PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP:                   024.37648.984

PHÒNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG:                       0989.059.087

TRUNG TÂM THNN VÀ LIÊN KẾT ĐTBD:           0969.636.988

PHÒNG QLKH, HTQT VÀ TTTV:                         024.37630.092

TRUNG TÂM PHÍA NAM:                                     090.892.4745

KHOA LLCB VÀ QLVHTTDL:                               024.37640.107