Ngoài ra chúng ta cũng có thể tham khảo thêm những dự án, căn hộ cao cấp tại đây để có cái nhìn tổng quan về thị trường bất động sản tại Tp. HCM như dự án Luxgarden, dự án 790tr Bình Tân can ho Green Town, Dự án tiêu chuẩn Nhật Bản căn hộ Ascent Lakeside, Ngoài ra, bán thêm dat nen Long Hung City, Hay du an Long Hung City giá từ Chủ đầu tư. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp thêm dự án mới Can ho Opal Tower sắp công bố, cũng như dự án opal city. Nếu quan tâm dự án trung tâm Quận 3 thì tham khảo ngay Grand Central. Xem thêm Luxriverview Quan 7, Green Town, cũng như là căn hộ Ascent Lakeside, Du an Sky Symphony, Can ho gia tot Chuyen dich vuhut be phot, thong cong, nao vet ho ga, thong tac cau cong, nha ve sinh uy tin gia re. Quy khach ha noi can hut be phot tai thanh xuan, ho ga, ham cau vui long lien he chung toi ,thong tac ve sinh,
Tin tức - Sự kiện / Văn bản Ngành
Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030
Ngày đăng: 24/02/2014 Tải file đính kèm

B Ộ  V Ă N   H O Á , T H  Ể  T H A O  V À  D U  L Ị C H

_______________


Số: 4227/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________


Hà Nội, ngày  29 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch
giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030 (gọi tắt là Chiến lược) với các nội dung:

I. QUAN ĐIỂM

1. Phát triển khoa học và công nghệ phải thực sự trở thành động lực phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gắn liền với nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

2. Thực hiện đồng bộ 3 nhiệm vụ: đổi mới cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ; gắn nghiên cứu với ứng dụng, góp phần thực hiện các chiến lược và chính sách; giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

3. Tăng cường đầu tư từ nguồn ngân sách cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đi đôi với việc đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học và công nghệ. Ưu tiên cho những nhiệm vụ đột phá mang tính trọng tâm trong giai đoạn đến năm 2020.

4. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sáng tạo, sáng chế, phát minh khoa học và công nghệ gắn với nghiên cứu và đào tạo. Thúc đẩy việc tạo lợi ích về kinh tế từ kết quả nghiên cứu ứng dụng đi đôi với việc tăng cường quản lý và thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

5. Tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế bảo đảm độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, bình đẳng và cùng có lợi, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước, nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Phấn đấu đến năm 2020, hoạt động khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển văn hóa, thể thao và du lịch  gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước,  tạo điều kiện sáng tạo, sáng chế, phát minh và ứng dụng; gắn ứng dụng  khoa học và công nghệ với đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nhằm phục vụ các mục tiêu chung của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và các Chiến lược phát triển của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Các mục tiêu cụ thể

2.1. Hoàn thiện cơ bản hệ thống cơ chế chính sách về hoạt động khoa học và công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho các sáng tạo, sáng kiến, phát minh, các ứng dụng trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

2.2. Nâng cao năng lực của các tổ chức khoa học công nghệ hiện có, hình thành mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ đủ mạnh để triển khai thực hiện các đề tài, dự án cấp Nhà nước, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, tham gia hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

2.3. Phấn đấu giai đoạn từ 2013 đến năm 2020, đề xuất đưa vào thực hiện mỗi năm từ 2 đến 3 đề tài, dự án cấp Nhà nước, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ; số đề tài độc lập cấp Bộ tăng 20-25% so với năm 2012, trong đó 100% đề tài, dự án, chương trình có tác động tích cực trong thực tiễn, trong đó 50% là các nghiên cứu ứng dụng; có các công trình khoa học được công bố quốc tế và tăng số lượng sáng chế đăng ký bảo hộ.

2.4. Tăng mức đầu tư ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh xã hội hóa và huy động các nguồn vốn khác.

III. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÀNH VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1. Kiện toàn và củng cố hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động khoa học và công nghệ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1.1. Kiện toàn hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ

a) Tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo hướng thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước, không trùng chéo với hoạt động sự nghiệp trên cơ sở phân cấp và quy định rõ trách nhiệm; tăng cường sự chỉ đạo và điều phối của Bộ đối với Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao và các đơn vị trực thuộc Bộ trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Tùy theo điều kiện và nhu cầu, thành lập tại các trường đại học, các Viện nghiên cứu gắn liền với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực.

b) Tổ chức khoa học và công nghệ thuộc các Bộ, ngành, địa phương

Phối hợp các Bộ, ngành khác và địa phương (cấp Tỉnh) phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ liên quan đến các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch phục vụ mục tiêu Chiến lược khoa học và công nghệ quốc gia và các Chiến lược phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

1.2.  Về cơ chế quản lý, hoạt động khoa học và công nghệ

Hoàn thiện cơ chế tuyển chọn, đánh giá và nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ một cách thực chất, khách quan; phát huy đầy đủ vai trò của các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ các cấp.

Xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở đặt hàng của cơ quan quản lý nhà nước và đề xuất của các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý; chú trọng yêu cầu phải có sản phẩm và địa chỉ ứng dụng cụ thể.

Hướng dẫn doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu  trích tỷ lệ thích hợp kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ; tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ nguồn kinh phí nhà nước hoặc được hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm khoa học và công nghệ theo nhu cầu của doanh nghiệp, đơn vị.

