Ngoài ra chúng ta cũng có thể tham khảo thêm những dự án, căn hộ cao cấp tại đây để có cái nhìn tổng quan về thị trường bất động sản tại Tp. HCM như dự án Luxgarden, dự án 790tr Bình Tân can ho Green Town, Dự án tiêu chuẩn Nhật Bản căn hộ Ascent Lakeside, Ngoài ra, bán thêm dat nen Long Hung City, Hay du an Long Hung City giá từ Chủ đầu tư. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp thêm dự án mới Can ho Opal Tower sắp công bố, cũng như dự án opal city. Nếu quan tâm dự án trung tâm Quận 3 thì tham khảo ngay Grand Central. Xem thêm Luxriverview Quan 7, Green Town, cũng như là căn hộ Ascent Lakeside, Du an Sky Symphony, Can ho gia tot Chuyen dich vuhut be phot, thong cong, nao vet ho ga, thong tac cau cong, nha ve sinh uy tin gia re. Quy khach ha noi can hut be phot tai thanh xuan, ho ga, ham cau vui long lien he chung toi ,thong tac ve sinh,
Tin tức - Sự kiện / Nghiên cứu trao đổi
Để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội
Ngày đăng: 16/09/2015

 Cách đây hơn 70 năm (năm 1943), Đề cương về văn hóa Việt Nam – một văn kiện quan trọng của Đảng, do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo, đã sớm khẳng định quan điểm của Đảng ta coi văn hóa là một trong ba mặt trận: kinh tế, chính trị và văn hóa; nêu bật 3 tính chất cơ bản của văn hóa Việt Nam là: dân tộc, khoa học và đại chúng; đồng thời cũng chỉ rõ, có lãnh đạo được phong trào văn hóa, việc tuyên truyền của Đảng mới có hiệu quả. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (tháng 11-1946), trong diễn văn, Bác Hồ đã nêu một quan niệm giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, đó là: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. 

 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Hồ Chủ tịch, văn hóa cách mạng đã đâm chồi, nảy lộc trên mảnh đất khát khao tự do, độc lập, hòa bình, thực hiện ước mơ người cày có ruộng, được học hành, được cơm no, áo ấm, tự quyết định vận mệnh của mỗi người. Văn hóa cách mạng đã đi vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội mỗi khi “còn quân xâm lược trên đất nước ta”, thổi bùng khát vọng của mọi thế hệ người Việt Nam, nhất là tuổi trẻ “dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được tự do, độc lập”, để rồi đã sản sinh ra nhiều giá trị văn hóa của “thời hoa lửa”, điển hình là văn hóa chính trị, văn hóa quân sự, văn hóa ngoại giao,… đặc sắc, mãi mãi là niềm tự hào to lớn của dân tộc ta. Văn hóa của Đảng – văn hóa Hồ Chí Minh, với những giá trị vượt trội đã cuốn đi mọi toan tính nhỏ nhen, vị kỷ, tâm lý bi lụy, ham sống, sợ chết, nhấn chìm những gì đi ngược lại hành trình chung của cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đã hun đúc ý chí, nuôi dưỡng tâm hồn, chắp cánh cho những cảm hứng sáng tạo của nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ,… để họ cho ra đời nhiều bản hùng ca, nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật để đời phản ánh sinh động chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cuộc sống, chiến đấu, lao động vinh quang nhưng không kém phần lãng mạn của dân tộc.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cùng với bắt tay vào công cuộc cải tạo, xây dựng đất nước, Đảng ta đã quan tâm lãnh đạo xây dựng nền văn hóa mới, con người mới, nhằm tạo ra một cuộc sống xã hội ngày càng tốt đẹp, phồn vinh. Công cuộc đổi mới đất nước mở ra, cùng với nhận thức ngày càng đầy đủ về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tư duy lý luận của Đảng về văn hóa có bước phát triển mới. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991), các nghị quyết của Đảng từ Đại hội III đến Đại hội VIII, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đều khẳng định vị trí của văn hóa “là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”[1]; đồng thời chỉ rõ, phải “làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người,…”[2]Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) nhấn mạnh: làm cho văn hóa “trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển”3 và nêu rõ mô hình, đặc trưng của văn hóa Việt Nam, đó là một “nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, ở đó có sự thống nhất biện chứng giữa yêu cầu đạt tới trình độ tiên tiến của văn hóa thế giới với những nét đặc sắc của giá trị, truyền thống văn hóa Việt Nam.   

