Độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, phương châm sống và hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh

17/05/2021 | 3:52

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người tiên phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Người đã cống hiến trọn đời mình cho nền độc lập của Tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ mai sau học tập, noi theo hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đọc thêm
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác kiểm tra của Đảng hiện nay

09/05/2021 | 7:48

Kiểm tra vừa là chức năng, vừa là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh vị trí, vai trò công tác kiểm tra trong các hoạt động lãnh đạo, quản lý. Những tư tưởng của Người về công tác kiểm tra có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng định hướng cho công tác kiểm tra của Đảng hiện nay.

Đọc thêm
Học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của cán bộ, công chức

22/07/2020 | 7:56

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cán bộ, công chức là biểu hiện của sự nhận thức, thấm nhuần tư tưởng biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với các giá trị văn hóa nhân văn của dân tộc. Chính điều này giúp Người tránh được cách nhìn siêu hình, phiến diện, khiến cho tư tưởng đạo đức của Người thể hiện được mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp; giữa tổ quốc và nhân loại; giữa cá nhân và xã hội, giữa truyền thống và hiện đại; giữa cán bộ, công chức và nhân dân lao động nói chung…

Đọc thêm
Contact Me on Zalo
0355 389 866