KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2014

06/05/2014 | 1:53

TT Tên lớp Địa điểm Thời gian khai giảng I Lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 1 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 3 2 Lớp Trung cấp Chính trị – Hành chính khóa […]

TT Tên lớp Địa điểm Thời gian khai giảng
I Lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
1 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 3
2 Lớp Trung cấp Chính trị – Hành chính khóa XI Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 4
3 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 5
4 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Thể dục thể thao Tại Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 5
5 Lớp phổ biến các văn bản quản lý nhà nước về Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới ban hành Tại Thành phố Đà Nẵng Tháng 6
6 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tại Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 8
7 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về Nghệ thuật biểu diễn Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 8
8 Lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý văn phòng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 10
9 Lớp Cao cấp Lý luận chính trị – hành chính khóa V (2014-2016) Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 10
II Lớp Bồi dưỡng về Ngoại ngữ, tin học
1 01 lớp tiếng Anh A2-1 Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 4
2 01 lớp tiếng Anh A1, A2-2 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tháng 4
3 Lớp tin học: An ninh mạng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 5

Bài viết liên quan

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, tạo động lực cho phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng trong việc định hướng, xây dựng chính sách bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Xem thêm

Tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số 

Văn hóa là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước hào hùng, hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh dân tộc Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Đóng góp một phần không nhỏ trong đó là những thành tựu do đồng bào các dân tộc thiểu số góp sức. Chính vì vậy những năm qua Lai Châu luôn đặc biệt quan tâm tới công tác tôn vinh cũng như phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Xem thêm

Xây dựng bản văn hóa gắn với quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch

Đó là cách làm không mới nhưng đã thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy, bản sắc văn hóa các dân tộc; đẩy lùi hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội ra khỏi đời sống cộng đồng, đồng thời hình thành nếp sống mới văn minh, lành mạnh, giầu bản sắc văn hóa để thu hút khách du lịch đến khám phá trải nghiệm mà Lai Châu đã làm được trong thời gian qua.

Xem thêm

Sức mạnh mềm văn hóa góp phần nâng cao vị thế đất nước

Phát huy “sức mạnh mềm” văn hóa Việt Nam vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay, đồng thời góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Chắc chắn những giá trị vốn có ấy của dân tộc sẽ tiếp tục được giữ gìn, phát huy trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

Xem thêm

Gắn kết di sản văn hóa với kinh tế du lịch

Một trong những giải pháp mà Lai Châu đã triển khai thực hiện hiệu quả trong việc bảo tồn di sản văn hóa chính là gắn kết di sản với phát triển kinh tế du lịch và khai thác bền vững các giá trị di sản bằng cách dựa vào cộng đồng. Bởi trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường, chúng ta phải biết cách biến di sản thành tài sản, biến tài nguyên thành tài chính, biến văn hóa thành hàng hóa, biến môi trường thành thị trường.

Xem thêm