CHỨC VỤ ĐẢNG HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI

CHI BỘ 1

Bí thư Đoàn Thị Toan 024.37630692
Phó Bí thư Vương Hùng Tĩnh 024.37648984
Chi ủy viên Nguyễn Đình Trọng  024.37648984

CHI BỘ 2

Bí thư Phạm Quế Anh 024.37640105
Phó Bí thư Phạm Thị Như Quỳnh 024.37640107
Chi ủy viên Ngô Xuân Phương 024.37640691

CHI BỘ 3

Bí thư Lê Thị Thanh Huyền 024.37630693
Phó Bí thư Phạm Thu Hà 024.37630092
Chi ủy viên Trần Thị Thanh Tâm 024.37630092

CHI BỘ 4

Bí thư Nguyễn Hữu Đạt 0903705869
Chi ủy viên Nguyễn Văn Diệp 0908924745