà hàng, thanh ly ban ghe phong khach, thanh lý bàn ghế phòng khách, thanh lý bàn ghế sofa, thanh ly ban ghe van phong, thanh lý bàn ghế văn phòng, thanh lý bàn ghế văn phòng cũ, thanh lý bàn làm việc, thanh lý bàn văn phòng, thanh lý bộ bàn ghế phòng khách, thanh ly ghe giam doc, thanh lý ghế gỗ, thanh lý ghế quán nét, thanh ly ghe salon, thanh lý sofa, thanh lý ghế văn phòng hcm, thanh ly van phong, thanh lý văn phòng, thanh lý văn phòng hcm, thanh ly ban ghe van phong, thanh lý bàn ghế văn phòng, thanh lý bàn ghế văn phòng cũ, thanh lý bàn văn phòng, thanh lý đồ văn phòng, thanh lý tủ văn phòng, thanh lý thiết bị văn phòng, thanh ly do dung van phong, thanh lý đồ dùng văn phòng, thanh lý máy tính văn phòng, thanh ly noi that van phong, thanh lý nội thất, thanh ly noi that, thanh lý đồ dùng gia đình, thanh ly do noi that, thanh lý đồ nội thất, thanh lý đồ nội thất gia đình, thanh lý đồ bếp, thanh ly do dung gia dinh, thanh ly do go noi that, thanh lý khách sạn, thanh ly khach san, thanh ly nha hang, thanh lý nhà hàng, thanh lý nhà hàng quán ăn, thanh ly nha hang quan an, thanh lý đồ dùng nhà hàng, thanh ly do dung nha hang, thanh lý đồ dùng quán cafe, thanh ly do dung quan café, thanh lý đồ bán cafe, thanh ly do ban café, thanh lý phòng karaoke, thanh ly phong karaoke, thanh lý quán ăn, thanh ly quan an, thanh lý quán bar, thanh ly quan bar, thanh ly quan cafe, thanh lý quán cafe, thanh lý quán karaoke, thanh ly quan karaoke, thanh ly quay bar, thanh lý quầy bar, thanh ly quay bar café, thanh lý quầy bar cafe, thanh lý shop thời trang, thanh ly shop thoi trang, thanh ly cua hang, thanh lý cửa hàng, thanh lý cửa hàng điện thoại, thanh ly cua hang dien thoai, thanh ly cua hang quan ao, thanh lý cửa hàng quần áo, thanh ly tu ban hang, thanh lý tủ bán hàng, thanh lý tủ cũ, thanh ly tu cu, thanh lý tủ bếp cũ, thanh ly tu bep cu, thanh ly tu kinh, thanh lý tủ kính, thanh ly tu quan ao cu, thanh lý tủ quần áo cũ, thanh lý ô tô, thanh ly o to, thanh lý ô tô cũ, thanh ly o to cu, thanh lý xe máy cũ, thanh ly xe may cu, thanh ly hang ton kho, thanh lý hàng tồn kho, thanh lý nhà xưởng, thanh ly nha xuong, thanh lý máy móc xưởng gỗ, thanh ly may moc xuong go, thanh ly may nen khi, thanh lý máy nén khí, thanh ly xuong co khi, thanh lý xưởng cơ khí, may lanh cu, máy lạnh cũ, ban may lanh cu, bán máy lạnh cũ, bao tri may lanh, bảo trì máy lạnh, ve sinh may lanh, vệ sinh máy lạnh, thu mua may lanh, thu mua may lanh cu, may lanh cu toshiba, may lanh cu panasonic, may lanh cu hitachi, may lanh cu lg, may lanh cu reetech, may lanh cu sharp, may lanh cu national, laptop cu sony vaio, laptop cu dell, laptop cu asus, laptop cu acer, laptop cu hp, laptop cu lenovo, laptop cu toshiba, macbook cu, thu mua may lanh cu, thu mua máy lạnh cũ, sua may lanh quan 1, sửa máy lạnh quận 1, sua may lanh quan 2, sửa máy lạnh quận 2, sua may lanh quan 3, sửa máy lạnh quận 3, sua may lanh quan 4, sửa máy lạnh quận 4, sua may lanh quan 5, sửa máy lạnh quận 5, sua may lanh quan 6, sửa máy lạnh quận 6, sua may lanh quan 7, sửa máy lạnh quận 7, sua may lanh quan 8, sửa máy lạnh quận 8, sua may lanh quan 9, sửa máy lạnh quận 9, sua may lanh quan 10, sửa máy lạnh quận 10, sua may lanh quan 11, sửa máy lạnh quận 11, sua may lanh quan 12, sửa máy lạnh quận 12, sửa máy lạnh quận thủ đức, sua may lanh quan thu