Chủ tịch Công đoàn : Đ/c Phạm Quế Anh

Điện thoại: 024.37.640.105

Phó Chủ tịch Công đoàn: Đ/c Vương Hùng Tĩnh

Điện thoại: 024.37.648.984

Ủy viên: Đ/c Ma Kiều Ly

Điện thoại: 024.37.630.691

Ủy viên: Đ/c Đoàn Thị Toan

Điện thoại: 024.37.630.692

Ủy viên: Đ/c Phạm Thị Như Quỳnh

Điện thoại: 024.37.640.107