CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ THÔNG TIN, THƯ VIỆN

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-BVHTTDL, ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-BVHTTDL ngày 8 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sắp xếp, tổ chức lại các phòng, khoa, tổ chức trực thuộc và sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;

Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin, Thư viện có chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 479/QĐ-CBQL ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch như sau:

Điều 1. Chức năng

Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin, Thư viện có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ, môi trường, hợp tác quốc tế; lưu giữ, quản lý thông tin, tư liệu, các ấn phẩm (sách, báo, tạp chí…); tổ chức khai thác, sử dụng, phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động khác có liên quan của Nhà trường.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, công nghệ, môi trường, hợp tác quốc tế, thông tin, thư viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham mưu thành lập Hội đồng Khoa học, Hội đồng Thẩm định bài giảng.

3. Quản lý, theo dõi, tổ chức thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ, môi trường và thẩm định bài giảng.

4. Tổ chức xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được giao.

5. Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học theo kế hoạch được giao.

6. Duy trì, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và tổ chức thực hiện các công việc có liên quan.

7. Thu thập, bổ sung, phát triển nguồn thông tin, tư liệu, tài liệu đáp ứng nhu cầu về thông tin phục vụ  giảng dạy, học tập, nghiên cứu cho công chức, viên chức, người lao động và học viên của Nhà trường.

8. Tổ chức xử  lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tư liệu, tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thông tin; xây dựng, quản lý các cơ sở dữ liệu, các bộ sưu tập; khai thác nguồn thông tin, tư liệu, tài liệu và các dịch vụ Thông tin, Thư viện.

9. Tổ chức quản lý, khai thác và duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử (Website) của Nhà trường.

10. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động thông tin, thư viện.

11. Liên kết, hợp tác với các trung tâm thông tin, thư viện, tổ chức dịch vụ cung cấp thông tin, tư liệu theo quy định.

12. Thực hiện công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và chương trình, kế hoạch của Bộ, Trường.

13. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động và tài sản được giao.

14. Đảm bảo chế độ báo cáo theo quy định của Nhà trường. Thực hiện các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.