Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ

12/03/2022 | 15:18

Ngay sau năm đầu tiên tập trung cho công tác phát hiện các “điểm nghẽn” để hoàn thiện thể chế, năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định chủ đề công tác đó là “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ”. Việc chọn hai chủ đề này cho thấy ngành VHTTDL đã thấm nhuần sâu sắc những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ - Ảnh 1.

Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của văn hóa phải ngang hàng với kinh tế và chính trị, xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Những quan điểm này một lần nữa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11/2021.

Tại Hội nghị này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc cần phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa: Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo các giá trị văn hóa mới. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa…

Quán triệt tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII về văn hóa và chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, trong năm 2022, Bộ VHTTDL đã xác định xây dựng môi trường văn hóa cơ sở khi chọn đây là chủ đề đầu tiên và quan trọng của năm công tác. Trong đó, Bộ xác định xây dựng môi trường văn hóa bắt nguồn từ cơ sở, gia đình, làng thôn ấp bản, cơ quan đơn vị doanh nghiệp để làm sao tạo được sự đồng bộ để xây dựng được môi trường văn hóa thực sự văn minh hiện đại, phong phú đa dạng.

Có thể thấy rằng, văn hóa là lĩnh vực rất rộng và không thể thấy được hiệu quả trong ngắn hạn. Vì vậy, để thực hiện thành công những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII, Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030, Bộ đã xác định chọn từ những việc làm thiết thực nhất, sát với thực tiễn nhất và gần dân nhất.

Trong chuyến công tác mới đây tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trực tiếp đến khảo sát các thiết chế văn hóa, thăm các nghệ nhân của làng tranh Dân gian Đông Hồ, nghệ nhân dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Ông tâm sự với các nghệ nhân: “mục đích của đoàn công tác là được khảo sát, tiếp cận thực tiễn, “nhìn tận mắt, sờ tận tay” để đổi mới cách tiếp cận, cách làm, chuyển từ tư duy làm văn hóa sang quản lý văn hóa, phát hiện các “điểm nghẽn” để xây dựng cơ chế chính sách bám sát thực tiễn”. Đây cũng chính là những “chất liệu quý” để ngành Văn hóa thực hiện các Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030 cũng như Chương trình mục tiêu về chấn hưng văn hóa mà Đảng, Nhà nước đang giao cho Bộ.

Việc tạo chuyển biến từ cơ sở, từ những gì thực tiễn và sát với nhân dân nhất cũng chính là sự thấm nhuần bài học “Lấy dân làm gốc” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh khi đúc rút qua thực tiễn. Người dạy cán bộ: “Quan tâm đến đời sống của quần chúng thì quần chúng sẽ theo ta, ta được lòng dân thì ta không sợ gì cả, nếu không được lòng dân thì ta không thể làm tốt công tác”. Người chủ trương: “Cách làm là dựa vào Lực lượng của dân, Tinh thần của dân, để gây Hạnh phúc cho dân”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trong chuyến công tác tại tỉnh Bắc Ninh

Để thực hiện tốt những mục tiêu đã đề ra cụ thể, bên cạnh với chuyển biến tư duy từ làm văn hóa sang quản lý về văn hóa, Bộ cũng xác định tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, phẩm chất, trình độ, năng lực ngang tầm để biến những chỉ tiêu, kế hoạch, nội dung, giải pháp được xác định trở thành hiện thực sinh động.

Chọn chủ đề về công tác cán bộ không chỉ cho thấy Bộ VHTTDL coi đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng mà còn thể hiện sự quán triệt sâu sắc những tinh thần mà Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII đã đề ra về công tác cán bộ. Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XII, trên cơ sở quán triệt, thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ. Theo đó, Đảng xác định công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”.

Trong bài viết mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng tiếp tục nhấn mạnh: Công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là một trong những phương hướng đã được Đại hội Đảng khóa XIII xác định.

Ngày 14/3/2022 tới đây, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động chủ đề năm công tác 2022 “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ”.

Việc chọn quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm nơi tổ chức Lễ phát động cho thấy quyết tâm, quan điểm xuyên suốt mà ngành VHTTDL đã thực hiện trong những năm qua và thời gian tới. Đây cũng như lời khẳng định của Ngành VHTTDL sẽ tiếp tục học tập làm theo lời Bác, tiếp tục đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội mà Bác và Đảng ta đã lựa chọn để xây dựng nền văn hóa của chúng ta tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Với việc chọn “đúng và trúng” chủ đề công tác của năm, cùng với việc quán triệt sâu sắc những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII về văn hóa và công tác cán bộ, tiếp nối phương châm “Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến” mà Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã đề ra, kỳ vọng rằng, ngành VHTTDL sẽ hoàn thành các mục tiêu, lộ trình đã đề ra, từng bước khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước đã dành cho toàn ngành./.

Theo bvhttdl.gov.vn

https://bvhttdl.gov.vn/quan-triet-sau-sac-quan-diem-cua-chu-tich-ho-chi-minh-trong-xay-dung-moi-truong-van-hoa-co-so-va-cong-tac-can-bo-20220310135340772.htm

Bài viết liên quan

Học và làm theo lời Bác dạy về công tác tuyên truyền

Bác dạy: Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Phải dạy lý luận, công tác, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Chúng ta phải đánh thắng địch về mặt tuyên truyền cũng như bộ đội ta đã đánh thắng địch về mặt quân sự.

Xem thêm

Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ tự giác, thường xuyên của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, là nhân tố quan trọng góp phần vào thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, việc rèn luyện đạo đức cách mạng theo chỉ dẫn của Người và tinh thần Đại hội XIII của Đảng chính là góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng viên, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem thêm

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh” trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên

Tại Lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Tầm vóc vĩ đại của Đảng được Người khái quát đã trở thành nét đẹp văn hóa – văn hóa Đảng. Xây dựng văn hóa Đảng nhằm giáo dục, bồi dưỡng, khích lệ tinh thần phấn đấu cao của mọi đảng viên; đồng thời, nhằm đập tan mọi âm mưu xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem thêm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập quốc tế: Những giá trị bền vững soi sáng sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Trong kho tàng di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, tư tưởng của Người về hội nhập quốc tế là một bộ phận hết sức quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với cách mạng Việt Nam. Đây là cơ sở, nền tảng, là kim chỉ nam cho các hoạt động đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta trong các giai đoạn cách mạng, nhất là trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay.

Xem thêm

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”(1), để giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”(2). Thực hiện lời dạy của Người, Đảng ta luôn chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đó là “một việc hết sức quan trọng và rất cần thiết”(3).

Xem thêm