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định của pháp luật.

Đổi mới phương thức triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng liên kết, phối hợp giữa các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Thành lập và đưa vào hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật.

2. Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ

2.1. Phát triển nguồn nhân lực

Quy hoạch và đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo hướng đồng bộ, cân đối trên từng lĩnh vực, chuyên ngành phù hợp mục tiêu Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến năm 2020” và Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch phục vụ cho nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Đổi mới cơ chế quản lý nhân lực khoa học và công nghệ nhằm giải phóng tiềm năng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, các nhà khoa học, kỹ thuật viên lành nghề; hình thành các tập thể khoa học và công nghệ mạnh, đủ sức giải quyết những nhiệm vụ khoa học và công nghệ mang tầm quốc gia do thực tiễn phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đặt ra.

Khuyến khích các cơ sở đào tạo, các Viện khoa học ngoài Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học cho một số tỉnh, thành phố, tạo nguồn nhân lực tại chỗ  và kết nối mạng lưới nghiên cứu trong ngành, giữa các cơ quan Trung ương với địa phương, giữa các địa phương với nhau.

2.2. Phát triển cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ

Xây dựng quy hoạch đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở vật chất kỹ thuật của các tổ chức khoa học công nghệ công lập thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật và góp phần tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đầu tư nâng cấp Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Viện Khoa học Thể dục thể thao và Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo của các cơ sở này.

Đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn di tích, trong đào tạo vận động viên thành tích cao tại các Trung tâm huấn luyện quốc gia.

Tăng cường trang thiết bị các phòng thí nghiệm, thử nghiệm để đáp ứng nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học và công nghệ.

3. Định hướng nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3.1. Lĩnh vực văn hóa, gia đình

a) Nghiên cứu khoa học

- Xây dựng các chương trình nghiên cứu mang tính lý luận, làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng ta về xây dựng con người Việt Nam, phát triển nền văn hóa Việt Nam theo định hướng về lý luận trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Nghiên cứu các vấn đề về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc gắn với phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.

- Nghiên cứu các vấn đề về chính sách và cơ chế quản lý nhằm thu hút đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

- Nghiên cứu về hoạt động, tổ chức và biện pháp để phát triển đời sống văn hóa cộng đồng.

- Nghiên cứu các vấn đề nhằm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nghệ thuật; nghiên cứu các vấn đề quản trị cho các tổ chức nghệ thuật.

- Nghiên cứu các vấn đề về giao lưu và hội nhập văn hóa nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa nghệ thuật và con người Việt Nam.

- Nghiên cứu về an ninh văn hoá trong điều kiện hiện nay.

- Nghiên cứu các yếu tố văn hóa trong gia đình nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình, gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hoá trong các khu dân cư; nghiên cứu các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử văn hóa trong gia đình; nghiên cứu các vấn đề gia đình đa văn hóa, có yếu tố nước ngoài.

- Nghiên cứu quản lý nhà nước về gia đình và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình.

b) Phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ

- Phát triển hệ thống dữ liệu thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa trong các lĩnh vực di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, thư viện.

- Ứng dụng công nghệ hệ thống GIS trong quản lý và khai thác thông tin về di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ số hóa trong công tác bảo tồn di sản văn hóa, văn học nghệ thuật, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, thư viện, văn hóa cơ sở, văn hóa các dân tộc thiểu số, bản quyền tác giả.

- Hoàn thiện hệ thống dữ liệu về gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình; quản lý nhà nước về gia đình và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình.

3.2. Lĩnh vực thể dục, thể thao

a)  Nghiên cứu khoa học

- Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển thể dục, thể thao cho mọi người nhằm nâng cao thể chất người Việt Nam.

- Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ để tuyển chọn và đào tạo tài năng thể thao; thực hiện giám định khoa học đối với công tác huấn luyện thể thao, đối với vận động viên năng khiếu thể thao trẻ và vận động viên trình độ cao, đặc biệt đối với vận động viên các môn thể thao trọng điểm quốc gia. Ứng dụng công nghệ số hóa để nghiên cứu kỹ thuật từng môn thể thao.

- Nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe đối với vận động viên thể thao thành tích cao, chú trọng đối với vận động viên trọng điểm quốc gia (phòng ngừa, điều trị chấn thương, dinh dưỡng và hồi phục, phòng, chống doping).

- Nghiên cứu phát triển kinh tế thể dục, thể thao trong đó chú trọng phát triển công nghiệp thể thao nhằm tăng cường nguồn vốn phát triển sự nghiệp của ngành, phát triển các doanh nghiệp trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Phát triển thể dục, thể thao giải trí gắn với các hoạt động văn hóa và du lịch.

- Đẩy mạnh hợp tác giao lưu quốc tế, thông tin truyền thông về khoa học công nghệ và y học thể thao.

- Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành thể dục, thể thao.

b) Phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ

- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, đào tạo huấn luyện vận động viên và những người tham gia hoạt động thể dục, thể thao.

- Ứng dụng công nghệ y sinh học hiện đại phục vụ công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên các môn thể thao thành tích cao, hồi phục chức năng, điều trị chấn thương trong tập luyện và thi đấu.

- Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật và ứng dụng công nghệ hiện đại trong các phòng thí nghiệm, trung tâm phòng, chống doping phục vụ công tác thể dục, thể thao đạt chuẩn quốc tế.

