STT

TÊN PHÒNG BAN LÃNH ĐẠO CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

 Phòng Hành chính, Tổng hợp Vương Hùng Tĩnh Trưởng phòng 024.3764.8984
Đoàn Thị Toan Phó trưởng phòng

Kế toán trưởng

024. 3764.5560

2

 Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng Ngô Xuân Phương Trưởng phòng 024.3764.0103
Nguyễn Văn Nam Phó Trưởng phòng 024.3764.0103

3

Phòng QLKH, Hợp tác quốc tế và Thông tin, Thư viện Phạm Thu Hà Trưởng phòng 024. 37.630.092
Hà Thị Bích Huyền Phó Trưởng phòng 024. 37.921.489

4

Khoa Lý luận cơ bản và Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Phạm T. Như Quỳnh  Trưởng Khoa  024. 37.640.107
Nguyễn Tuấn  Phó Trưởng Khoa

5

Trung tâm Tin học, ngoại ngữ và Liên kết đào tạo, bồi dưỡng  Lê T. Thanh Huyền  Giám đốc  024. 37.630.693
Nguyễn Thị Nga Phó Giám đốc 024. 37.630.690

6

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch  Nguyễn Hữu Đạt  Giám đốc  028. 38.201.435