c1

 

Tiết mục “Lời ca dâng Bác”, sáng tác: Trọng Loan, biên đạo: NSƯT Thu Hà do ca sĩ Thành Lê và tốp múa Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội biểu diễn (Ảnh: Khánh Linh)

Sự đổi mới tư duy lý luận của Đảng về văn hóa đi liền với những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đã góp phần tạo nên sức sống, diện mạo mới cho văn hóa Việt Nam. Nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò của văn hóa trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên rõ rệt. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng được cải thiện; nhiều giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được phát huy; nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành. Hình thức, hoạt động văn hóa được đa dạng hóa; xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa được mở rộng; nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị, trong đó nhiều di sản được thế giới công nhận là di sản của nhân loại. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và văn hóa tâm linh được quan tâm; quyền tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ, quyền tiếp cận thông tin, tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân được thể hiện trên thực tế. Lĩnh vực văn học nghệ thuật, thông tin đại chúng phát triển mạnh mẽ. Công tác nghiên cứu lý luận về văn hóa và phát triển được đẩy mạnh; công tác đào tạo cán bộ, nhân viên, tài năng văn hóa nghệ thuật được quan tâm; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn học nghệ thuật có bước trưởng thành; giao lưu và hợp tác quốc tế về văn hóa được mở rộng,... Nhìn chung, văn hóa đã bước đầu khẳng định vị trí là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn những tiêu cực, tệ nạn xã hội do mặt trái của kinh tế thị trường tạo nên; đồng thời, góp phần xây dựng và phát triển con người – yếu tố quyết định đến thành công của sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu đề và so với những thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại cũng như tiềm năng, nguồn lực vốn có của dân tộc, sự phát triển về văn hóa của đất nước trong những năm đổi mới vừa qua chưa thực sự tương xứng. Đời sống văn hóa tinh thần ở nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu; khoảng cách văn hóa giữa các vùng, miền chưa được cải thiện đáng kể; tình trạng chạy theo thị hiếu tầm thường, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc có chiều hướng phát triển. Lĩnh vực sáng tạo văn học nghệ thuật thiếu những tác phẩm nổi bật về chất lượng cũng như giá trị nghệ thuật; việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị tinh thần của các công trình văn hóa, tâm linh có những phát triển lệch lạc, biến tướng, khuynh hướng thương mại hóa khá phổ biến. Giáo dục - đào tạo chậm được đổi mới, nặng về “dạy chữ”, nhẹ về “dạy người”. Quản lý nhà nước về văn hóa trên nhiều lĩnh vực bị buông lỏng; các nguồn lực đầu tư cho văn hóa chưa được quan tâm phát huy; tiêu cực, tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội có chiều hướng gia tăng... Nhìn chung, văn hóa chưa thực sự trở thành mục tiêu và động lực của sự phát triển đất nước; chưa thâm nhập vào mọi lĩnh vực với tư cách là công cụ, phương tiện của đổi mới, sáng tạo và đặc biệt là chưa làm tốt chức năng hun đúc bản lĩnh, tâm hồn, trí tuệ của con người Việt Nam để làm nên sức mạnh tinh thần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) đã phát triển mục tiêu xây dựng “Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”4; đồng thời khẳng định “xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” gắn bó với vấn đề xây dựng con người và chỉ rõ mối quan hệ không tách rời giữa văn hóa với kinh tế, chính trị.

Để thực hiện tốt tinh thần đó, hơn bao giờ hết, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong Đảng và toàn xã hội, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa trong phát triển, mối liên hệ giữa văn hóa với chính trị và kinh tế; nắm vững nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam có nhân cách, lối sống đẹp. Trên cơ sở nhận thức xây dựng văn hóa cốt lõi là xây dựng con người, cần tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách cao đẹp. Là người Việt Nam, phải luôn tự hào mình là “con Lạc, cháu Hồng”, được sinh ra, lớn lên trên một đất nước giầu truyền thống văn hóa và cách mạng; có bổn phận, trách nhiệm, lương tâm, ý thức công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có lòng tự trọng, hướng tới chân – thiện – mỹ, thượng tôn pháp luật, phê phán cái xấu, cái ác, cái thấp hèn,…

Xây dựng văn hóa và con người Việt Nam là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đầu tư ngân sách tương xứng với vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển; chỉ đạo sử dụng hợp lý các nguồn tài chính, vật tư cho công tác văn hóa; triển khai kiên quyết các biện pháp chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực văn hóa cũng như kinh tế - xã hội; quản lý chặt chẽ các công trình văn hóa, không để xảy ra tình trạng thương mại hóa; chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong tiêu biểu, mẫu mực. Ngành Giáo dục – Đào tạo phải đi đầu trong sự nghiệp “trồng người”, chăm lo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, chú trọng giáo dục đạo đức, giáo dục công dân cho thế hệ trẻ, khắc phục sự tách rời giữa “dạy chữ” với “dạy người”. Các bậc cha mẹ lưu tâm xây dựng gia đình văn hóa, gia phong, nền nếp, trên kính, dưới nhường, vợ chồng thủy chung, cháu con hiếu thảo, đoàn kết, thương yêu, tránh ỷ vào nhà trường và xã hội. Các tổ chức, đoàn thể đề cao trách nhiệm vận động nhân dân hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ trong từng địa bàn dân cư; phát huy những nhân tố tích cực, nhân đạo, nhân văn, hướng thiện của các tôn giáo, cùng góp phần vào công cuộc đổi mới văn hóa đất nước.

Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng rộng mở, phải coi trọng việc thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa thành hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, bảo đảm phù hợp với thực tiễn đổi mới và các chuẩn mực quốc tế. Việc hoàn thiện, đổi mới các văn bản pháp luật và cơ chế, chính sách cần theo hướng tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng, phát triển thị trường văn hóa và công nghiệp văn hóa; nâng cao ý thức thực thi các quy định pháp luật về quyền và lợi ích trên lĩnh vực văn hóa. Mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi địa phương, đơn vị cần chỉ đạo xây dựng, ban hành những văn bản dưới luật phù hợp với lĩnh vực hoạt động, như: quy chế, quy định, nội quy, hương ước, cam kết,… lấy đó làm căn cứ để điều chỉnh ý thức, thái độ hành vi của mọi người. Để xây dựng văn hóa pháp luật, bên cạnh động viên nêu cao tính tự giác, cần tăng cường quản lý văn hóa bằng pháp luật; thực hiện có nền nếp công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm minh những hành vi “phản cảm”, thiếu văn hóa, vi phạm pháp luật; chủ động đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của các thế lực thù địch; tích cực phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa; bảo đảm vừa tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí giữ vững phương hướng chính trị, tư tưởng, vừa phát huy quyền tự do, dân chủ trong sáng tạo, sáng tác với ý thức chính trị, tính tự giác, trách nhiệm công dân cao nhất. Văn hóa không tách rời chính trị; vì vậy, phải chăm lo xây dựng văn hóa từ trong tổ chức đảng, bộ máy chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, trọng tâm là bồi dưỡng, hun đúc lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tình cảm, trách nhiệm, tinh thần “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,… đều phải phấn đấu thực sự “là người lãnh đạo, đồng thời là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, là “công bộc của dân”. Văn hóa lãnh đạo đòi hỏi cán bộ ở cương vị càng cao, trọng trách càng lớn, càng phải gương mẫu, tận tụy, tiêu biểu về nhân cách, tuyệt đối không lợi dụng chức, quyền để mưu lợi cá nhân; luôn trăn trở vì nước, vì dân.

Để việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam có hiệu quả cao, Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, tổ chức đảng cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ  văn hóa, nhất là cán bộ đầu ngành, cán bộ cơ sở vững mạnh; có trình độ, năng lực chuyên môn giỏi, tâm huyết với sự nghiệp văn hóa nghệ thuật, sự nghiệp trồng người; đồng thời, phải là những con người có nhân cách, bản lĩnh, ý thức công dân, ý thức chính trị tốt. Công tác giáo dục – đào tạo cán bộ, nhân viên trong các nhà trường văn hóa nghệ thuật cần được quan tâm nhiều hơn về đầu tư cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện dạy học, điều kiện làm việc cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý; điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho học viên, sinh viên. Cán bộ văn hóa cũng đồng thời là trí thức; vì vậy, cũng như đội ngũ trí thức hoạt động trên các lĩnh vực khác, bên cạnh yêu cầu mỗi người phải chủ động khắc phục khó khăn, hy sinh, cống hiến, đam mê vì sự nghiệp văn hóa nghệ thuật, rất cần nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền các cấp, tạo điều kiện về chế độ, chính sách, góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định cuộc sống, nhất là đối với những cán bộ, thầy cô giáo công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao. Ngành Văn hóa cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, đề xuất cơ chế tuyển chọn những tài năng văn hóa nghệ thuật trẻ vào đào tạo ở các trường văn hóa nghệ thuật và chế độ ưu đãi phù hợp với những nhân tài thực sự trong lĩnh vực hoạt động đặc biệt này.

 Sinh thời, Bác Hồ đã dạy: “Phải làm sao cho văn hóa thấm sâu vào tâm lý quốc dân”. Điều đó có nghĩa, văn hóa phải trở thành nhận thức, tình cảm, ý chí, động cơ hành động của mọi người trong xã hội. Văn hóa và con người phải là một; văn hóa cùng với chính trị, kinh tế cũng như các lĩnh vực khác phải đồng hành để có được “năng lực nội sinh”, “nền tảng tinh thần vững chắc” cho phát triển. Chỉ có như vậy, sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa mới thành hiện thực.