3.3.  Lĩnh vực du lịch

a) Nghiên cứu khoa học

- Nghiên cứu quản lý và khai thác có hiệu quả và trách nhiệm tài nguyên du lịch.

- Nghiên cứu triển khai các mô hình dự báo phát triển du lịch.

- Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí và phương pháp thống kê du lịch, đặc biệt nghiên cứu ứng dụng và triển khai trong thực tế mô hình “Tài khoản vệ tinh du lịch”.

- Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật đối với các lĩnh vực: quy hoạch; xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; phát triển các khu du lịch, điểm du lịch; phương tiện vận chuyển khách du lịch; tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch và hình thành cơ chế giám sát tiêu chuẩn chất lượng.
- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch quốc gia, đặc trưng theo vùng du lịch góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam và xây dựng thương hiệu du lịch.

- Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động phát triển du lịch và các giải pháp ứng phó (thích ứng và giảm thiểu).

- Nghiên cứu phát triển du lịch trong mối quan hệ với bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, chú trọng đối với di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, giá trị văn hóa truyền thống làng quê Việt và văn hóa các dân tộc ít người; phát triển du lịch trong mối quan hệ với phát triển thể thao: các loại hình du lịch thể thao mạo hiểm; gắn với các sự kiện thể thao; phát triển du lịch trong mối quan hệ với các khu bảo tồn thiên nhiên, các rừng quốc gia.

b) Phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ

- Hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin trong ngành du lịch đạt trình độ của khu vực và quốc tế.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, kinh doanh và xúc tiến quảng bá du lịch.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong điều tra, quản lý tài nguyên và môi trường du lịch; trong quy hoạch phát triển du lịch.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ “xanh” trong phát triển sản phẩm, xây dựng, vận hành các công trình dịch vụ và hoạt động bảo vệ môi trường du lịch.

4. Phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4.1. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phòng thử nghiệm

Phát triển hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo hướng hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. Ưu tiên xây dựng những tiêu chuẩn quốc gia cho các sản phẩm chủ lực, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm hàng hóa nhóm 2).

Xây dựng một số phòng, trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, ứng dụng khoa học và công nghệ trong ngành để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, dịch vụ phân tích các chỉ tiêu - định mức kinh tế kỹ thuật, chất lượng, an toàn của các sản phẩm để cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp và người sản xuất, phục vụ công tác quản lý và nghiên cứu khoa học, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tăng thu nhập cho tổ chức và cá nhân. Nâng cao năng lực một số phòng thử nghiệm ngành thành phòng kiểm chứng quốc gia và khu vực.

4.2. Thông tin khoa học và công nghệ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tăng cường đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa các cơ sở thông tin khoa học và công nghệ hiện có trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, từng bước đạt trình độ khu vực và quốc tế; khai thác có hiệu quả các nguồn thông tin khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.

Tăng cường phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, các mô hình ứng dụng thành công các tiến bộ kỹ thuật, quy trình công nghệ mới trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRỌNG ĐIỂM ƯU TIÊN THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2013-2020, TẦM NHÌN 2030

1. Về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ

1.1. Lĩnh vực văn hóa, gia đình

- Chương trình nghiên cứu cụ thể hóa những kết luận sau Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII.

- Chương trình nghiên cứu bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

- Chương trình nghiên cứu cụ thể hóa chủ trương văn hóa trong kinh tế, kinh tế trong văn hóa.

- Chương trình nghiên cứu bảo vệ và phát huy văn hoá biển đảo quốc gia.

- Đề án phát triển “Công nghiệp văn hoá” Việt Nam.

- Đề án ứng dụng một số công nghệ hiện đại trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

- Đề án xây dựng mô hình thiết chế văn hóa cơ sở cho các vùng miền (đô thị, đồng bằng, miền núi và hải đảo).

- Chương trình nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm kế thừa, phát huy các giá trị, đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam truyền thống; tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển, hạn chế những tác động tiêu cực trong xã hội hiện đại đối với gia đình Việt Nam.

- Đề án nhân rộng các mô hình tốt và tiếp tục xây dựng các mô hình mới về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

1.2. Lĩnh vực thể dục, thể thao

- Chương trình nghiên cứu quản lý và phát triển thể thao chuyên nghiệp đến năm 2030.

- Đề án tổng thể phát triển công nghiệp thể thao đến năm 2030.

1.3. Lĩnh vực du lịch

- Chương trình nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, chú trọng đối với các sản phẩm du lịch sinh thái và văn hóa theo các vùng du lịch.

- Chương trình nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo phát triển du lịch.

- Đề án nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường.

- Đề án nghiên cứu ứng dụng công nghệ "xanh" trong phát triển sản phẩm du lịch.

- Đề án xây dựng tiêu chí thống kê du lịch nội địa ở Việt Nam.

2. Về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

- Đề án xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo hướng hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực.

- Đề án xây dựng danh mục các tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm hàng hóa nhóm 2 ngành văn hoá, thể thao và du lịch trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

3. Về đầu tư cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ, khai thác tiềm lực khoa học và công nghệ thuộc quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Chương trình kiện toàn và tổ chức khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Dự án đầu tư phát triển cơ sở vật chất Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam xứng tầm các nước đứng đầu Châu Á.

- Chương trình đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các viện, học viện đầu ngành.

V. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU


1. Cơ chế, chính sách

- Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ hiện nay theo hướng hình thành cơ chế quản lý mới phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế và với đặc thù của hoạt động khoa học và công nghệ; tách biệt về quản lý giữa khu vực hành chính và khu vực sự nghiệp trong hệ thống khoa học và công nghệ để có cơ chế quản lý phù hợp với mỗi khu vực.

- Phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ, thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tại các cơ quan, đơn vị.

- Bên cạnh sự tham gia các nhà khoa học, doanh nghiệp, cần phải tăng cường vai trò các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chính sách, chương trình, dự án phát triển khoa học và công nghệ ở những lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Bộ.

- Cải tiến chế độ tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: nghiên cứu áp dụng cơ chế khoán thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ; cải tiến thủ tục thanh quyết toán tài chính theo hướng đơn giản hóa nhưng đảm bảo quản lý chặt chẽ sản phẩm đầu ra theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng một số chính sách cụ thể mang tính đặc thù của ngành văn hóa, thể thao và du lịch để tạo động lực cho các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, trọng dụng và tôn vinh các nhà khoa học đầu ngành, có trình độ và có nhiều công hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học và công nghệ.

- Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn viện trợ, đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, có chính sách khen thưởng và kỷ luật đối với việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại địa phương trong thực hiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành phù hợp với nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ, và trình độ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

2.  Phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ

- Xây dựng lộ trình từng bước hình thành thị trường lao động khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, phù hợp với xu thế và định hướng phát triển khoa học và công nghệ của đất nước trong bối cảnh hội nhập. Nâng cao trình độ ngoại ngữ, tăng cường kỹ năng làm việc theo nhóm, đẩy mạnh tính liên kết, cộng đồng trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học.

- Huy động tối đa và hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, nhất là khu vực kinh tế tư nhân và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tăng cường đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa các cơ sở thông tin khoa học và công nghệ hiện có trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, từng bước đạt trình độ khu vực và quốc tế.

- Thực hiện triển khai Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến năm 2020” và Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch 2011-2020.

3. Tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ

- Đa dạng hóa đối tác và hình thức hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, lựa chọn đối tác chiến lược, gắn kết giữa hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ với hợp tác quốc tế về phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Tranh thủ tối đa các kênh chuyển giao công nghệ hiện đại từ nước ngoài, đặc biệt là kênh đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

- Xây dựng một số chính sách cụ thể nhằm thu hút chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia người nước ngoài có trình độ cao trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đến Việt Nam tham gia nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn đối với những vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của các ngành.

- Hỗ trợ và tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ trong hợp tác quốc tế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:
a) Tổ chức phổ biến, hướng dẫn và xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược; kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược và định kỳ hàng năm báo cáo Bộ trưởng; tổ chức sơ kết việc thực hiện Chiến lược trong toàn quốc vào đầu năm 2020 và tổng kết vào đầu năm 2031.

b) Hàng năm, hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch, các nguồn lực tổ chức  triển khai các chương trình, đề án, dự án đảm bảo thực hiện được các mục tiêu đặt ra của chiến lược.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án đạt mục tiêu đề ra trong Chiến lược; trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định thực hiện đổi mới về tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành.

3. Vụ Đào tạo phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến năm 2020” về các nội dung liên quan phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.

4. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

a) Căn cứ định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của Chiến lược đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

b) Huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thực hiện nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án khoa học và công nghệ.

c) Ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào trong hoạt động của đơn vị mình.

5. Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm, căn cứ định hướng phát triển khoa học và công nghệ trong Chiến lược này xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tại địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ  (để báo cáo);
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, KHCNMT, BT

