Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2013-2018

08/08/2013 | 2:41

Ngày 28/5, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018. Đồng chí Lê Khánh Hải, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2013-2018 có nhiệm vụ đánh giá tình hình cán bộ, công chức, viên chức và kết quả hoạt động công đoàn trong thời gian qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, nhằm đưa phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL.

Báo cáo kết quả thực hiên Nghị quyết công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ I (2008-2013) tại Đại hội cho thấy: Với tinh thần quyết tâm đoàn kết, tập trung trí tuệ, tập hợp đội ngũ vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội I đã đề ra, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn và phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đi vào chiều sâu, phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Trong nhiệm kỳ, công đoàn Bộ đã tập trung thực hiện các chủ đề trọng tâm như: Nâng cao vai trò của công đoàn trong việc thực hiện chức năng giám sát và tham gia quản lý; Bồi dưỡng và trang bị cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp về kỹ năng tổ chức hoạt động, năng lực phối hợp và khả năng tập hợp, quy tụ; Đổi mới phương thức hoạt động, trong đó trước hết là đổi mới nhận thức về vai trò, trách nhiệm của công đoàn, của cán bộ công đoàn và đoàn viên, đổi mới phương pháp tuyên truyền vận động, đổi mới hình thức sinh hoạt, đổi mới thi đua, khen thưởng…; Tập trung hướng về cơ sở, vì cơ sở là nền tảng của các phong trào công nhân viên chức và lao động; Xây dựng công sở văn hoá, công chức, viên chức văn hoá trên cơ sở xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nữ công; Nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Thực hiện hiệu quả nội dung Đền ơn đáp nghĩa và chia sẻ với đồng bào bị thiên tai, lũ lụt… Bên cạnh đó, công tác hướng về cơ sở đã được chú trọng và thực hiện hiệu quả. Hoạt động phong trào ở các công đoàn cơ sở đã và đang phát triển đồng đều; Năng lực tổ chức và kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở đã được nâng cao; Sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm giữa các công đoàn cơ sở ngày càng được phát huy; Năng lực giám sát và tham gia quản lý ở các đơn vị cơ sở đã được nâng cao, góp phần quan trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ…

Nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn Bộ VHTTDL xác định mục tiêu chung là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và đoàn viên nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ “trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; Ra sức thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động; Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; Đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xứng đáng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL. Nhiệm kỳ này, công đoàn cũng đặt ra chỉ tiêu cụ thể như: 100% cán bộ, đoàn viên hàng năm được tập học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết và chủ trương công tác công đoàn; 100% cán bộ đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; Phấn đấu có tqừ 90% trở lên đoàn viên xuất sắc đạt tiêu chuẩn cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; Phấn đấu 100% công đoàn cơ sở thực hiện có chất lượng các phong trào thi đua “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hoá”; 90% công đoàn sở sở đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức; 90% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn, 100% cán bộ nữ công được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đề ra là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh và năng lực của đội ngũ cán bộ công chức viên chức; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, bồi dưỡng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn; Đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công; Tích cực tham gia xây dựng Đảng; Nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên và người lao động; Nâng cao vai trò công đoàn trong việc tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã đánh giá cao những thành tích của Công đoàn nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là luôn quán triệt, động viên toàn thể cán bộ công chức, đoàn viên và người lao động tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Bộ VHTTDL trong những năm qua…

Về những nhiệm vụ công đoàn Bộ cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới, Thứ trưởng Lê Khánh Hải nêu rõ: Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ II cần tập trung nghiên cứu xây dựng và thực hiện các biện pháp cụ thể động viên toàn thể đoàn viên công đoàn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chiến lược văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch đến năm 2020, trước hết là thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Bộ VHTTDL năm 2013; Nâng cao vai trò của công đoàn trong việc tham mưu cho các cấp uỷ đảng để kịp thời lãnh đạo chỉ đạo sát với thực tế đối với các hoạt động công đoàn, xây dựng các tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, làm nền tảng cho hoạt động công đoàn của Bộ; Tăng cường hơn công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt được tư tưởng của từng đoàn viên công đoàn, vận động cán bộ phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong việc tham gia quản lý, giám sát; Thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, tạo ra niềm tin, gắn bó giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn; Chú trọng công tác bồi dưỡng và đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, biết tập hợp trí tuệ của đoàn viên để đại diện bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn…; Tiếp tục duy trì thường xuyên các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội khác của công đoàn để tạo ra khí thể thi đua lao động sôi nổi, lành mạnh, toàn diện của cán bộ công chức”.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm 25 đồng chí.

Nhân dịp này, Công đoàn Bộ VHTTDL đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007 – 2011.

Bài viết liên quan

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được triển khai dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Xem thêm

Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam và chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường

Ngày 15/11/2022, Công đoàn Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường.

Xem thêm

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL lần thứ X

Sáng 20/10, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ X. Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì Hội nghị.

Xem thêm

Mit tinh kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và tổ chức Hội thi nấu ăn, cắm hoa

Chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2022, và hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường Cán bộ quản lý VHTTDL 1977 – 2022, sáng ngày 19/10/2022, Công đoàn Nhà trường tổ chức mit tinh kỷ niệm ngày 20/10 và Hội thi nấu ăn, cắm hoa với chủ đề: “Dinh dưỡng và sức khỏe”.

Xem thêm

Tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh “Nét đẹp phụ nữ Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

Sáng ngày 18/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh “Nét đẹp phụ nữ Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. Trường Cán bộ quản lý VHTTDL có 02 cá nhân tham gia cuộc thi và 01 tác phẩm đạt giải ba.

Xem thêm