Chủ tịch Công đoàn : Đ/c Đoàn Thị Toan

Điện thoại: 024.37.630.692

Phó Chủ tịch Công đoàn: Đ/c Ma Kiều Ly

Điện thoại: 024.37.630.691

Ủy viên: Đ/c Nguyễn Thị Phương Dung

Điện thoại: 024.37.921.489

Ủy viên: Đ/c Nguyễn Quốc Hưng

Điện thoại: 024.37.630.694

Ủy viên: Đ/c Nguyễn Tuấn

Điện thoại: 024.37.640.107