BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Tiến sĩ Nguyễn Quang Hùng –  Hiệu trưởng 

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Thủy – Phó Hiệu trưởng

Tiến sĩ Phạm Quế Anh – Phó Hiệu trưởng