duc, sửa máy lạnh quận bình thạnh, sua may lanh quan binh thanh, sửa máy lạnh quận tân bình, sua may lanh quan tan binh, sửa máy lạnh quận tân phú, sua may lanh quan tan phu, sửa máy lạnh quận phú nhuận, sua may lanh quan phu nhuan, sửa máy lạnh quận bình tân, sua may lanh quan binh tan, sửa máy lạnh quận hóc môn, sua may lanh, sua chua may lanh, sửa máy lạnh, sửa chữa máy lạnh, ve sinh may lanh, vệ sinh máy lạnh, bảo trì máy lạnh, bao tri may lanh, ve sinh may lanh quan 1, vệ sinh máy lạnh quận 1, ve sinh may lanh quan 2, vệ sinh máy lạnh quận 2, ve sinh may lanh quan 3, vệ sinh máy lạnh quận 3, ve sinh may lanh quan 4, vệ sinh máy lạnh quận 4, ve sinh may lanh quan 5, vệ sinh máy lạnh quận 5, ve sinh may lanh quan 6, vệ sinh máy lạnh quận 6, ve sinh may lanh quan 7, vệ sinh máy lạnh quận 7, ve sinh may lanh quan 8, vệ sinh máy lạnh quận 8, ve sinh may lanh quan 9, vệ sinh máy lạnh quận 9, ve sinh may lanh quan 10, vệ sinh máy lạnh quận 10, ve sinh may lanh quan 11, vệ sinh máy lạnh quận 11, ve sinh may lanh quan 12, vệ sinh máy lạnh quận 12, ve sinh may lanh quan thu duc, vệ sinh máy lạnh quận thủ đức, ve sinh may lanh quan binh thanh, vệ sinh máy lạnh quận bình thạnh, ve sinh may lanh quan tan binh, vệ sinh máy lạnh quận tân bình, ve sinh may lanh quan tan phu, vệ sinh máy lạnh quận tân phú, ve sinh may lanh quan phu nhuan, vệ sinh máy lạnh quận phú nhuận, ve sinh may lanh quan binh tan, vệ sinh máy lạnh quận bình tân, ve sinh may lanh quan hoc mon, vệ sinh máy lạnh quận hóc môn, dich vu may lanh, dịch vụ máy lạnh, ve sinh may lanh quan 1, vệ sinh máy lạnh quận 1, ve sinh may lanh quan 2, vệ sinh máy lạnh quận 2, ve sinh may lanh quan 3, vệ sinh máy lạnh quận 3, ve sinh may lanh quan 4, vệ sinh máy lạnh quận 4, ve sinh may lanh quan 5, vệ sinh máy lạnh quận 5, ve sinh may lanh quan 6, vệ sinh máy lạnh quận 6, ve sinh may lanh quan 7, vệ sinh máy lạnh quận 7, ve sinh may lanh quan 8, vệ sinh máy lạnh quận 8, ve sinh may lanh quan 9, vệ sinh máy lạnh quận 9, ve sinh may lanh quan 10, vệ sinh máy lạnh quận 10, ve sinh may lanh quan 11, vệ sinh máy lạnh quận 11, ve sinh may lanh quan 12, vệ sinh máy lạnh quận 12, ve sinh may lanh quan thu duc, vệ sinh máy lạnh quận thủ đức, ve sinh may lanh quan binh thanh, vệ sinh máy lạnh quận bình thạnh, ve sinh may lanh quan tan binh, vệ sinh máy lạnh quận tân bình, ve sinh may lanh quan tan phu, vệ sinh máy lạnh quận tân phú, ve sinh may lanh quan phu nhuan, vệ sinh máy lạnh quận phú nhuận, ve sinh may lanh quan binh tan, vệ sinh máy lạnh quận bình tân, ve sinh may lanh quan hoc mon, vệ sinh máy lạnh quận hóc môn
Chuyên thanh lý laptop, máy ảnh, iphone, ipad tại tphcm. Công ty hàng đầu tphcm về dịch vụ thu mua laptop cu, thu mua may anh, thu mua máy ảnh, thu mua may anh cu, thu mua máy ảnh cũ, mua máy ảnh cũ giá cao, thu mua iphone, thu mua ipad, thu mua iphone cũ giá cao, thu mua ipad cũ giá cao, thu mua may tinh bang, thu mua máy tính bảng, thu mua máy tính bảng cũ giá cao, thu mua may tinh bang cu gia cao, thu mua macbook, thu mua macbook cũ giá cao, thu mua macbook cu gia cao uy tín, đến tận nơi thu mua mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.
khẩu hiệu thi đua
Thư viện ảnh
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN
Thăm dò ý kiến nâng cấp website Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch