CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-BVHTTDL, ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ;

Phòng Hành chính, Tổng hợp có chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 23/QĐ-CBQL ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch như sau :

Chức năng

Phòng Hành chính, Tổng hợp có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, bộ máy; tổng hợp, hành chính, quản trị, thi đua, khen thưởng; công tác tài chính, kế toán theo đúng quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý công chức, viên chức và người lao động của Trường.

2. Thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động của Trường.

3. Thực hiện các quy trình, thủ tục quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, tiếp nhận, điều động, miễn nhiệm công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng và theo quy định pháp luật.

4. Quản lý, lưu trữ hồ sơ công chức, viên chức và người lao động, hồ sơ nội vụ theo quy định.

5. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Trường.

6. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

7. Thực hiện các thủ tục và trình cấp có thẩm quyền về cử công chức, viên chức, người lao động đi học, đi công tác trong và ngoài nước.

8. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm của Trường, trình Hiệu trưởng và giám sát, đôn đốc tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Công tác Hành chính:

a) Đầu mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương.

b) Xây dựng các nội quy, quy chế, quy định chung của Trường trình Hiệu trưởng ban hành.

c) Theo dõi, tổng hợp và đôn đốc các Phòng chức năng, các Khoa và đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch công tác chung của Trường.

d) Theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp công tác Thi đua Khen thưởng.

đ) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; quản lý, sử dụng con dấu của Trường theo quy định của Pháp luật.

e) Quản lý việc cấp bằng, chứng chỉ, chứng nhận các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

f) Quản lý việc sử dụng văn phòng phẩm, in và nhân bản tài liệu phục vụ công tác chung của Nhà trường.

g) Soạn thảo văn bản, dự thảo các báo cáo, chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác sơ kết, tổng kết, triển khai kế hoạch công tác năm của Nhà trường.

h) Triển khai thực hiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp.

Công tác Tài chính, Kế toán

a) Xây dựng kế hoạch tài chính tháng, quý, năm trình Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Thu thập, xử lý và tổng hợp tình hình sử dụng tài chính, tình hình thu, chi hoạt động sự nghiệp và các nguồn kinh phí khác của Trường theo quy định hiện hành của nhà nước.

c) Thực hiện kiểm tra, giám sát, tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý tài chính, kế toán và các hợp đồng kinh tế theo quy định hiện hành của nhà nước.

d) Quản lý tài chính, kế toán theo trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III.

e) Quản lý tài sản, thực hiện công tác kiểm kê, thanh lý tài sản, kiểm tra, giám sát việc mua sắm trang thiết bị; quản lý, bảo quản, lưu giữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

f) Soạn thảo, sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

Công tác Quản trị

a) Quản lý, sử dụng nhà cửa, đất đai và cơ sở vật chất khác theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ các hoạt động của Trường.

c) Quản lý và sử dụng xe ôtô theo chế độ quy định.

d) Thực hiện công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.

đ) Quản lý, vận hành, điều phối, bảo dưỡng, sửa chữa đột xuất và định kỳ cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị.

9. Theo dõi công tác Dân quân tự vệ.

10. Thực hiện công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và chương trình, kế hoạch của Bộ, Trường.

11. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động và tài sản được giao.

12. Đảm bảo chế độ báo cáo theo quy định của Nhà trường. Thực hiện các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.