ĐÀO TẠO TÙY VIÊN VĂN HÓA – NHIỆM VỤ MỚI VÀ QUAN TRỌNG CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

06/05/2014 | 2:00

Ngày 28 tháng 6 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 2328/QĐ-BVHTTDL phê duyệt “Đề án Triển khai tùy viên văn hóa Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2013 – 2020”. Đây là nhiệm vụ quan trọng được giao cho Vụ Tổ chức cán […]

Ngày 28 tháng 6 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 2328/QĐ-BVHTTDL phê duyệt “Đề án Triển khai tùy viên văn hóa Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2013 – 2020”. Đây là nhiệm vụ quan trọng được giao cho Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch và các cơ quan đơn vị thuộc Bộ phối hợp triển khai thực hiện.

Trong Để án trên, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch có vai trò chủ yếu trong công tác đào tạo. Mục 4 “Đào tạo” trong phần Nội dung của Đề án đã chỉ rõ:

“- Giai đoạn 2013-2015: Phối hợp với Học viện Ngoại giao, Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch (nay là Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch) nghiên cứu, xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng khoảng 10 – 15 cán bộ, công chức, viên chức là nguồn Tùy viên văn hóa.

– Giai đoạn 2016 – 2020: Tiếp tục phối hợp với Học viện Ngoại giao, Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch cập nhật chương trình, hàng năm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng khoảng 15 – 20 cán bộ, công chức, viên chức là nguồn Tùy viên văn hóa”.

Trong phần “Tổ chức thực hiện”, Đề án xác định nhiệm vụ của Nhà trường:

“- Năm 2013, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và Học viện Ngoại giao tổ chức nghiên cứu, xây dựng Chương trình đào tạo nguồn Tùy viên văn hóa.

– Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn Tùy viên văn hóa.

– Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ tổ chức đào tạo nguồn Tùy viên văn hóa theo Kế hoạch đào tạo nguồn Tùy viên văn hóa được phê duyệt”.

Trong Dự thảo Kế hoạch thực hiện “Đề án Triển khai tùy viên văn hóa Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2013-2020” và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng đối ngoại cho cán bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của các đơn vị chức năng trình xin ý kiến Bộ trưởng cũng đã xác định công việc của Trường Cán bộ quản lý văn hóa thể thao và du lịch:

– Năm 2014, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và Học viện Ngoại giao tổ chức nghiên cứu, hội thảo xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng chương trình khung, nội dung đào tạo, bồi dưỡng; biên soạn, biên tập, thẩm định thông qua tài liệu chương trình đào tạo; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015.

– Phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.

– Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo từng giai đoạn”.

Đối với nhiệm vụ năm 2014, của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, theo Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về Kế hoạch thực hiện “Đề án Triển khai tùy viên văn hóa Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2013-2020” và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cứ cán bộ đi đào tạo tại UNESCO ngày 27 tháng 3 năm 2014 đã giao nhiệm vụ cụ thể:

“ – Giao Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính lập dự toán kinh phí cho lớp học trình lãnh đạo Bộ quyết định; tổ chức triển khai khóa học trong thời gian 6 tháng, khai giảng trong tháng 7 năm 2014. Kết thúc khóa học cấp chứng chỉ cho học viên”.

Như vậy với “Đề án Triển khai tùy viên văn hóa Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2013-2020” nhiệm vụ đào tạo của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch từ nay đến 2020 đảm nhận thêm một mảng nội dung mới, quan trọng, một khối lượng công việc không nhỏ có ý nghĩa trước mắt và lâu dài trong chính sách ngoại giao văn hóa của Đảng, Nhà nước và Bộ giao trong tình hình mới đó là “Đào tạo nguồn Tùy viên văn hóa” của Ngành. Theo các văn bản trên các nội dung mà Nhà trường phải quan tâm, tập trung chỉ đạo và triển khai là:

– Phối hợp, nghiên cứu, xây dựng chương trình (Hai giai đoạn 2013-2015 và 2016 -2020; phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Học viện Ngoại giao)

– Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng (phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ)

– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng (phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ)

– Năm 2014: Tổ chức triển khai khóa học đầu tiên vào tháng 7 năm 2014 (phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ Tổ chức Cán bộ; Cục Hợp tác Quốc tế; Học viện Ngoại giao…).

Đồng thời, với nhiệm vụ lâu dài và trước mắt vấn đề đặt ra là phải sớm triển khai Xây đựng chương trình đào tạo. Việc xây dựng Chương trình đào tạo trong thời gian 6 tháng của năm nay bắt đầu để mở lớp từ tháng 7 theo Thông báo kết luận của Bộ trưởng ngày 27 tháng 3 vừa qua là rất gấp. Chương trình đào tạo là sản phẩm chung của Cục Hợp tác quốc tế, Học viện Ngoại giao, Vụ tổ chức cán bộ, các chuyên gia, nhà quản lý, ngoai giao… liên quan trong đó Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch là đầu mối chủ trì. Với những thông tin ban đầu, các mảng kiến thức cần được trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức nguồn Tùy viên văn hóa cần quan tâm là:

– Kiến thức đối ngoại

– Kỹ năng/ phương pháp đối ngoại

– Nghiệp vụ đối ngoại

– Nhiệm vụ của Tùy viên văn hóa (chiếm thời lượng chủ yếu trong Chương trình)

Đây là vấn đề thuộc về quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình cần được khẩn trương, triển khai để bước đầu thực hiện trong năm 2014 và hoàn thiện trong các năm sau.

Tóm lại, “Đề án Triển khai Tùy viên văn hóa Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2013-2020” là một nội dung mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó nhiệm vụ đào tạo nguồn Tùy viên văn hóa được đặt ra là nội dung quan trọng đối với Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch. Với nội dung, sự phân công của Bộ và lộ trình triển khai nhiệm vụ trên, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch ngoài sự chủ động, nỗ lực chủ quan rất cần sự cộng tác, trách nhiệm, hiệu quả của Cục Hợp tác Quốc tế, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính trực thuộc Bộ; của Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) và các nhà khoa học, quản lý quan tâm đến công tác đối ngoại, ngoại giao, văn hóa liên quan./.

NGỌC HÀ

(Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế)

 

Bài viết liên quan

Tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số 

Văn hóa là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước hào hùng, hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh dân tộc Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Đóng góp một phần không nhỏ trong đó là những thành tựu do đồng bào các dân tộc thiểu số góp sức. Chính vì vậy những năm qua Lai Châu luôn đặc biệt quan tâm tới công tác tôn vinh cũng như phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Xem thêm

Xây dựng bản văn hóa gắn với quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch

Đó là cách làm không mới nhưng đã thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy, bản sắc văn hóa các dân tộc; đẩy lùi hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội ra khỏi đời sống cộng đồng, đồng thời hình thành nếp sống mới văn minh, lành mạnh, giầu bản sắc văn hóa để thu hút khách du lịch đến khám phá trải nghiệm mà Lai Châu đã làm được trong thời gian qua.

Xem thêm

Sức mạnh mềm văn hóa góp phần nâng cao vị thế đất nước

Phát huy “sức mạnh mềm” văn hóa Việt Nam vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay, đồng thời góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Chắc chắn những giá trị vốn có ấy của dân tộc sẽ tiếp tục được giữ gìn, phát huy trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

Xem thêm

Gắn kết di sản văn hóa với kinh tế du lịch

Một trong những giải pháp mà Lai Châu đã triển khai thực hiện hiệu quả trong việc bảo tồn di sản văn hóa chính là gắn kết di sản với phát triển kinh tế du lịch và khai thác bền vững các giá trị di sản bằng cách dựa vào cộng đồng. Bởi trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường, chúng ta phải biết cách biến di sản thành tài sản, biến tài nguyên thành tài chính, biến văn hóa thành hàng hóa, biến môi trường thành thị trường.

Xem thêm

Mở cửa du lịch: Vẫn cần thông thoáng hơn

Tất cả các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ VHTTDL và Tổng cục Du lịch đã rõ ràng, quan trọng là giờ phải làm sao để triển khai thực hiện và có khách đến thật”, ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết tại phiên thảo luận với chủ đề “Việt Nam – Trải nghiệm trọn vẹn”.

Xem thêm