CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-BVHTTDL, ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ;

 Khoa Lý luận cơ bản và quản lý văn hóa, thể thao và du lịch có chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 26/QĐ-CBQL ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch như sau:

 Điều 1. Chức năng

 Khoa Lý luận cơ bản và quản lý văn hóa, thể thao và du lịch có chức năng giảng dạy; nghiên cứu khoa học; biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực Lý luận cơ bản, quản lý Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học, chuyên đề lý luận cơ bản, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và quản lý Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch.

2. Biên soạn giáo án, bài giảng môn học, chuyên đề thuộc lĩnh vực quản lý Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch. Tham gia biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu khi được Hiệu trưởng giao.

3. Bố trí giảng viên, cộng tác viên tổ chức giảng dạy, ra đề, chấm bài, theo kế hoạch được phê duyệt.

4. Xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của Khoa; tham gia nghiên cứu khoa học của Trường;

5. Tham gia điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu và đề xuất phương thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đặc thù của ngành.

6. Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên.

7. Thực hiện công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và chương trình, kế hoạch của Bộ, Trường.

8. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao.

9. Đảm bảo chế độ báo cáo theo quy định của Nhà trường. Thực hiện các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.