Thiếu tướng, TS Nguyễn Học Từ

Theo vnq.edu.vn
Các tin khác
Chuyên cung cấp, thiết kế, thi công cảnh quan sân vườn, chau composite, chậu composite, chậu cây kiểng, chau cay kieng, chậu cây cảnh, chau cay canh, cham soc san vuon, chăm sóc sân vườn, thiết kế cảnh quan, thiet ke canh quan, công ty cảnh quan, công ty thiết kế cảnh quan, cong ty canh quan, cong ty thiet ke canh quan, thi công sân vườn, thiet ke san vuon dep, thiết kế sân vườn đẹp, san vuon, thiết kế sân vườn, sân vườn đẹp, san vuon dep, thiet ke san vuon, sân vườn, vườn đẹp, vuon dep, tiểu cảnh sân vườn, thiet ke canh quan, thiết kế sân vườn biệt thự, sân vườn biệt thự, thiet ke san vuon biet thu, tieu canh san vuon, thi cong san vuon, thiet ke thi cong san vuon, thiết kế thi công sân vườn, san vuon biet thu, thiết kế hồ cá koi, hồ cá koi nhật bản, ho ca koi nhat ban, ho ca koi, hồ cá koi, ho ca koi dep, hồ cá koi đẹp, thiet ke ho ca koi, thi công hồ cá koi, thi cong ho ca koi, vuon treo, vườn treo, vườn treo tường, vườn trên tường, vườn thẳng đứng, vườn đứng, vuon thang dung, tường cây xanh, tường cây, trồng cây trên tường, vườn tường, vuon tuong, trong cay tren tuong, tường cây xanh, tuong cay xanh, thi công vườn đứng, thi cong vuon dung, thiết kế quán cafe sân vườn, thiet ke quan cafe san vuon, thiet ke cafe san vuon, thiet ke cafe san vuon dep uy tín, chất lượng, giá rẻ nhất tphcm.
Công ty làm bảng hiệu giá rẻ HCM. Xưởng lam bang hieu đẹp hcm. Công ty in standee giá rẻ hà nội hcm. Cong ty in viet nhat giá rẻ hcm. Công ty in việt nhật giá rẻ HCM Công ty in phú quốc giá rẻ HCM Công ty quảng cáo phú quốc giá rẻ HCM Công ty in hiflex giá rẻ HCM Bán thi công backdrop giá rẻ HCM Làm in backdrop giá rẻ HCM Cung cap cho thue backdrop giá rẻ HCM Xuong in backdrop giá rẻ HCM Xuong máy in hiflex giá rẻ HCM Xuong máy in pp giá rẻ HCM Xuong máy in decal giá rẻ HCM Xuong máy in bạt giá rẻ HCM Ban máy in kỹ thuật số giá rẻ HCM Cung Cap máy in khổ lớn giá rẻ HCM Xuong may in hiflex giá rẻ HCM Xuong may in pp giá rẻ HCM Xuong may in decal giá rẻ HCM Xuong may in bat giá rẻ HCM Xuong may in ky thuat so giá rẻ HCM Xuong may in kho lon giá rẻ HCM
Dịch vụ làm đẹp, spa lam dep chất lượng với ưu đãi thường xuyên
Bí quyết Chăm Sóc Da - Dưỡng Da hiệu quả tại nhà. Chia sẻ Cách cham soc da cải thiện làn da đơn giản từ các nguyên liệu tự nhiên, dễ tìm.
