THÔNG BÁO: Tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2014

01/04/2014 | 9:07

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH    TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ   VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Số: 78/TB-CBQL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2014     […]

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ

 

VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 78/TB-CBQL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
      Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2014

 

 

 

 

  THÔNG BÁO

 

Tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
chương trình chuyên viên chính năm 2014
Kính gửi: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thực hiện Quyết định số 218/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2014, Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2014, cụ thể như sau:
1. Thời gian tổ chức: 06 tuần (chia thành 03 đợt học) cụ thể như sau:
Đợt học thứ 1: từ 06/5/2014 đến ngày 16/5/2014
Đợt học thứ 2: từ 02/6/2014 đến ngày 11/6/2014
Đợt học thứ 3: từ 04/8/2014 đến ngày 25/8/2014
– Khai giảng lớp học: 8h00 ngày 06 tháng 5 năm 2014.
– Bế giảng lớp học: (dự kiến) ngày 16/9/2014.
2. Địa điểm tổ chức lớp: Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch – Khu Văn hoá nghệ thuật Mai Dịch – Đường Hồ Tùng Mậu – Cầu Giấy – Hà Nội.
3. Đối tượng tham gia:
– Chuyên viên chính và tương đương chưa tham gia khoá bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính.
– Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương có hệ số lương từ 3.33 trở lên.
4. Kinh phí:
-Kinh phí tổ chức lớp học trích từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp năm 2014.
– Kinh phí tài liệu học tập và học tập thực tế do cá nhân hoặc cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học cấp.
Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch thông báo và đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xem xét nhu cầu và cử cán bộ tham gia khoá học đúng thành phần, đối tượng và thời gian quy định.
Đăng ký học viên tham dự khoá học gửi về Trường trước ngày 18/4/2014 theo địa chỉ: Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch – Khu Văn hoá nghệ thuật Mai Dịch – Đường Hồ Tùng Mậu – Cầu Giấy – Hà Nội. Điên thoại liên hệ: 04.37640103 – 0989.059087 – Fax: 04.37640394.
Mẫu đăng ký:
TT
Họ và tên
Năm sinh
Đơn vị
công tác
Mã ngạch/bậc lương
Điện thoại
liên hệ
Mã ngạch
Hệ số lương
Trân trọng!
 

 

 

 

Nơi nhận:

 

– Như trên;
– Lưu: VT, XP60.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký và đóng dấu)
 
 
 
Trần Minh Chính

 

Bài viết liên quan

THÔNG BÁO: Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022.

Xem thêm

THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2022

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022.

Xem thêm

THÔNG BÁO: Tổ chức các lớp bồi dưỡng khai giảng tháng 12 năm 2021

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng khai giảng tháng 12 năm 2021.

Xem thêm

Hồ sơ đăng ký tham gia học các lớp ĐTBD tại Trường

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo hồ sơ đăng ký các lớp ĐTBD của Nhà trường.

Xem thêm