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Tuấn Anh
Các tin khác
Chuyên cung cấp, thiết kế, thi công cảnh quan sân vườn, chau composite, chậu composite, chậu cây kiểng, chau cay kieng, chậu cây cảnh, chau cay canh, cham soc san vuon, chăm sóc sân vườn, thiết kế cảnh quan, thiet ke canh quan, công ty cảnh quan, công ty thiết kế cảnh quan, cong ty canh quan, cong ty thiet ke canh quan, thi công sân vườn, thiet ke san vuon dep, thiết kế sân vườn đẹp, san vuon, thiết kế sân vườn, sân vườn đẹp, san vuon dep, thiet ke san vuon, sân vườn, vườn đẹp, vuon dep, tiểu cảnh sân vườn, thiet ke canh quan, thiết kế sân vườn biệt thự, sân vườn biệt thự, thiet ke san vuon biet thu, tieu canh san vuon, thi cong san vuon, thiet ke thi cong san vuon, thiết kế thi công sân vườn, san vuon biet thu, thiết kế hồ cá koi, hồ cá koi nhật bản, ho ca koi nhat ban, ho ca koi, hồ cá koi, ho ca koi dep, hồ cá koi đẹp, thiet ke ho ca koi, thi công hồ cá koi, thi cong ho ca koi, vuon treo, vườn treo, vườn treo tường, vườn trên tường, vườn thẳng đứng, vườn đứng, vuon thang dung, tường cây xanh, tường cây, trồng cây trên tường, vườn tường, vuon tuong, trong cay tren tuong, tường cây xanh, tuong cay xanh, thi công vườn đứng, thi cong vuon dung, thiết kế quán cafe sân vườn, thiet ke quan cafe san vuon, thiet ke cafe san vuon, thiet ke cafe san vuon dep uy tín, chất lượng, giá rẻ nhất tphcm.
Công ty làm bảng hiệu giá rẻ HCM. Xưởng lam bang hieu đẹp hcm. Công ty in standee giá rẻ hà nội hcm. Cong ty in viet nhat giá rẻ hcm. Công ty in việt nhật giá rẻ HCM Công ty in phú quốc giá rẻ HCM Công ty quảng cáo phú quốc giá rẻ HCM Công ty in hiflex giá rẻ HCM Bán thi công backdrop giá rẻ HCM Làm in backdrop giá rẻ HCM Cung cap cho thue backdrop giá rẻ HCM Xuong in backdrop giá rẻ HCM Xuong máy in hiflex giá rẻ HCM Xuong máy in pp giá rẻ HCM Xuong máy in decal giá rẻ HCM Xuong máy in bạt giá rẻ HCM Ban máy in kỹ thuật số giá rẻ HCM Cung Cap máy in khổ lớn giá rẻ HCM Xuong may in hiflex giá rẻ HCM Xuong may in pp giá rẻ HCM Xuong may in decal giá rẻ HCM Xuong may in bat giá rẻ HCM Xuong may in ky thuat so giá rẻ HCM Xuong may in kho lon giá rẻ HCM
Dịch vụ làm đẹp, spa lam dep chất lượng với ưu đãi thường xuyên
Bí quyết Chăm Sóc Da - Dưỡng Da hiệu quả tại nhà. Chia sẻ Cách cham soc da cải thiện làn da đơn giản từ các nguyên liệu tự nhiên, dễ tìm.
Cách điều trị mụn triệt để, dieu tri mun tận gốc công nghệ Blue Light tại trexanhspa.vn, đặc trị các loại mụn không để lại sẹo và vết thâm
Triệt lông vĩnh viễn với New Elight OPT tại trexanhspa.vn. Dịch vụ triet long vinh vien hiệu quả 100%, không đau, tiết kiệm 50% chi phí, bảo hành trọn đời
Tắm trắng toàn thân theo chuẩn Hàn Quốc, tam trang toan than mang lại hiệu quả trắng da đến 90%, giải pháp tắm trắng da an toàn mà tiết kiệm
Chuyên cung cấp các loại giày da bảo hộ lao động, khẩu trang 3m, thang dây thoát hiểm, khau trang 3m, thang day thoat hiem, mặt nạ chống độc, găng tay bảo hộ lao động, kinh bao ho lao dong, dây đai an toàn, gang tay bao ho, day dai an toan, găng tay bảo hộ, gang tay bao ho lao dong, mat na chong doc, kính bảo hộ lao động, quan ao cong nhan, khau trang hoat tinh, thiết bị phòng sạch, ủng bảo hộ lao động, nut tai chong on, day an toan, dây an toàn, khẩu trang hoạt tính, quần áo công nhân, đồng phục công nhân, ung bao ho lao dong, nút bịt tai chống ồn, nút tai chống ồn, dong phuc cong nhan, găng tay cao su, gang tay cao su, mu bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, thiet bi phong sach, nón bảo hộ lao động, bịt tai chống ồn, non bao ho lao dong, nut bit tai chong on, mat na phong doc, mặt nạ phòng độc, giày bảo hộ lao động, bit tai chong on, giay bao ho, giày bảo hộ, giay bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động, khau trang y te, ao bao ho lao dong, khẩu trang y tế, khau trang hoat tinh, máy sấy công nghiệp, may say cong nghiep, nut tai chong on, bịt tai chống ồn, nút tai chống ồn, bit tai chong on, tu say cong nghiep, máy sấy nông sản, may say nong san, tủ sấy công nghiệp, mặt nạ chống độc, mat na chong doc, dây đai an toàn, mat na phong doc, day an toan, mặt nạ phòng độc, day dai an toan, dây an toàn, giay bao ho, mu bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, khau trang 3m, bao tay bao ho lao dong, gang tay bao ho lao dong, gang tay lao dong, găng tay bảo hộ, găng tay bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ, găng tay bảo hộ lao động, tủ sấy thực phẩm, máy sấy rau quả, may say thuc pham, máy sấy cá khô, máy sấy cá khô, máy sấy trái cây, máy sấy trái cây, thiết bị sấy, sấy nông sản, tủ sấy công nghiệp, máy sấy hoa quả giá rẻ, điện trở công nghiệp, máy sấy khô hoa quả chất lượng, giá rẻ hàng đầu việt nam.
Dịch vụ vệ sinh cầu cống, đào hầm, rác thải, vệ sinh công nghiệp, nao vet ho ga, vet ho ga, vét hố ga, nạo vét hố ga, rut ham cau, rút hầm cầu, rut ham cau gia re, hut ham cau, hút hầm cầu, rut ham cau hcm, hút hầm cầu hcm,
Chuyên in ấn, thiết kế thi công quảng cáo, Cong ty in, dich vu in, in bang ron, in bang ron gia re, in decal, in decal gia re, in decal gia re hcm, in decal giay, in co phuon, treo bang ron gia re, treo bang ron, standee, in standee, in folder, in poster, in lich tet, in lich tet gia re, in bao thu, in bao thu gia re, in to roi, in to roi gia re, in to roi gia re hcm, in catalogue, in catalogue tphcm, in catalogue gia re, in ky thuat so, in ky thuat so gia re, in ky thuat so kho lon, lam bang hieu, thi cong bang hieu, lam ban hieu led, lam ban hieu alu, in card visit, in card visit hcm, in card visit gia re, in name card, in name card gia re, in danh thiep, in phieu thu, in phieu chi, in tem nhan, in tem nhan gia re, in tem nhan tphcm, ke standee, ke x, ke chu x, standee, in backdrop, in backdrop gia re, in hiflex, in hiflex gia re, in hiflex gia re hcm, in pp, in pp gia re, in pp gia re hcm, lam bang hieu, thi cong bang hieu, thi cong backdrop, in canvas, in vai silk, in brochure, in bao bi giay, in tui giay tại tphcm và các tỉnh lân cận.
thong cong nghet, thong cong nghet gia re, thông cống nghẹt, thông cống nghẹt giá rẻ, thong cong nghet quan 1, thong cong nghet quan 10, thong cong nghet quan 11, thong cong nghet quan 12, thong cong nghet quan 2, thong cong nghet quan 3, thong cong nghet quan 4, thong cong nghet quan 5, thong cong nghet quan 6, thong cong nghet quan 7, thong cong nghet quan 8, thong cong nghet quan 9, thong cong nghet quan binh thanh, thong cong nghet quan go vap, thong cong nghet quan phu nhuan, thong cong nghet quan tan binh, thong cong nghet quan tan phu, thong cong nghet quan thu duc, rut ham cau quan 1, rut ham cau quan 10, rut ham cau quan 11, rut ham cau quan 12, rut ham cau quan 2, rut ham cau quan 3, rut ham cau quan 4, rut ham cau quan 5, rut ham cau quan 6, rut ham cau quan 7, rut ham cau quan 8, rut ham cau quan 9, rut ham cau quan binh thanh, rut ham cau quan go vap, rut ham cau quan phu nhuan, rut ham cau quan tan binh, rut ham cau quan tan phu, rut ham cau quan thu duc chất lượng giá rẻ nhất, thi công nhanh gọn.
Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử giá rẻ, tham tu tu ha noi, tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, tham tu tai ha noi, tham tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, dich vu thue tham tu o ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội, dich vu tham tu ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tu ha noi, van phong tham tu uy tin ha noi, tham tu tu o ha noi, thám tử hà nội, văn phòng thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử tư tại hà nội, thue tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, tham tu tu gia re, công ty thám tử tại hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, van phong tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu gia re, văn phòng thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, van phong tham tu tai ha noi, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, cong ty tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, thám tử tư hà nội uy tín, van phong tham tu tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử, cong ty tham tu uy tin nhat, tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu thue tham tu, công ty thám tử tư, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu, công ty thám tử, thám tử tư, thám tử tư, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty dich vu tham tu, thue tham tu, cong ty tham tu uy tin, thue tham tu tu, cong ty tham tu tu, thuê thám tử tư, cong ty tham tu, dich vu tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu chuyen nghiep, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, thám tử tư chuyên nghiệp, công ty dịch vụ thám tử tư chất lượng, uy tín, bảo mật an toàn tuyệt đối.
balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai luôn là sản phẩm chất lượng, bảo hành 1 đổi 1.
Chuyên xây dựng, sửa chữa nhà ở tphcm, công ty hàng đầu tphcm về xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi gọi ngay chúng tôi khi có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà cấp 4, nhà trọ. dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau
Chuyen thi cong lap dat phong net, thanh ly phong net, bao tri phong net, cung cap linh kien phong net, ban ghe phong net, ghe phong net, ghe phong game, ban phong net, tu van lap dat phong net, lap dat phong net, chuyen lap dat phong net, lap dat phong net, thanh ly phong net uy tin gia re nhat tphcm
Chuyên thiết kế thi công hạ tầng xây dựng, chống thấm, sơn sửa nhà ở sửa cửa cuốn, sua cua cuon, sửa nhà, sua nha, sua nha gia re, sửa nhà giá rẻ, sua nha tron goi, sửa nhà trọn gói, sua chua nha, sửa chữa nhà, dich vu sua nha, sửa nhà cấp 4, sua nha cap 4, cải tạo nhà, cai tao nha, dịch vụ sửa chữa nhà, dich vu sua chua nha, sua nha chung cu, sửa nhà chung cư, sua chua nha tphcm, sửa chữa nhà tphcm, sua nha dep, sửa nhà đẹp, cải tạo nhà cũ, cai tao nha cu, sua chua nha dep, sửa chữa nhà trọn gói, sua chua nha gia re, sửa nhà chuyên nghiệp, sửa chữa nhà tphcm, dịch vụ sửa nhà tphcm, sua chua chung cu, sua nha gia re tphcm, dich vu sua chua nha tai tphcm, sua chua nha pho, sửa chữa nhà phố, sua chua nha hcm, dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói, sơn nhà, son nha, son nha dep, sơn nhà đẹp, dich vu son nha, dịch vụ sơn nhà, son tuong nha, dịch vụ sơn nhà giá rẻ, sơn sửa nhà, dịch vụ sơn nhà tphcm, làm mái tôn, thi công mái tôn, lam mai ton, chống thấm nhà xưởng, chong tham, chống thấm, chống thấm nhà, chong tham dot, chong tham nha ve sinh, chong tham nha, chong tham tuong, chong tham san thuong, chong dot mai ton, chống thấm nhà vệ sinh, chong tham dot, chống thấm tường, chong tham nha ve sinh, dịch vụ chống thấm, chống thấm trần nhà, dich vu chong tham, thi công chống thấm, cong ty chong tham uy tín giá rẻ chuyên nghiệp hcm.
thanh lý đồ cũ, thanh ly cong ty, thanh ly hang cu, thanh lý hàng cũ, thanh ly hang cu sai gon, thanh ly hang cu hcm, dich vu thanh ly, thanh ly may lanh, thu mua may lanh, thu mua may lanh cu, thu mua máy lạnh, thanh lý máy lạnh, thanh ly tu lanh, thanh ly tu dong, thanh ly tu mat, thanh ly may giat, thanh ly dien lanh, thu mua laptop cu, thu mua laptop cu hcm, thu mua iphone, thu mua ipad, thanh ly laptop, thanh ly laptop cu, thanh ly iphone, thanh ly ipad, thanh ly loa, thanh lý loa, thanh lý loa máy tính, thanh lý màn hình máy tính, thanh ly may tinh ban, thanh lý máy tính bàn, thanh ly phong net, Thanh lý bàn ghế, thanh ly ban ghe, thanh ly ban ghe cu, thanh lý bàn ghế cũ, thanh lý bàn ghế cũ hcm, thanh ly ban ghe go, thanh lý bàn ghế gỗ cũ, thanh ly ban ghe nha hang, thanh lý bàn ghế nhà hàng, thanh ly ban ghe phong khach, thanh lý bàn ghế phòng khách, thanh lý bàn ghế sofa, thanh ly ban ghe van phong, thanh lý bàn ghế văn phòng, thanh lý bàn ghế văn phòng cũ, thanh lý bàn làm việc, thanh lý bàn văn phòng, thanh lý bộ bàn ghế phòng khách, thanh ly ghe giam doc, thanh lý ghế gỗ, thanh lý ghế quán nét, thanh ly ghe salon, thanh lý sofa, thanh lý ghế văn phòng hcm, thanh ly van phong, thanh lý văn phòng, thanh lý văn phòng hcm, thanh ly ban ghe van phong, thanh lý bàn ghế văn phòng, thanh lý bàn ghế văn phòng cũ, thanh lý bàn văn phòng, thanh lý đồ văn phòng, thanh lý tủ văn phòng, thanh lý thiết bị văn phòng, thanh ly do dung van phong, thanh lý đồ dùng văn phòng, thanh lý máy tính văn phòng, thanh ly noi that van phong, thanh lý nội thất, thanh ly noi that, thanh lý đồ dùng gia đình, thanh ly do noi that, thanh lý đồ nội thất, thanh lý đồ nội thất gia đình, thanh lý đồ bếp, thanh ly do dung gia dinh, thanh ly do go noi that, thanh lý khách sạn, thanh ly khach san, thanh ly nha hang, thanh lý nhà hàng, thanh lý nhà hàng quán ăn, thanh ly nha hang quan an, thanh lý đồ dùng nhà hàng, thanh ly do dung nha hang, thanh lý đồ dùng quán cafe, thanh ly do dung quan café, thanh lý đồ bán cafe, thanh ly do ban café, thanh lý phòng karaoke, thanh ly phong karaoke, thanh lý quán ăn, thanh ly quan an, thanh lý quán bar, thanh ly quan bar, thanh ly quan cafe, thanh lý quán cafe, thanh lý quán karaoke, thanh ly quan karaoke, thanh ly quay bar, thanh lý quầy bar, thanh ly quay bar café, thanh lý quầy bar cafe, thanh lý shop thời trang, thanh ly shop thoi trang, thanh ly cua hang, thanh lý cửa hàng, thanh lý cửa hàng điện thoại, thanh ly cua hang dien thoai, thanh ly cua hang quan ao, thanh lý cửa hàng quần áo, thanh ly tu ban hang, thanh lý tủ bán hàng, thanh lý tủ cũ, thanh ly tu cu, thanh lý tủ bếp cũ, thanh ly tu bep cu, thanh ly tu kinh, thanh lý tủ kính, thanh ly tu quan ao cu, thanh lý tủ quần áo cũ, thanh lý ô tô, thanh ly o to, thanh lý ô tô cũ, thanh ly o to cu, thanh lý xe máy cũ, thanh ly xe may cu, thanh ly hang ton kho, thanh lý hàng tồn kho, thanh