Cách điều trị mụn triệt để, dieu tri mun tận gốc công nghệ Blue Light tại trexanhspa.vn, đặc trị các loại mụn không để lại sẹo và vết thâm
Triệt lông vĩnh viễn với New Elight OPT tại trexanhspa.vn. Dịch vụ triet long vinh vien hiệu quả 100%, không đau, tiết kiệm 50% chi phí, bảo hành trọn đời
Tắm trắng toàn thân theo chuẩn Hàn Quốc, tam trang toan than mang lại hiệu quả trắng da đến 90%, giải pháp tắm trắng da an toàn mà tiết kiệm
Chuyên cung cấp các loại giày da bảo hộ lao động, khẩu trang 3m, thang dây thoát hiểm, khau trang 3m, thang day thoat hiem, mặt nạ chống độc, găng tay bảo hộ lao động, kinh bao ho lao dong, dây đai an toàn, gang tay bao ho, day dai an toan, găng tay bảo hộ, gang tay bao ho lao dong, mat na chong doc, kính bảo hộ lao động, quan ao cong nhan, khau trang hoat tinh, thiết bị phòng sạch, ủng bảo hộ lao động, nut tai chong on, day an toan, dây an toàn, khẩu trang hoạt tính, quần áo công nhân, đồng phục công nhân, ung bao ho lao dong, nút bịt tai chống ồn, nút tai chống ồn, dong phuc cong nhan, găng tay cao su, gang tay cao su, mu bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, thiet bi phong sach, nón bảo hộ lao động, bịt tai chống ồn, non bao ho lao dong, nut bit tai chong on, mat na phong doc, mặt nạ phòng độc, giày bảo hộ lao động, bit tai chong on, giay bao ho, giày bảo hộ, giay bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động, khau trang y te, ao bao ho lao dong, khẩu trang y tế, khau trang hoat tinh, máy sấy công nghiệp, may say cong nghiep, nut tai chong on, bịt tai chống ồn, nút tai chống ồn, bit tai chong on, tu say cong nghiep, máy sấy nông sản, may say nong san, tủ sấy công nghiệp, mặt nạ chống độc, mat na chong doc, dây đai an toàn, mat na phong doc, day an toan, mặt nạ phòng độc, day dai an toan, dây an toàn, giay bao ho, mu bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, khau trang 3m, bao tay bao ho lao dong, gang tay bao ho lao dong, gang tay lao dong, găng tay bảo hộ, găng tay bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ, găng tay bảo hộ lao động, tủ sấy thực phẩm, máy sấy rau quả, may say thuc pham, máy sấy cá khô, máy sấy cá khô, máy sấy trái cây, máy sấy trái cây, thiết bị sấy, sấy nông sản, tủ sấy công nghiệp, máy sấy hoa quả giá rẻ, điện trở công nghiệp, máy sấy khô hoa quả chất lượng, giá rẻ hàng đầu việt nam.
Dịch vụ vệ sinh cầu cống, đào hầm, rác thải, vệ sinh công nghiệp, nao vet ho ga, vet ho ga, vét hố ga, nạo vét hố ga, rut ham cau, rút hầm cầu, rut ham cau gia re, hut ham cau, hút hầm cầu, rut ham cau hcm, hút hầm cầu hcm,
Chuyên in ấn, thiết kế thi công quảng cáo, Cong ty in, dich vu in, in bang ron, in bang ron gia re, in decal, in decal gia re, in decal gia re hcm, in decal giay, in co phuon, treo bang ron gia re, treo bang ron, standee, in standee, in folder, in poster, in lich tet, in lich tet gia re, in bao thu, in bao thu gia re, in to roi, in to roi gia re, in to roi gia re hcm, in catalogue, in catalogue tphcm, in catalogue gia re, in ky thuat so, in ky thuat so gia re, in ky thuat so kho lon, lam bang hieu, thi cong bang hieu, lam ban hieu led, lam ban hieu alu, in card visit, in card visit hcm, in card visit gia re, in name card, in name card gia re, in danh thiep, in phieu thu, in phieu chi, in tem nhan, in tem nhan gia re, in tem nhan tphcm, ke standee, ke x, ke chu x, standee, in backdrop, in backdrop gia re, in hiflex, in hiflex gia re, in hiflex gia re hcm, in pp, in pp gia re, in pp gia re hcm, lam bang hieu, thi cong bang hieu, thi cong backdrop, in canvas, in vai silk, in brochure, in bao bi giay, in tui giay tại tphcm và các tỉnh lân cận.
thong cong nghet, thong cong nghet gia re, thông cống nghẹt, thông cống nghẹt giá rẻ, thong cong nghet quan 1, thong cong nghet quan 10, thong cong nghet quan 11, thong cong nghet quan 12, thong cong nghet quan 2, thong cong nghet quan 3, thong cong nghet quan 4, thong cong nghet quan 5, thong cong nghet quan 6, thong cong nghet quan 7, thong cong nghet quan 8, thong cong nghet quan 9, thong cong nghet quan binh thanh, thong cong nghet quan go vap, thong cong nghet quan phu nhuan, thong cong nghet quan tan binh, thong cong nghet quan tan phu, thong cong nghet quan thu duc, rut ham cau quan 1, rut ham cau quan 10, rut ham cau quan 11, rut ham cau quan 12, rut ham cau quan 2, rut ham cau quan 3, rut ham cau quan 4, rut ham cau quan 5, rut ham cau quan 6, rut ham cau quan 7, rut ham cau quan 8, rut ham cau quan 9, rut ham cau quan binh thanh, rut ham cau quan go vap, rut ham cau quan phu nhuan, rut ham cau quan tan binh, rut ham cau quan tan phu, rut ham cau quan thu duc chất lượng giá rẻ nhất, thi công nhanh gọn.
Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử giá rẻ, tham tu tu ha noi, tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, tham tu tai ha noi, tham tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, dich vu thue tham tu o ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội, dich vu tham tu ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tu ha noi, van phong tham tu uy tin ha noi, tham tu tu o ha noi, thám tử hà nội, văn phòng thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử tư tại hà nội, thue tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, tham tu tu gia re, công ty thám tử tại hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, van phong tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu gia re, văn phòng thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, van phong tham tu tai ha noi, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, cong ty tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, thám tử tư hà nội uy tín, van phong tham tu tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử, cong ty tham tu uy tin nhat, tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu thue tham tu, công ty thám tử tư, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu, công ty thám tử, thám tử tư, thám tử tư, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty dich vu tham tu, thue tham tu, cong ty tham tu uy tin, thue tham tu tu, cong ty tham tu tu, thuê thám tử tư, cong ty tham tu, dich vu tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu chuyen nghiep, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, thám tử tư chuyên nghiệp, công ty dịch vụ thám tử tư chất lượng, uy tín, bảo mật an toàn tuyệt đối.
balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai luôn là sản phẩm chất lượng, bảo hành 1 đổi 1.
Chuyên xây dựng, sửa chữa nhà ở tphcm, công ty hàng đầu tphcm về xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi gọi ngay chúng tôi khi có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà cấp 4, nhà trọ. dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau
Chuyen thi cong lap dat phong net, thanh ly phong net, bao tri phong net, cung cap linh kien phong net, ban ghe phong net, ghe phong net, ghe phong game, ban phong net, tu van lap dat phong net, lap dat phong net, chuyen lap dat phong net, lap dat phong net, thanh ly phong net uy tin gia re nhat tphcm
Chuyên thiết kế thi công hạ tầng xây dựng, chống thấm, sơn sửa nhà ở sửa cửa cuốn, sua cua cuon, sửa nhà, sua nha, sua nha gia re, sửa nhà giá rẻ, sua nha tron goi, sửa nhà trọn gói, sua chua nha, sửa chữa nhà, dich vu sua nha, sửa nhà cấp 4, sua nha cap 4, cải tạo nhà, cai tao nha, dịch vụ sửa chữa nhà, dich vu sua chua nha, sua nha chung cu, sửa nhà chung cư, sua chua nha tphcm, sửa chữa nhà tphcm, sua nha dep, sửa nhà đẹp, cải tạo nhà cũ, cai tao nha cu, sua chua nha dep, sửa chữa nhà trọn gói, sua chua nha gia re, sửa nhà chuyên nghiệp, sửa chữa nhà tphcm, dịch vụ sửa nhà tphcm, sua chua chung cu, sua nha gia re tphcm, dich vu sua chua nha tai tphcm, sua chua nha pho, sửa chữa nhà phố, sua chua nha hcm, dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói, sơn nhà, son nha, son nha dep, sơn nhà đẹp, dich vu son nha, dịch vụ sơn nhà, son tuong nha, dịch vụ sơn nhà giá rẻ, sơn sửa nhà, dịch vụ sơn nhà tphcm, làm mái tôn, thi công mái tôn, lam mai ton, chống thấm nhà xưởng, chong tham, chống thấm, chống thấm nhà, chong tham dot, chong tham nha ve sinh, chong tham nha, chong tham tuong, chong tham san thuong, chong dot mai ton, chống thấm nhà vệ sinh, chong tham dot, chống thấm tường, chong tham nha ve sinh, dịch vụ chống thấm, chống thấm trần nhà, dich vu chong tham, thi công chống thấm, cong ty chong tham uy tín giá rẻ chuyên nghiệp hcm.
thanh lý đồ cũ, thanh ly cong ty, thanh ly hang cu, thanh lý hàng cũ, thanh ly hang cu sai gon, thanh ly hang cu hcm, dich vu thanh ly, thanh ly may lanh, thu mua may lanh, thu mua may lanh cu, thu mua máy lạnh, thanh lý máy lạnh, thanh ly tu lanh, thanh ly tu dong, thanh ly tu mat, thanh ly may giat, thanh ly dien lanh, thu mua laptop cu, thu mua laptop cu hcm, thu mua iphone, thu mua ipad, thanh ly laptop, thanh ly laptop cu, thanh ly iphone, thanh ly ipad, thanh ly loa, thanh lý loa, thanh lý loa máy tính, thanh lý màn hình máy tính, thanh ly may tinh ban, thanh lý máy tính bàn, thanh ly phong net, Thanh lý bàn ghế, thanh ly ban ghe, thanh ly ban ghe cu, thanh lý bàn ghế cũ, thanh lý bàn ghế cũ hcm, thanh ly ban ghe go, thanh lý bàn ghế gỗ cũ, thanh ly ban ghe nha hang, thanh lý bàn ghế nhà hàng, thanh ly ban ghe phong khach, thanh lý bàn ghế phòng khách, thanh lý bàn ghế sofa, thanh ly ban ghe van phong, thanh lý bàn ghế văn phòng, thanh lý bàn ghế văn phòng cũ, thanh lý bàn làm việc, thanh lý bàn văn phòng, thanh lý bộ bàn ghế phòng khách, thanh ly ghe giam doc, thanh lý ghế gỗ, thanh lý ghế quán nét, thanh ly ghe salon, thanh lý sofa, thanh lý ghế văn phòng hcm, thanh ly van phong, thanh lý văn phòng, thanh lý văn phòng hcm, thanh ly ban ghe van phong, thanh lý bàn ghế văn phòng, thanh lý bàn ghế văn phòng cũ, thanh lý bàn văn phòng, thanh lý đồ văn phòng, thanh lý tủ văn phòng, thanh lý thiết bị văn phòng, thanh ly do dung van phong, thanh lý đồ dùng văn phòng, thanh lý máy tính văn phòng, thanh ly noi that van phong, thanh lý nội thất, thanh ly noi that, thanh lý đồ dùng gia đình, thanh ly do noi that, thanh lý đồ nội thất, thanh lý đồ nội thất gia đình, thanh lý đồ bếp, thanh ly do dung gia dinh, thanh ly do go noi that, thanh lý khách sạn, thanh ly khach san, thanh ly nha hang, thanh lý nhà hàng, thanh lý nhà hàng quán ăn, thanh ly nha hang quan an, thanh lý đồ dùng nhà hàng, thanh ly do dung nha hang, thanh lý đồ dùng quán cafe, thanh ly do dung quan café, thanh lý đồ bán cafe, thanh ly do ban café, thanh lý phòng karaoke, thanh ly phong karaoke, thanh lý quán ăn, thanh ly quan an, thanh lý quán bar, thanh ly quan bar, thanh ly quan cafe, thanh lý quán cafe, thanh lý quán karaoke, thanh ly quan karaoke, thanh ly quay bar, thanh lý quầy bar, thanh ly quay bar café, thanh lý quầy bar cafe, thanh lý shop thời trang, thanh ly shop thoi trang, thanh ly cua hang, thanh lý cửa hàng, thanh lý cửa hàng điện thoại, thanh ly cua hang dien thoai, thanh ly cua hang quan ao, thanh lý cửa hàng quần áo, thanh ly tu ban hang, thanh lý tủ bán hàng, thanh lý tủ cũ, thanh ly tu cu, thanh lý tủ bếp cũ, thanh ly tu bep cu, thanh ly tu kinh, thanh lý tủ kính, thanh ly tu quan ao cu, thanh lý tủ quần áo cũ, thanh lý ô tô, thanh ly o to, thanh lý ô tô cũ, thanh ly o to cu, thanh lý xe máy cũ, thanh ly xe may cu, thanh ly hang ton kho, thanh lý hàng tồn kho, thanh lý nhà xưởng, thanh ly nha xuong, thanh lý máy móc xưởng gỗ, thanh ly may moc xuong go, thanh ly may nen khi, thanh lý máy nén khí, thanh ly xuong co khi, thanh lý xưởng cơ khí, may lanh cu, máy lạnh cũ, ban may lanh cu, bán máy lạnh cũ, bao tri may lanh, bảo trì máy lạnh, ve sinh may lanh, vệ sinh máy lạnh, thu mua may lanh, thu mua may lanh cu, may lanh cu toshiba, may lanh cu panasonic, may lanh cu hitachi, may lanh cu lg, may lanh cu reetech, may lanh cu sharp, may lanh cu national, laptop cu sony vaio, laptop cu dell, laptop cu asus, laptop cu acer, laptop cu hp, laptop cu lenovo, laptop cu toshiba, macbook cu, thu mua may lanh cu, thu mua máy lạnh cũ, sua may lanh quan 1, sửa máy lạnh quận 1, sua may lanh quan 2, sửa máy lạnh quận 2, sua may lanh quan 3, sửa máy lạnh quận 3, sua may lanh quan 4, sửa máy