STT TÊN PHÒNG BAN LÃNH ĐẠO CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1  Phòng Hành chính, Tổng hợp Vương Hùng Tĩnh Trưởng phòng 024.3764.8984
Đoàn Thị Toan Phó Trưởng phòng

Kế toán trưởng

024. 3764.5560
Ma Kiều Ly Phó Trưởng phòng 024. 37920283
2  Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng Ngô Xuân Phương Trưởng phòng 024.3764.0103
Nguyễn Văn Nam Phó Trưởng phòng 024.3764.0103
3 Phòng QLKH, Hợp tác quốc tế và Thông tin, Thư viện Phạm Thu Hà Trưởng phòng 024. 37.630.092
Hà Thị Bích Huyền Phó Trưởng phòng 024. 37.921.489
4 Khoa Lý luận cơ bản và Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Phạm T. Như Quỳnh  Trưởng Khoa  024. 37.640.107
Nguyễn Tuấn  Phó Trưởng Khoa
5 Trung tâm Tin học, ngoại ngữ và Liên kết đào tạo, bồi dưỡng  Lê T. Thanh Huyền  Giám đốc  024. 37.630.693
Nguyễn Thị Nga Phó Giám đốc 024. 37.630.690
6 Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch  Nguyễn Văn Diệp  Phó Giám đốc  028. 38.201.435