lý nhà xưởng, thanh ly nha xuong, thanh lý máy móc xưởng gỗ, thanh ly may moc xuong go, thanh ly may nen khi, thanh lý máy nén khí, thanh ly xuong co khi, thanh lý xưởng cơ khí, may lanh cu, máy lạnh cũ, ban may lanh cu, bán máy lạnh cũ, bao tri may lanh, bảo trì máy lạnh, ve sinh may lanh, vệ sinh máy lạnh, thu mua may lanh, thu mua may lanh cu, may lanh cu toshiba, may lanh cu panasonic, may lanh cu hitachi, may lanh cu lg, may lanh cu reetech, may lanh cu sharp, may lanh cu national, laptop cu sony vaio, laptop cu dell, laptop cu asus, laptop cu acer, laptop cu hp, laptop cu lenovo, laptop cu toshiba, macbook cu, thu mua may lanh cu, thu mua máy lạnh cũ, sua may lanh quan 1, sửa máy lạnh quận 1, sua may lanh quan 2, sửa máy lạnh quận 2, sua may lanh quan 3, sửa máy lạnh quận 3, sua may lanh quan 4, sửa máy lạnh quận 4, sua may lanh quan 5, sửa máy lạnh quận 5, sua may lanh quan 6, sửa máy lạnh quận 6, sua may lanh quan 7, sửa máy lạnh quận 7, sua may lanh quan 8, sửa máy lạnh quận 8, sua may lanh quan 9, sửa máy lạnh quận 9, sua may lanh quan 10, sửa máy lạnh quận 10, sua may lanh quan 11, sửa máy lạnh quận 11, sua may lanh quan 12, sửa máy lạnh quận 12, sửa máy lạnh quận thủ đức, sua may lanh quan thu duc, sửa máy lạnh quận bình thạnh, sua may lanh quan binh thanh, sửa máy lạnh quận tân bình, sua may lanh quan tan binh, sửa máy lạnh quận tân phú, sua may lanh quan tan phu, sửa máy lạnh quận phú nhuận, sua may lanh quan phu nhuan, sửa máy lạnh quận bình tân, sua may lanh quan binh tan, sửa máy lạnh quận hóc môn, sua may lanh, sua chua may lanh, sửa máy lạnh, sửa chữa máy lạnh, ve sinh may lanh, vệ sinh máy lạnh, bảo trì máy lạnh, bao tri may lanh, ve sinh may lanh quan 1, vệ sinh máy lạnh quận 1, ve sinh may lanh quan 2, vệ sinh máy lạnh quận 2, ve sinh may lanh quan 3, vệ sinh máy lạnh quận 3, ve sinh may lanh quan 4, vệ sinh máy lạnh quận 4, ve sinh may lanh quan 5, vệ sinh máy lạnh quận 5, ve sinh may lanh quan 6, vệ sinh máy lạnh quận 6, ve sinh may lanh quan 7, vệ sinh máy lạnh quận 7, ve sinh may lanh quan 8, vệ sinh máy lạnh quận 8, ve sinh may lanh quan 9, vệ sinh máy lạnh quận 9, ve sinh may lanh quan 10, vệ sinh máy lạnh quận 10, ve sinh may lanh quan 11, vệ sinh máy lạnh quận 11, ve sinh may lanh quan 12, vệ sinh máy lạnh quận 12, ve sinh may lanh quan thu duc, vệ sinh máy lạnh quận thủ đức, ve sinh may lanh quan binh thanh, vệ sinh máy lạnh quận bình thạnh, ve sinh may lanh quan tan binh, vệ sinh máy lạnh quận tân bình, ve sinh may lanh quan tan phu, vệ sinh máy lạnh quận tân phú, ve sinh may lanh quan phu nhuan, vệ sinh máy lạnh quận phú nhuận, ve sinh may lanh quan binh tan, vệ sinh máy lạnh quận bình tân, ve sinh may lanh quan hoc mon, vệ sinh máy lạnh quận hóc môn, dich vu may lanh, dịch vụ máy lạnh, ve sinh may lanh quan 1, vệ sinh máy lạnh quận 1, ve sinh may lanh quan 2, vệ sinh máy lạnh quận 2, ve sinh may lanh quan 3, vệ sinh máy lạnh quận 3, ve sinh may lanh quan 4, vệ sinh máy lạnh quận 4, ve sinh may lanh quan 5, vệ sinh máy lạnh quận 5, ve sinh may lanh quan 6, vệ sinh máy lạnh quận 6, ve sinh may lanh quan 7, vệ sinh máy lạnh quận 7, ve sinh may lanh quan 8, vệ sinh máy lạnh quận 8, ve sinh may lanh quan 9, vệ sinh máy lạnh quận 9, ve sinh may lanh quan 10, vệ sinh máy lạnh quận 10, ve sinh may lanh quan 11, vệ sinh máy lạnh quận 11, ve sinh may lanh quan 12, vệ sinh máy lạnh quận 12, ve sinh may lanh quan thu duc, vệ sinh máy lạnh quận thủ đức, ve sinh may lanh quan binh thanh, vệ sinh máy lạnh quận bình thạnh, ve sinh may lanh quan tan binh, vệ sinh máy lạnh quận tân bình, ve sinh may lanh quan tan phu, vệ sinh máy lạnh quận tân phú, ve sinh may lanh quan phu nhuan, vệ sinh máy lạnh quận phú nhuận, ve sinh may lanh quan binh tan, vệ sinh máy lạnh quận bình tân, ve sinh may lanh quan hoc mon, vệ sinh máy lạnh quận hóc môn
Chuyên thanh lý laptop, máy ảnh, iphone, ipad tại tphcm. Công ty hàng đầu tphcm về dịch vụ thu mua laptop cu, thu mua may anh, thu mua máy ảnh, thu mua may anh cu, thu mua máy ảnh cũ, mua máy ảnh cũ giá cao, thu mua iphone, thu mua ipad, thu mua iphone cũ giá cao, thu mua ipad cũ giá cao, thu mua may tinh bang, thu mua máy tính bảng, thu mua máy tính bảng cũ giá cao, thu mua may tinh bang cu gia cao, thu mua macbook, thu mua macbook cũ giá cao, thu mua macbook cu gia cao uy tín, đến tận nơi thu mua mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.
20/11
Thư viện ảnh
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN
Thăm dò ý kiến nâng cấp website Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch