CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ;

Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng có chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 24/QĐ-CBQL ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch như sau:

Điều 1. Chức năng

Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch được phê duyệt.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn  

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi d­ưỡng và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi đ­ược phê duyệt.

2. Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi d­ưỡng trong và ngoài nước cho cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch về:

a) Kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trước khi bổ nhiệm;

b) Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức; Kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên ngành cho lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, cấp vụ và tương đương;

c) Kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp;

d) Đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm.

3. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kinh nghiệm hội nhập quốc tế, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước và quản lý chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại (Đề án Tùy viên văn hóa.)

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa ph­ương tổ chức các lớp đào tạo, bồi d­ưỡng theo kế hoạch được phê duyệt.

5. Điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đề xuất phương thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đặc thù của Ngành.

6. Tham gia nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình, giáo trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng theo kế hoạch được phê duyệt.

7. Phối hợp với các Phòng chức năng quản lý, cấp bằng, chứng chỉ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được giao hoặc được ủy quyền cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

8. Thực hiện công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và chương trình, kế hoạch của Bộ, Trường.

9. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động và tài sản được giao.

10. Đảm bảo chế độ báo cáo theo quy định của Nhà trường. Thực hiện các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.