KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SAU HAI NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 – CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Nhân kỷ niệm 65 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

02/02/2013 | 2:07

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SAU HAI NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 – CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Nhân kỷ niệm 65 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc  TS. LÊ ANH THƠ   Cách đây […]

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SAU HAI NĂM THỰC HIỆN

CHỈ THỊ 03 – CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Nhân kỷ niệm 65 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

 TS. LÊ ANH THƠ

 

Cách đây 65 năm, đứng trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn của đất nước, chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng cho kháng chiến và kiến quốc. Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc với tư tưởng “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, người thi đua chính là người yêu nước nhất”.

Theo tư tưởng đó của Người, ngày 03 tháng 6 năm 1998, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW “Về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới”. Chỉ thị khẳng định:“Chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, những thành quả to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ái quốc trên phạm vi cả nước”; Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, coi “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”.

Ngày 21 tháng 5 năm 2004, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua; các phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, phải có nội dung mục tiêu cụ thể và thiết thực.

Ngày mùng 7 tháng 11 năm 2006, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW mở cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước. Ngày mùng 4 tháng 3 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg lấy ngày 11/6 hàng năm là ngày truyền thống thi đua yêu nước.

Ngày 14 tháng 5 năm 2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị.

Ngày 16 tháng 01 năm 2012, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nêu rõ quyết tâm chính trị của toàn Đảng kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên; khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong công tác cán bộ và trong việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Nghị quyết đề ra 04 nhóm giải pháp trong đó nhóm giải pháp thứ tư chính là việc tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên mà trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, trong 02 năm qua, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiêm túc triển khai trong toàn Đảng bộ và đạt được những kết quả chủ yếu như sau:

  1. Ngay từ quý hai năm 2011, Đảng ủy Bộ đã phổ biến, quán triệt và học tập các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy Khối để triển khai Chỉ thị tới các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ: tháng 9 năm 2011, ban hành Kế hoạch số 16-KH/ĐU chỉ đạo các cấp ủy xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai các nội dung quy định trong Chỉ thị. Kết quả 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng được học tập 3 tác phẩm của Bác Hồ(Đường cách mệnh, Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh)đồng thời triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.
  2. Từ quý một năm 2012, Đảng ủy Bộ đã ban hành khung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời hướng dẫn các cấp ủy xây dựng chuẩn mực đạo đức chi tiết phù hợp với từng cơ quan đơn vị trong Bộ. Đến nay đã có 44/75 tổ chức Đảng ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên. Có thể nêu một vài dẫn chứng về cách xây dựng chuẩn mực đạo đức ngắn gọn và dễ hiểu như“Gương mẫu, tận tụy, chính xác, kịp thời”(Chi bộ Phòng Tổng hợp thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ); “Đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, tuân thủ kỷ cương, thực hành tiết kiệm” (Chi bộ Hành chính thuộc Đảng bộ Nhà hát Tuồng Việt Nam); “Trung thành, tận tụy, chuyên nghiệp, gương mẫu, hướng về cơ sở” (Chi bộ Chuyên trách); “Tiết kiệm, giản dị, chống lãng phí, tận tụy trong công việc, hiệu quả trong công tác, thương yêu mọi người” (Chi bộ Thư viện)…
  3. Từ quý ba năm 2012, đã tổ chức mời báo cáo viên của Hội đồng Lý luận Trung ương nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức Hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” và Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ.Tại hội thi này,Đảng ủy Bộ đã chọn 10/48 bài dự thi để thuyết trình rồi trao thưởng cho 5 bài xuất sắc của các đơn vị: Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Đảng bộ Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Chi bộ Báo Văn hoá và Chi bộ Tạp chí Du lịch (Đảng bộ Tổng cục Du lịch). Tháng 3 năm 2013 tại Hội thi thuyết trình do Đảng ủy Khối tổ chức, bài của đồng chí Nguyễn Thị Tường Khanh thuộc Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc Gia đại diện cho Đảng bộ dự thi và đã đạt giải.
  4. Trong 2 năm qua, hầu hết các cơ quan đơn vị, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ đã nghiêm túc triển khai Kế hoạch số 16-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ, trong đó phải kể đến các cơ quan báo chí, các đơn vị nghệ thuật, các văn nghệ sỹ đã tích cực tuyên truyền cổ động, sáng tác biểu diễn nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị trong việc cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện Chỉ thị; đồng thời đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị tại 53/75 tổ chức đảng trực thuộc về cả 8 nội dung quy định như: việc học tập các chuyên đề, việc xây dựng chuẩn mực, việc đăng ký làm theo, việc phổ biến tuyên truyền, việc tự kiểm tra giám sát tại sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Tháng 5 năm 2013, Đảng ủy bộ đã tiến hành sơ kết và biểu dương khen thưởng đối với 19 tập thể và 63 cá nhân tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Chỉ thị.
  5. Tuy vậy,sau 2 năm triển khai Chỉ thị, Đảng bộ còn có những hạn chế tồn tại như: một số cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa nhận thức được đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng có tính chiến lược, lâu dài của Chỉ thị số 03, do vậy còn dành ít thời gian, công sức trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện một cách thực chất; một số cấp ủy còn chậm xây dựng kế hoạch triển khai; hầu hết các cấp ủy xây dựng chuẩn mực quá dài, khó nhớ và ôm đồm cả những vấn đề về Luật Công chức và những quy định, nội quy đã có sẵn của cơ quan, đơn vị; nhiều chi bộ chưa đưa việc triển khai Chỉ thị thành nội dung chính để thảo luận, góp ý và kiểm tra giám sát việc đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của từng đảng viên trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém để xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, trong thời gian tới các cấp ủy trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cần tập trung chỉ đạo giải quyết tốt những công việc trọng tâm, cụ thể như sau:

  1. Tập trung vào nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau; đối với mình phải không tự cao, tự đại, luôn học tập cầu tiến bộ; đối với người phải luôn khiêm tốn, đoàn kết, chân thành; đối với việc phải tận tâm, tận lực, làm cho kỳ được”.
  2. Phải gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết TW4-NQ/TW và các quy định khác của Trung ương như: Quy định những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên và quy định của Đảng ủy Khối lấy năm 2013 là “Năm chất lượng chi bộ”.
  3. Tiếp tục rà soát để xây dựng lại các chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị; nên viết thành khẩu hiệu để nơi trang trọng tại cơ quan, đơn vị để tuyên truyền giáo dục thường xuyên. Phải coi việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao chất lượng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.
  4. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên tạo ra ý thức tự giác, tự tu dưỡng rèn luyện và phải đổi mới lề lối, tác phong làm việc, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW đi vào chiều sâu, thực chất, không hình thức. Mỗi đảng viên nhất thiết phải có bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi buổi sinh hoạt chi bộ đều phải có nhiệm vụ kiểm tra giám sát việc thực hiện.
  5. Phải gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW với việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2013 của Bộ với chủ đề“Đổi mới quản lý, siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình”;tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn kết với việc thực hiện chương trình “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới,” nhằm phát huy vai trò là các phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, tác động tích cực đến việc xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa và sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước./.

L.A.T

Bài viết liên quan

Tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số 

Văn hóa là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước hào hùng, hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh dân tộc Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Đóng góp một phần không nhỏ trong đó là những thành tựu do đồng bào các dân tộc thiểu số góp sức. Chính vì vậy những năm qua Lai Châu luôn đặc biệt quan tâm tới công tác tôn vinh cũng như phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Xem thêm

Xây dựng bản văn hóa gắn với quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch

Đó là cách làm không mới nhưng đã thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy, bản sắc văn hóa các dân tộc; đẩy lùi hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội ra khỏi đời sống cộng đồng, đồng thời hình thành nếp sống mới văn minh, lành mạnh, giầu bản sắc văn hóa để thu hút khách du lịch đến khám phá trải nghiệm mà Lai Châu đã làm được trong thời gian qua.

Xem thêm

Sức mạnh mềm văn hóa góp phần nâng cao vị thế đất nước

Phát huy “sức mạnh mềm” văn hóa Việt Nam vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay, đồng thời góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Chắc chắn những giá trị vốn có ấy của dân tộc sẽ tiếp tục được giữ gìn, phát huy trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

Xem thêm

Gắn kết di sản văn hóa với kinh tế du lịch

Một trong những giải pháp mà Lai Châu đã triển khai thực hiện hiệu quả trong việc bảo tồn di sản văn hóa chính là gắn kết di sản với phát triển kinh tế du lịch và khai thác bền vững các giá trị di sản bằng cách dựa vào cộng đồng. Bởi trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường, chúng ta phải biết cách biến di sản thành tài sản, biến tài nguyên thành tài chính, biến văn hóa thành hàng hóa, biến môi trường thành thị trường.

Xem thêm

Mở cửa du lịch: Vẫn cần thông thoáng hơn

Tất cả các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ VHTTDL và Tổng cục Du lịch đã rõ ràng, quan trọng là giờ phải làm sao để triển khai thực hiện và có khách đến thật”, ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết tại phiên thảo luận với chủ đề “Việt Nam – Trải nghiệm trọn vẹn”.

Xem thêm