lạnh quận 4, sua may lanh quan 5, sửa máy lạnh quận 5, sua may lanh quan 6, sửa máy lạnh quận 6, sua may lanh quan 7, sửa máy lạnh quận 7, sua may lanh quan 8, sửa máy lạnh quận 8, sua may lanh quan 9, sửa máy lạnh quận 9, sua may lanh quan 10, sửa máy lạnh quận 10, sua may lanh quan 11, sửa máy lạnh quận 11, sua may lanh quan 12, sửa máy lạnh quận 12, sửa máy lạnh quận thủ đức, sua may lanh quan thu duc, sửa máy lạnh quận bình thạnh, sua may lanh quan binh thanh, sửa máy lạnh quận tân bình, sua may lanh quan tan binh, sửa máy lạnh quận tân phú, sua may lanh quan tan phu, sửa máy lạnh quận phú nhuận, sua may lanh quan phu nhuan, sửa máy lạnh quận bình tân, sua may lanh quan binh tan, sửa máy lạnh quận hóc môn, sua may lanh, sua chua may lanh, sửa máy lạnh, sửa chữa máy lạnh, ve sinh may lanh, vệ sinh máy lạnh, bảo trì máy lạnh, bao tri may lanh, ve sinh may lanh quan 1, vệ sinh máy lạnh quận 1, ve sinh may lanh quan 2, vệ sinh máy lạnh quận 2, ve sinh may lanh quan 3, vệ sinh máy lạnh quận 3, ve sinh may lanh quan 4, vệ sinh máy lạnh quận 4, ve sinh may lanh quan 5, vệ sinh máy lạnh quận 5, ve sinh may lanh quan 6, vệ sinh máy lạnh quận 6, ve sinh may lanh quan 7, vệ sinh máy lạnh quận 7, ve sinh may lanh quan 8, vệ sinh máy lạnh quận 8, ve sinh may lanh quan 9, vệ sinh máy lạnh quận 9, ve sinh may lanh quan 10, vệ sinh máy lạnh quận 10, ve sinh may lanh quan 11, vệ sinh máy lạnh quận 11, ve sinh may lanh quan 12, vệ sinh máy lạnh quận 12, ve sinh may lanh quan thu duc, vệ sinh máy lạnh quận thủ đức, ve sinh may lanh quan binh thanh, vệ sinh máy lạnh quận bình thạnh, ve sinh may lanh quan tan binh, vệ sinh máy lạnh quận tân bình, ve sinh may lanh quan tan phu, vệ sinh máy lạnh quận tân phú, ve sinh may lanh quan phu nhuan, vệ sinh máy lạnh quận phú nhuận, ve sinh may lanh quan binh tan, vệ sinh máy lạnh quận bình tân, ve sinh may lanh quan hoc mon, vệ sinh máy lạnh quận hóc môn, dich vu may lanh, dịch vụ máy lạnh, ve sinh may lanh quan 1, vệ sinh máy lạnh quận 1, ve sinh may lanh quan 2, vệ sinh máy lạnh quận 2, ve sinh may lanh quan 3, vệ sinh máy lạnh quận 3, ve sinh may lanh quan 4, vệ sinh máy lạnh quận 4, ve sinh may lanh quan 5, vệ sinh máy lạnh quận 5, ve sinh may lanh quan 6, vệ sinh máy lạnh quận 6, ve sinh may lanh quan 7, vệ sinh máy lạnh quận 7, ve sinh may lanh quan 8, vệ sinh máy lạnh quận 8, ve sinh may lanh quan 9, vệ sinh máy lạnh quận 9, ve sinh may lanh quan 10, vệ sinh máy lạnh quận 10, ve sinh may lanh quan 11, vệ sinh máy lạnh quận 11, ve sinh may lanh quan 12, vệ sinh máy lạnh quận 12, ve sinh may lanh quan thu duc, vệ sinh máy lạnh quận thủ đức, ve sinh may lanh quan binh thanh, vệ sinh máy lạnh quận bình thạnh, ve sinh may lanh quan tan binh, vệ sinh máy lạnh quận tân bình, ve sinh may lanh quan tan phu, vệ sinh máy lạnh quận tân phú, ve sinh may lanh quan phu nhuan, vệ sinh máy lạnh quận phú nhuận, ve sinh may lanh quan binh tan, vệ sinh máy lạnh quận bình tân, ve sinh may lanh quan hoc mon, vệ sinh máy lạnh quận hóc môn
Chuyên thanh lý laptop, máy ảnh, iphone, ipad tại tphcm. Công ty hàng đầu tphcm về dịch vụ thu mua laptop cu, thu mua may anh, thu mua máy ảnh, thu mua may anh cu, thu mua máy ảnh cũ, mua máy ảnh cũ giá cao, thu mua iphone, thu mua ipad, thu mua iphone cũ giá cao, thu mua ipad cũ giá cao, thu mua may tinh bang, thu mua máy tính bảng, thu mua máy tính bảng cũ giá cao, thu mua may tinh bang cu gia cao, thu mua macbook, thu mua macbook cũ giá cao, thu mua macbook cu gia cao uy tín, đến tận nơi thu mua mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.
20/11
Thư viện ảnh
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN
Thăm dò ý kiến nâng cấp website Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch