Thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025: Thống nhất để lan tỏa

05/05/2022 | 9:39

Đến năm 2025 đạt 70% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Tập trung tuyên truyền vào các dịp: Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới…

 Lễ phát động triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình của tỉnh Thái Bình Ảnh: NGUYỄN SƠN

Đó là những nội dung quan trọng của Quyết định số 979/QĐ-BVHTTDL do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025.

Lồng ghép trong các hoạt động

Kế hoạch nêu rõ, cần xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025 đạt 70% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025; Góp phần thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.

Yêu cầu của Kế hoạch đó là cần bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trong việc triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025. Các hoạt động được tổ chức với hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo được sự lan tỏa, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo gia đình, cộng đồng, xã hội. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trong Kế hoạch cũng nêu ra những nội dung cụ thể như xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn kỹ năng triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình. Vụ Pháp chế nghiên cứu hướng dẫn lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong các hoạt động tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các địa phương. Vụ Văn hóa dân tộc tham mưu, triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Bộ VHTTDL và UBDT, lồng ghép hoạt động triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình dân tộc thiểu số nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại các địa phương. Cục Văn hóa cơ sở lồng ghép nội dung triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong chỉ đạo, hướng dẫn địa phương xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Các đơn vị có liên quan căn cứ

 chức năng, nhiệm vụ chủ động lồng ghép nội dung triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào hoạt động nghiệp vụ của đơn vị. Các địa phương ban hành văn bản triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình phù hợp với tình hình thực tế; hướng dẫn nghiệp vụ triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại địa phương. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, cổ động trực quan, không gian mạng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, thông qua các cuộc thi, hội thi, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ và các hình thức mới thu hút sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân, các gia đình, thành viên trong gia đình. Tập trung tuyên truyền vào các dịp kỷ niệm: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20.3); Ngày Gia đình Việt Nam (28.6); Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6); Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (tháng 11).

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Đặc biệt, Kế hoạch tập trung vào nội dung truyền thông cho Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Theo đó, Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tài liệu truyền thông và tổ chức các hoạt động tuyên truyền nội dung và tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác phù hợp. Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với các cơ quan truyền thông lồng ghép nội dung tuyên truyền triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch”; Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động tích cực thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Báo Văn Hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan báo chí của ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung và tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình thông qua các bài viết chuyên đề, phóng sự, bản tin phù hợp; phản ánh kịp thời các tấm gương điển hình, các khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Kế hoạch cũng hướng dẫn tổ chức phát động đăng ký và đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Vụ Gia đình xây dựng Bộ công cụ bao gồm các mẫu phiếu triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Các địa phương trực tiếp tổ chức và chỉ đạo cơ quan cấp huyện, cấp xã tổ chức việc đăng ký, đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, các gia đình tiêu biểu, gương điển hình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh, chị, em đoàn kết thương yêu nhau. 

 Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tài liệu truyền thông và tổ chức các hoạt động tuyên truyền nội dung và tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác phù hợp.

Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với các cơ quan truyền thông lồng ghép nội dung tuyên truyền triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch”; Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

Theo baovanhoa.vn

http://baovanhoa.vn/gia-%C4%91inh/artmid/424/articleid/52425/thuc-hien-bo-tieu-chi-ung-xu-trong-gia-dinh-den-nam1602025160thong-nhat-de-lan-toa

Bài viết liên quan

Triển khai Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức , lối sống trong gia đình đến năm 2030. Kế hoạch được xây dựng nhằm triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 theo Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19.1.2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm

Lựa chọn giới tính thai nhi trước sinh: Khởi nguồn của bất bình đẳng giới

Lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới sẽ dẫn đến mất cân bằng giới tính khi sinh, dẫn đến tình trạng “thừa nam thiếu nữ” trong tương lai, làm biến đổi chỉ số nhân khẩu học và cụ thể là tăng áp lực kết hôn sớm đối với phụ nữ.

Xem thêm

Bảo vệ phụ nữ và các em gái: Hãy cùng lên tiếng

Bất cứ ai cũng có thể trở thành “soái ca, soái tỷ xe bus”, không phải là nhờ một vẻ ngoài đẹp mà là nhờ những hành động đẹp, bắt đầu từ việc lên tiếng tố giác khi chứng kiến các hành động quấy rối, mất an toàn và hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ và các em gái…

Xem thêm

Giáo dục làm cha mẹ để nuôi dạy con tốt

Việc tạo dựng giá trị gia đình bền vững trong thời đại mới cần đến vai trò chủ động và thông thái không hề nhỏ từ phía các bậc phụ huynh trong việc nuôi dưỡng con cái trưởng thành. Cha mẹ vì thế cũng cần phải học để định hướng tốt hơn trong cuộc hành trình không ít gian nan này.

Xem thêm

Những phụ nữ phòng, chống ô nhiễm môi trường

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành, Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) trao giải Cuộc thi sáng tác thông điệp truyền thông về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai trước bối cảnh Covid-19, nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới năm 2022.

Xem thêm